Dziś jest  środa 24.07.2019,   Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Strona Gminy Zakroczym

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 
 •  
 •  
 •  
 •  

Ostrzeżenie

07.05.201915:49

Karolina

Ostrzezenie IMGW o przymrozkach-1

Ostrzezenie IMGW o przymrozkach-2

Informacja.

22.07.2019

12:59

Karolina

GraduatiON_mini_B6

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

- Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
- Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

- Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment
-Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
-Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

Autoprezentacja, Organizacja czasu pracyCele, reguły, konsekwencje, Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespol Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność, Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy; Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu). Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć; wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć; materiałów szkoleniowych; wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach; zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel; dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Informacja

17.07.2019

14:39

Karolina

Dotacje dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne

 

Informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia” na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Kwalifikowalne są przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz
z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a)            energię ze źródeł odnawialnych,

b)           ciepło odpadowe,

c)            ciepło pochodzące z kogeneracji.

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2019 r lub do wyczerpania alokacji środków.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

lub bezpośrednio kontaktując się z NFOŚiGW.

Koordynator programu: Radosław Bujaśkiewicz , nr tel.: 22 45 90  259

Osoby do kontaktu w sprawie programu: Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969; Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371; mail: agroenergia@nfosigw.gov.pl.

Informacja KRUS

15.07.2019

09:53

Karolina

apel zniwa 2019-1

informacja

05.07.2019

14:02

Karolina

Info o suszy

Informacja dla rolników - susza 2019.

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD DO POBRANIA TUTAJ:

Wniosek o oszacowanie szkód.
 

Ostrzeżenie

01.07.2019

15:51

Karolina

MZW_STAN_20190701093645-1

MZW_STAN_20190701093645-2

MZW_STAN_20190701093645-3

Informacja

24.06.2019

10:31

Karolina

W dniu 26.06.2019 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych.
Posiedzenie będzie dotyczyło projektów uchwał na X Sesję Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Informacja

24.06.2019

08:16

Karolina


W dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.
Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad i projektami uchwał (kliknij tutaj)

Zgłoszenia kandydatów NA ŁAWNIKÓW

11.06.2019

14:21

Karolina

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ
 w Warszawie i Sądzie Okręgowym Warszawy – Pragi w Warszawie, Wiceprezes ds. cywilnych
Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej
w Zakroczymiu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w liczbie 2 ławników,
 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w liczbie 3 ławników
do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów,
 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
 przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także
 zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą
 nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej
organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, po czym wypełnione składać w pok. 105 w godzinach pracy Urzędu.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu www.zakroczym.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacje związane z wyborem ławników dostępne są pod nr tel. 22 785 21 45 wew. 224

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ Piotr Serwatka

1. KARTA ZGŁOSZENIA

2. WZÓR OŚWIADCZENIA_1

3. WZÓR OŚWIADCZENIA_2

4. WZÓR LISTY POPARCIA

OGŁOSZENIE

29.01.2019

10:26

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15.01.2019

16:56

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym w rejonie skrzyżowania ulic Kapitana Tadeusza Doranta i Płońskiej

projekt uchwały

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko

 uwaga do planu- wzór pisma

obwieszczenie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15.01.2019

16:36

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu ewidencyjnego 0007 Mochty-Smok w gminie Zakroczym.

projekt uchwały

rysunek planu

prognoza oddziaływania na środowisko

uwagi do planu- wzór pisma

obwieszczenie o terminach wyłożenia

INFORMACJA

21.12.2018

10:24

Informujemy, że posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Zakroczymiu

odbędą się w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:00

na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Posiedzenia będą dotyczyły zaopiniowania budżetu gminy Zakroczym na 2019 rok

oraz projektów uchwał na III Sesję Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

INFORMACJA

21.12.2018

10:14

Informujemy, że na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 10:00

zwołana została III Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał (kliknij tutaj).

KOMUNIKAT

17.08.2018

09:22

Informacja_Komisarza_rejestracja_komitetow-1Informacja_Komisarza_rejestracja_komitetow-2

INFORMACJA

31.07.2018

11:39

8bacf0113326487ea0c8848d5eedb93d-0

8bacf0113326487ea0c8848d5eedb93d-1

Obchody 50-lecia OAT-u

06.06.2018

13:51

W dniu 31 maja 2018 roku Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości obchodził swoje 50-lecie. Z tej okazji został zorganizowany koncert pt. "Ocaleni".
W sobotę odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Społeczność Zakroczymia, a następnie Ojcowie Kapucyni odprawili uroczystą Mszę Świętą.

