Dziś jest  środa 22.01.2020,   Imieniny Dominiki, Mateusza, Wincentego

Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Zgłoszenia kandydatów NA ŁAWNIKÓW

11.06.201914:21

Karolina

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ
 w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawy – Pragi w Warszawie, Wiceprezes ds. cywilnych
Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w liczbie 2 ławników,
 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w liczbie 3 ławników
do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów,
 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
 przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także
 zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą
 nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej
organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, po czym wypełnione składać w pok. 105 w godzinach pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu www.zakroczym.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacje związane z wyborem ławników dostępne są pod nr tel. 22 785 21 45 wew. 224

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ Piotr Serwatka

1. KARTA ZGŁOSZENIA

2. WZÓR OŚWIADCZENIA_1

3. WZÓR OŚWIADCZENIA_2

4. WZÓR LISTY POPARCIA

Powiększ tekst: AAA

Mapa konturowa polski z oznaczonym położeniem Zakroczymia

Kalendarium

Kalendarz
Nawigacja
Nawigacja
Styczeń 2020
Styczeń 2020
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

  Jeśli chcesz otrzymywać
  informacje z naszej strony za
  pośrednictwem e-maila zapisz się
  na biuletyn informacyjny Zapisz się na biuletyn informacyjny

  Liczba odwiedzin strony (od dnia 07.06.2014 r.):Darmowy licznik wejść
  Wszelkie prawa zastrzeżone © Zakroczym 2014