"Zło należy potępić, ale każdy człowiek zasługuje na zaufanie i życzliwość" - ojciec Benignus Jan Sosnowski - założyciel OAT.

34266638_1610577139058710_5568697718018146304_n34284672_1610577232392034_1208678271827312640_n

34321450_1610577185725372_6199417638280495104_n34340963_1610577515725339_5187074592274907136_n

INFORMACJA - POLSKA BIEGA

22.05.2018

14:58

Karolina

32602568_10209601834082759_4942097272688082944_n

INFORMACJA DLA MIESZKANCOW

KALENDARIUM

22.05.2018

08:26

Karolina

KALENDARIUM

Informacja

21.05.2018

09:46

Karolina

pl_kir_pod_mal

INFORMACJA

15.05.2018

11:57

W dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu

odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Zaproszenie wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał (kliknij tutaj).

Informacja ARiMR

24.04.2018

12:35

Karolina

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w każdą środę w godzinach 8:00 - 14:00 stacjonuje w naszym urzędzie
przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zachęcamy do skorzystania
z fachowych porad, m. in. dotyczących składania eWniosków.
plakat_arimr

INFORMACJA

13.04.2018

15:01

Karolina

Przechwytywanie1

Informacja

13.04.2018

14:52

Karolina

Przechwytywanie

INFORMACJA

17.01.2018

12:17

Zarzadzenie nr 5

INFORMACJA

10.01.2018

14:15

Magda

Piece 2

INFORMACJA

05.01.2018

11:39

OGŁOSZENIE Z DNIA 3 STYCZNIA 2018 R. WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

http://bip.zakroczym.pl/public/?id=176760

INFORMACJA

27.12.2017

08:25

123

INFORMACJA

15.12.2017

10:39

1234

INFORMACJA

15.12.2017

10:36

123

INFORMACJA

14.12.2017

11:17

info

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

13.12.2017

08:11

Zachęcamy do składania ofert na przygotowanie i dostarczanie zestawów obiadowych dla dzieci i młodzieży do szkoły podstawowej w Wojszczycach i Emolinku oraz dla osób dorosłych z terenu gminy Zakroczym w 2018 roku.

Zapytanie ofertowe (PDF)

INFORMACJA

11.12.2017

08:06

PISMO2

INFORMACJA

11.12.2017

08:03

pismo1

INFORMACJA

01.12.2017

15:47

234

INFORMACJA

27.11.2017

15:19

badanie-postawy-plakat-FB

70-LECIE CHÓRU GREGORIANIE

23.11.2017

12:48

W miniony weekend odbyły się uroczystości obchodów 70 rocznicy powstania chóru Gregorianie, a także 10 lecia istnienia stowarzyszenia Chorał. To były wspaniałe uroczystości. Piękne koncerty, msza św. w języku łacińskim przy oprawie pieśni gregoriańskich, wspaniałe wspomnienia, łzy wzruszenia.
Należy podkreślić wspaniałą współpracę naszego samorządu z chórem. Chór od lat swoim pięknym śpiewem podnosi rangę każdej uroczystości organizowanej przez gminę. Ponadto promuje naszą gminę, gdzie tylko zawita, a śpiewa nie tylko w kraju ale i za granicą.
Burmistrz Zakroczymia przyznał chórowi nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i dbania o dorobek kultury w naszym regionie, która przedkłada się na promocję Zakroczymia.
Warto wspomnieć w tym miejscu, że na wniosek burmistrza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał chórowi medal i nagrodę finansową na wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
Jeszcze raz życzymy dalszego rozwoju i sukcesów, a także tak wspaniałej współpracy z nami jak dotychczas.

G1

G3

G5

 

czytaj więcej »
INFORMACJA

22.11.2017

08:37

W dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Zakroczym
dotyczące omówienia projektu budżetu na 2018 rok oraz projektów uchwał do najbliższej Sesji Rady Gminy.
 

XLIV SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

21.11.2017

18:16

Informujemy, iż w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

SZKOLENIE

18.11.2017

17:56

099

INFORMACJA

14.11.2017

10:19

akuku

 

OGŁOSZENIE

31.10.2017

09:26

Listopadowa zaduma -plakat

INFORMACJA

30.10.2017

08:33

00

00a

ZAPROSZENIE

20.10.2017

09:26

Zaproszenie-wystawa-3

XLII Sesja Rady Gminy Zakroczym

19.10.2017

22:38

Kamil

Informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie XLII Sesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

Zakroczymska trasa Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry 2017”

17.10.2017

17:30

19 października 2017 r. rozpoczyna się LVII Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry 2017”, którego współorganizatorem jest Gmina Zakroczym. Jedną z tras, którymi młodzież zwiedzała będzie mazowieckie miejsca pamięci, będzie trasa zakroczymska. W dniu 19 października młodzież spotka się o godz. 10.00 z przewodnikiem p. Maciejem Kostrzewskim na stacji kolejowej w Modlinie i ruszy pieszo w kierunku Zakroczymia, zwiedzając po drodze Twierdzę Modlin, Fort Nr 1 w Zakroczymiu i zakroczymski cmentarz. Na Forcie Nr 1 odbędzie się gra terenowa. Na cmentarzu młodzież zapali znicze przy kwaterze żołnierzy września i usłyszy historię obrony odcinka Zakroczym. Zlot zakończy się wspólnym ogniskiem i noclegiem w strażnicy OSP w Zakroczymiu.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

03.10.2017

16:30

Informujemy, że w tym tygodniu przekażemy Państwu WSTĘPNY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW. Obecnie trwają formalności w związku z procedurą przetargową.
Informujemy ponadto, że gabaryty będą odbierane w październiku, tak jak informowaliśmy wcześniej.

22195704_1765569067069438_5054712784620732456_n

WYŁĄCZENIA PRĄDU

03.10.2017

10:36

4 października 2017 8:00 do 13:00

Zakroczym

04-0217 (ZAKROCZYM 7)
04-0910 (ZAKROCZYM GAŁACHY DZIAŁKI)
04-0265 (ZAKROCZYM 21)
04-0659 (ZAKROCZYM OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW)
04-0222 (ZAKROCZYM 23)
04-0181 (ZAKROCZYM 4)
04-0264 (ZAKROCZYM 22)
04-0182 (ZAKROCZYM 5)
04-0216 (ZAKROCZYM 6)

4 października 2017 9:00 do 13:00
 • ul. Ostrzykowizna
 • ul. Duchowizna
 • ul. Płońska
 • ul. BWTZ (Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym)
 • ul. Ojca Honorata Koźmińskiego
5 października 8:00 do 13:00  
 • ul. Duchowizna
 • ul. Ostrzykowizna
 • ul. Starostwo
 • ul. Parowa Okólna
 • ul. Parowa Płocka
 • ul. Parowa Warszawska
 • ul. Wyszogrodzka
 • Rzeszowska
 • Spóldzielni
 • ul. Płońska
 • ul. BWTZ (Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym)
 • ul. Przechodnia
 • ul. Warszawska
 • ul. Ojca Honorata Koźmińskiego
 • rynek Rynek
 • ul. Klasztorna
 • ul. Pieczoługi
 • ul. Mokradle
 • ul. Gdańska
 • ul. kpt. Tadeusza Doranta
 • ul. Tylna bloki nr: 3, 9, 11, 12,
 • Piekarnia, Poczta, Club ,,Oasis" na Warszawskiej, firma ,,KUKUMIS", stacja paliw ,,STATOIL", firma ,,LEKAM", firma ,,INTERCARS"
 • Henrysin
 • Trębki Nowe
 • Trębki Stare
 • Mochty - Smok

 

"AKTYWNA TABLICA"W ZAKROCZYMSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

28.09.2017

11:33

Informujemy, że wszystkie szkoły prowadzone przez gminę Zakroczym zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu "Aktywna tablica". Całkowita wartość zadania wyniesie 52,5 tys. zł (wsparcie finansowe 41.960,00 zł + wkład własny gminy Zakroczym 10.540,00 zł). W ramach projektu zostanie zakupionych 8 tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz 2 tablice interaktywne bez projektora.
Dzięki wyposażeniu szkół w tablice interaktywne:
- nauczyciele w oparciu o przygotowane konspekty, będą wykorzystywać w trakcie lekcji ćwiczenia interaktywne, wyświetlać filmy, zdjęcia, obrazy graficzne jako uzupełnienie czy tło do omawianych problemów,
- lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie – słowników, encyklopedii, programów edukacyjnych, prezentacji, pokazów i eksperymentów szczególnie przydatnych na lekcjach biologii, przyrody, chemii, fizyki,
- w trakcie lekcji dzieci będą uczyć się poprzez zabawę – edukacyjne gry multimedialne (tworzone także przez nauczycieli) typu puzzle, memo, łączenie w pary, przesuwanie elementów itp.,
- zapisane lekcje na serwerze szkolnym wykorzystane będą na kolejnych zajęciach, np. zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych lub w innych klasach w następnych latach, dodatkowo w razie potrzeby rozsyłane będą uczniom pocztą e-mail.

AKTYWNA

Otwarcie wyremontowanego oddziału położnictwa w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim

28.09.2017

11:20

W dniu 27 września 2017 r. Burmistrz Artur Ciecierski wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Piotr Seerwatka i przewodniczącą komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Teresą Wyzińską uczestniczyli w otwarciu wyremontowanego oddziału położnictwa w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Gmina Zakroczym wsparła finansowo realizację tego projektu kwotą nieco ponad 35 tysięcy zł.
foto: Gazeta Nowodworska Anna Daniszewska

s1

s2

 

REMONT PLACU ZABAW W WOJSZCZYCACH

28.09.2017

11:18

Dzięki woli kilku sołectw (Wojszczyce, Smoły, Zaręby, Śniadowo, Janowo, Swobodnia, Błogosławie) tj. przeznaczeniu w tym rok środków ze swoich funduszy została wymieniona nawierzchnia na placu zabaw, wybudowany chodnik, i zakupione dwie nowe zabawki dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

p1

p2

OBCHODY 78 ROCZNICY OBRONY ZAKROCZYMIA

28.09.2017

11:10

W dniu 24 września 2017 roku odbyły się uroczystości 78 rocznicy Obrony Zakroczymia.

a

c

czytaj więcej »
OGŁOSZENIA

26.09.2017

17:04

infoo

Konkurs pn. "Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Zakroczym 2017 " rozstrzygnięty. Dyplomy i nagrody wręczone

12.09.2017

16:43

W dniu 29.08.2017 r. rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Zakroczym 2017 ". Celem dorocznego konkursu  było zwrócenie uwagi mieszkańców na ich najbliższe otoczenie, które jest najważniejsze dla właściwego wypoczynku i rekreacji.

P1430682

P8291752

 

czytaj więcej »
INFORMACJA

12.09.2017

16:41

kominarska

kominiarska1

INFORMACJA

12.09.2017

16:29

info1

ŚWIĘTO ZAKROCZYMIA 2017 ZA NAMI

11.09.2017

15:30

W dniach 9 – 10 września 2017 roku odbyło się „Święto Zakroczymia 2017”.

P1430509

P1430516

21617003_780720075446775_715919109_o

czytaj więcej »
INFORMACJA

11.09.2017

14:50

op

INFORMACJA

01.09.2017

11:37

Informujemy, iż 4.09.2017 r o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędą się posiedzenia Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej,Inwestycji,Infrastruktury i Rozwoju.
 

XLI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Zakroczym

01.09.2017

11:23

Informujemy, iż w dniu 4 września 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się XLI (nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

INFORMACJA

01.09.2017

09:50

info4wr

ŚWIĘTO ZAKROCZYMIA 2017

01.09.2017

09:49

red1
 

OBWIESZCZENIE

18.08.2017

15:28

ob1

ob21

INFORMACJA

18.08.2017

15:22

Informujemy o planowanym rozpoczęciu remontu drogi nr 7 od poniedziałku, 21 sierpnia br. na odcinku ok. 15 km pomiędzy węzłem Modlin a skrzyżowaniem z DW 570 w Przyborowicach (z wyłączeniem węzła Załuski).

Zakończenie robót powinno nastąpić w grudniu 2017r.

Zakres prac:

- frezowanie nawierzchni

- ułożenie nowych 2 warstw wiążącej i ścieralnej

- wykonanie oznakowania poziomego

- remont chodników

- konserwacja odwodnienia

- wymiana elementów galanterii betonowej.

Organizacja ruchu:

Roboty będą wykonywane na jezdni głównej w stronę Gdańska oraz na drogach zbiorczych / opaskowych/. Na remontowanym odcinku / ciąg główny drogi nr 7/ kierowcy będą mieli do dyspozycji 1 pas ruchu. Ponadto będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 60 km/h.

 

INFORMACJA

17.08.2017

16:05

11a

OSTRZEŻENIE

09.08.2017

16:00

12a

INFORMACJA

04.08.2017

14:39

Bez EEE

XL SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

02.08.2017

18:07

Informujemy, że XL Sesja Rady Gminy Zakroczym odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał
 

INFORMACJA

31.07.2017

13:04

ty

DISCO POD GWIAZDAMI

19.07.2017

00:00

Informacja o autobusach-1Plakat_22lipca

PRZEBUDOWA UL. ODPADKI

05.07.2017

09:07

Przebudowa ul. Odpadki zakończona. W ramach realizacji inwestycji ulica została pokryta asfaltem, zostały wykonane pobocza i zjazdy. Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 115.194.00 zł.

1

2

3

INFORMACJA

05.07.2017

08:56

info09

INFORMACJA

05.07.2017

08:51

leoncin_1

OGŁOSZENIE

03.07.2017

15:46

   Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zamieszcza na stronie internetowej Gminy Zakroczym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Zakroczymiu, oferty wspierania realizacji zadania publicznego złożone przez niżej wymienione organizacje pozarządowe. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy - \\"każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty\\". Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Moja Ojczyzna na brzegu Wisły złożona przez Fundację Kierunek Smoszewo Smoszewo 1A 05-170 Zakroczym

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Spotkania nad Wisłą Mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna w Smoszewie złożoną przez fundację Smoszewski Brzeg Smoszewo 1A 05-170 Zakroczym

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Zabawa wolna od używek - dzieci i młodzież w bezpiecznej przestrzeni złożona przez Fundacja Kierunek Smoszewo Smoszewo 1A 05-170 Zakroczym

INFORMACJA

28.06.2017

12:16

2221

OSTRZEŻENIE

27.06.2017

15:02

99

WIANKI NAD WISŁĄ 2017 W SMOSZEWIE ZA NAMI!

26.06.2017

22:53

W dniu 24 czerwca 2017 r. we współpracy z fundacją „Kierunek Smoszewo” oraz fundacją „Smoszewski Brzeg”, gmina zorganizowała imprezę pod nazwą „Wianki nad Wisłą 2017 w Smoszewie”

DSCN2552

DSCN2561

czytaj więcej »
INFORMACJA

23.06.2017

08:00

W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu, odbędzie się posiedzenie następujących komisji Rady Gminy Zakroczym:
- Komisji Rewizyjnej;
- Komisji Budżetowej;
- Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju;
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

OGŁOSZENIE

22.06.2017

18:59

33

INFORMACJA

22.06.2017

07:42

plakat apel 2

INFORMACJA

21.06.2017

08:06

Uznając celowość realizacji zadania oraz działając na mocy art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Zakroczym zamieszcza na stronie internetowej  Gminy Zakroczym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Zakroczymiu,  ofertę wspierania realizacji zadania publicznego złożonej przez niżej wymienioną organizacje pozarządową. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy - "każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, o którym mowa w ust. 3 powyższego przepisu może zgłosić uwagi dotyczące oferty". Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Urząd Gminy w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. \"Program IPRO - dla osób z problemem uzależnienia złożona przez Stowarzyszenie ANTIDOTUM z siedzibą Janowo 42, 05-180 Pomiechówek

XXXIX Sesja Rady Gminy Zakroczym

20.06.2017

22:14

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

PIKNIK RODZINNY 0% ALKOHOLU – 100% ZABAWY ZA NAMI

19.06.2017

10:21

W dniu 17 czerwca 2017 roku na terenie ogrodów Klasztoru Ojców Kapucynów w Zakroczymiu odbył się piknik „0% alkoholu – 100% zabawy”.

19225528_1726117874347891_8895100810410922178_n

19225568_10211970271305186_4132689986543303175_n

czytaj więcej »
STOISKA HANDLOWE - WIANKI 2017

13.06.2017

15:55

Informujemy, iż z związku z organizowanymi przez Gminę Zakroczym wspólnie z fundacją Kierunek Smoszewo imprezą pn. "Wianki nad Wisłą 2017" w dniu 24 czerwca 2017 r. , mamy do dyspozycji wolne stanowiska na stoiska handlowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 112 02 75 lub promocja@zakroczym.pl

STOISKA

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK 2017 W GMINIE ZAKROCZYM

13.06.2017

13:58

Rozpoczyna się nabór do dorocznego konkursu na najładniejszy ogródek  w Gminie Zakroczym. Celem konkursu jest promocja Gminy Zakroczym w zakresie prezentacji walorów przyrodniczych i zagospodarowania przestrzeni życiowej mieszkańców. W ferworze codziennych spraw, często zapominamy jak istotny jest wpływ najbliższego otoczenia na jakość życia człowieka. Udział w konkursie mobilizuje mieszkańców do większej dbałości    o racjonalne urządzenie, czystość i estetykę ich posesji. Uczestnikami konkursu w 2017 r. mogą zostać mieszkańcy Gminy Zakroczym, posiadający ogródek przydomowy. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń, a także poprzez zgłaszanie kandydatów przez sąsiadów, sołtysów czy radnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca lipca br., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 sierpnia br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu w pokoju 105 lub pod numerem telefonu (22) 112 02 74

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy (kliknij w celu pobrania)

 

IMGP0124

 

INFORMACJA

13.06.2017

12:58

info11

CZWARTA EDYCJA RAJDU ŻUKA W ZAKROCZYMIU

13.06.2017

07:39

W dniu 10 czerwca 2017 roku Zakroczym stał  się stolicą Polski klasycznych dostawczaków.

20170610_102748

20170610_102828

20170610_102941

czytaj więcej »
PIKNIK RODZINNY 2017

13.06.2017

07:26

W sobotę 10 czerwca Rada Duszpasterska zorganizowała piknik rodzinny.  Nie zabrakło atrakcji dla dzieci oraz koncertów.

Dziękujemy organizatorom, sponsorom i wszystkim obecnym na pikniku. Niech zdjęcia przypomną nam jeszcze raz to co przeżywaliśmy podczas pikniku.

Tekst i foto: www.parafiazakroczym.pl

DSC_0278

DSC_0336

DSC_0414

PIKNIK RODZINNY "ALKOHOL JEST DO NICZEGO" W WOJSZCZYCACH

13.06.2017

07:25

Nadszedł 10 czerwca i wyczekiwana godzina 9:00, pełną parą ruszył Wielki Rodzinny Piknik Wojszczyce 2017 pod hasłem " Alkohol jest do niczego ". Mimo obaw malkontentów pogoda nas nie zawiodła:). Było słonecznie i coraz bardziej gorąca.Muzyka niosła się po okolicy zachęcając mieszkańców do opuszczenia domostw. Majestatyczne dmuchańce już z daleka  kiwały się przyjaźnie zapraszając do wspólnej zabawy. Na boisku szkolnym olbrzymi szczudlarz, czarownica  oraz Filip i  Pszczółka Maja witali wszystkich gości.Na uczestników pikniku czekały inne niespodzianki : tor gokartowy z samochodzikami, kule wodne , warsztaty plastyczne, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, zabawa z hustą animacyjną , gry i konkursy o tematyce profilaktycznej, wielkie bańki, pokazy strażackie i wreszcie...alkogogle. Dlaczego alkogogle? Każdy kto je włożył miał okazję przekonać się jak wygląda świat widziany oczami pijanego człowieka i poczuć związane z tym zaburzenia i niedogodności. Użytkownicy alkogogli wypełniali ankiety w których przedstawiali swoje odczucia i spostrzeżenia związane z ich testowaniem. Alkogogle testowali nawet strażacy, clowni i  wiedźma. Wszyscy byli zdania, że po alkoholu bardzo trudno jest wykonać podstawowe czynności, nawet takie jak przybicie piątki czy żółwika. Czas mijał a pogoda sprzyjała szaleństwom. Wkrótce zrobiło się  tak gorąco, że przydałby się deszcz. Z nieba nie spadła ani jedna kropla natomiast strażacy z OSP Wojszczyce-Zaręby orzeźwili nas chłodną wodą przy okazji zabawy w hydraulika. Nie oszczędzili nikogo, zmoczyli nawet Burmistrza, który jednak zniósł to dzielnie i po męsku. Po hydrauliku przyszła kolej na pozostałe gry i zabawy-  dwie gąsienice, wyścigi w potrójnych spodniach, mecz strażacy vs reszta świata. I nawet nie wiadomo kiedy wybiła godzina piętnasta, musieliśmy się pożegnać i posprzątać.

Tekst i foto: Agnieszka Winnik - Stowarzyszenie Horyzonty

DSC08255

DSC08441

DSC08255

 

DEBATA "RAZEM BEZPIECZNIE"

10.06.2017

11:10

W piątek (9.06) w Zakroczymiu odbyła się Debata o Bezpieczeństwie organizowana przez Komendę Powiatową Policji przy współpracy z Urzędem Gminy. Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządu, radni i sołtysi oraz mieszkańcy.

Największymi problemami dla mieszkańców są przekraczanie prędkości przez kierowców oraz zła organizacja ruchu na wielu ulicach w gminie. Wszyscy podkreślili, że obecnie poziom bezpieczeństwa na terenie zarówno miasta jak i gminy znacząco się poprawił. Podziękowania ze strony burmistrza otrzymał za dobre wyniki pracy asp. Piotr Barcikowski - kierownik miejscowego posterunku.

Podczas rozmowy z mieszkańcami o swojej pracy opowiedział również sierż. szt. Łukasz Płuciennik który jest dzielnicowym części gminy Zakroczym. Burmistrz Artur Ciecierski poinformował o rozbudowie monitoringu w centrum miasta oraz planach na opłacenie przez gminę służb ponadnormatywnych.

Tekst i foto: Dzięki uprzejmości wirtualnynowydwor.pl

deb1

deb2

deb3

INFORMACJA

06.06.2017

14:06

W dniu 8 czerwca 2017 r. o godzinie 9.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

06.06.2017

08:58

Zapraszamy 9 czerwca 2017 r. o godz. 17:00

PLAKAT DEBATA ZAKROCZYM

XXXVIII Sesja Rady Gminy Zakroczym

05.06.2017

22:59

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się XXXVIII (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

OTWARCIE INTER CARS W ZAKROCZYMIU

04.06.2017

13:20

Inter Cars, największy dystrybutor części samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, piąty na rynku europejskim i dziesiąty na świecie, otworzył w Zakroczymiu jedno z najnowocześniejszych centrów logistycznych. Inwestycja pochłonęła 200 mln zł. Jej uruchomienie umożliwi spółce dalszą dynamiczną ekspansję.

INT1

Foto : Wirtualny Nowy Dwór

PRZETARG NA WÓZ STRAŻACKI ROZSTRZYGNIĘTY !

04.06.2017

13:16

Informujemy, że został rozstrzygnięty przetarg na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Trębki Nowe. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma Szczęśniak. Wartość zamówienia 749.931 zł.
Gmina Zakroczym i OSP na chwilę obecną pozyskały wspólnie 480.000 środków zewnętrznych. Pozostała kwota stanowi środki z budżetu gminy.

12a

INFORMACJA

25.05.2017

14:13

W dniu 26.05.2017 r. o godz. 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej Rady Gminy Zakroczym.

XXXVII Sesja Rady Gminy Zakroczym

23.05.2017

17:57

Informujemy, że w dniu 30 maja 2017 roku o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

WIANKI NAD WISŁĄ - JUŻ 24 CZERWCA !

23.05.2017

07:29

Miło nam poinformować, iż w ramach współpracy na linii GMINA ZAKROCZYM -> FUNDACJA KIERUNEK SMOSZEWO w dniu 24 czerwca na plaży i terenach rekreacyjnych w Smoszewie, odbędą się WIANKI NAD WISŁĄ. Jesteśmy w trakcie ustalania programu imprezy. O szczegółach będziemy informować na bieżąco

A2

KOLEJNA EDYCJA POLSKA BIEGA ZA NAMI !

20.05.2017

08:41

W dniu 19 maja 2016 r. na terenie Gminy Zakroczym odbył się bieg masowy z cyklu „Polska Biega”

18486212_1714796702146675_4314995003688902879_n

20170519_110609

czytaj więcej »
ZDJĘCIA DO FILMU "CZEMPION" ZA NAMI

19.05.2017

07:54

W dniu 18 maja 2017 roku na zakroczymskim rynku kręcone były zdjęcia do filmu "Czempion" z Markiem Siudymem w roli głównej.

20170518_132904

20170518_132749

20170518_134947

BĘDZIE PLAŻA W ZAKROCZYMIU (Smoszewo)

19.05.2017

07:52

W ramach współpracy na linii Gmina Zakroczym - Fundacja KIERUNEK SMOSZEWO otwieramy się na Wisłę. Już niebawem nasi mieszkańcy i nie tylko, będą mogli korzystać z plaży i terenu rekreacyjnego przy niej. Poza wypoczynkiem przewidujemy imprezy plenerowe i pikniki. Jest szansa, że już 24 czerwca spotkamy się w tym miejscu na wspólnej zabawie WIANKI nad WISŁĄ 2017

1p

2p

3p

KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

18.05.2017

07:27

Miło nam poinformować, że w dniu 15 maja 2017 roku wpłynęła promesa z Komendy Wojewódzkiej PSP w kwocie 150 tysięcy zł na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Trębki Nowe. Przypominamy że wcześniej pozyskaliśmy 300 tysięcy zł z WFOŚiGW na ten sam cel. W dniu dzisiejszym została uruchomiona procedura przetargowa. Strażakom z OSP Trębki Nowe serdecznie gratulujemy.

przetarg

 

INFORMACJA

15.05.2017

08:20

Informujemy, iż z związku z organizowanymi przez Gminę Zakroczym "Obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego" w dniu 28 maja 2017 roku, mamy do dyspozycji wolne stanowiska na stoiska handlowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 112 02 75 lub promocja@zakroczym.pl

STOISKA
 

INFORMACJA

11.05.2017

15:08

Informujemy, że w dniu 16.05.2017 r. o godz. 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 

OSTRZEŻENIE

09.05.2017

15:00

wy

INFORMACJA

08.05.2017

09:02

prognoza2017

INFORMACJA

05.05.2017

13:03

W dniu 9 maja 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 

INFORMACJA

29.04.2017

20:28

56a

INFORMACJA

28.04.2017

10:11

info020517

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI

28.04.2017

08:54

2 Maja jest to Dzień Flagi - zachęcamy wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja "Biało-Czerwona" opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32-stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest na stronie www.mswia.gov.pl

FLAGA

KRĘCĄ FILM !

25.04.2017

07:55

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku (środa) na terenie Zakroczymskiego Rynku będą kręcone zdjęcia do filmu „Champion” z Markiem Siudymem w roli głównej. Ekipa zdjęciowa rozpocznie pracę ok. godz. 11:00. Planowany czas zakończenia zdjęć to godz. 17:00. Prosimy mieszkańców w miarę możliwości o niepozostawianie pojazdu na „kamiennej” części rynku co znacznie ułatwi pracę ekipie filmowej.

film

OBCHODY "DNIA ZIEMI"

25.04.2017

07:47

W dniu 24 kwietnia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu odbyły się obchody Dnia Ziemi. Dzieci i młodzież brały udział w licznych zabawach i konkursach. Uczestnicy wzięli udział w sprzątaniu terenu po czym odbyło się wspólne ognisko. Młodzież zawitała także pod Urząd Gminy, gdzie ze słodkimi upominkami przywitali ich Burmistrz oraz Przewodniczący Rady.

ziemia1

czytaj więcej »
INFORMACJA

25.04.2017

07:39

zbiorka1

PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZAKROCZYM

25.04.2017

07:34

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego zaszły zmiany w zakresie liczby i układu dróg publicznych. Oczywiście to nie jest ostateczny projekt. Możliwe są jeszcze zmiany w tym zakresie, jak również w przeznaczeniu terenu. Jak widać projekt zakłada już inwestycje dróg krajowych GDDKiA. Na najbliższej sesji Rada Gminy podejmie stosowne uchwały rozwiewając ostatecznie wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

PROJEKT1

PROJEKT2

 
 
INFORMACJA

21.04.2017

11:55

Informujemy, że w dniu 24.04.2017 r. o godz. 10.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. nr 106 , odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju; Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowej.

ZMIANA OTOCZENIA PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ZAKROCZYMIU

18.04.2017

08:06

Zmieniliśmy otoczenie przez Gminnym Ośrodkiem Kultury. Pojawiły się drzewka. Została posiana trawa.

GOK1

GOK2

REMONT URZĘDU GMINY DOBIEGA KOŃCA

18.04.2017

08:04

Remont wewnątrz urzędu powoli dobiega do końca. Pozostała kwestia montażu oświetlenia. Tymczasem zmienia się powoli wystrój. Dziękujemy Radnemu Maciejowi Kostrzewskiemu i Panu Dariuszowi Panasiuk za użyczenie zdjęć "starego" Zakroczymia. Ponadto warto zwrócić uwagę, że pomieszczenie na serwery zostało zmniejszone, dzięki czemu zyskaliśmy dodatkową przestrzeń. Chcemy zakupić krzesełka, stolik, zrobić kącik dla dzieci, wstawić urządzenie z wodą, które przyda się szczególnie w lato. Nasz urząd to urząd przyjazny dla interesanta.

urzad1

urzad2

INFORMACJA

11.04.2017

16:17

went

DOTACJA NA ZAKUP WOZU STRAŻACKIEGO

10.04.2017

07:52

Informujemy, że gmina Zakroczym otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 300 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trębkach Nowych. Jesteśmy dopiero w połowie drogi. Musimy pozyskać jeszcze kwotę 200-250 tysięcy z innych instytucji, aby móc zakupić wóz strażacki. Działamy dalej.

osp

 

 

SZKOLENIE

03.04.2017

07:58

szkolenie0504

FETOR ZE SKŁADOWISKA W ZAKROCZYMIU - REPORTAŻ TVP

30.03.2017

07:47

Zapraszamy do obejrzenia materiału telewizyjnego z programu poświęconemu funkcjonowaniu składowiska

TVP

Aby obejrzeć reportaż (kliknij tutaj)

KONTROLA NA SKŁADOWISKU W ZAKROCZYMIU

30.03.2017

07:37

W dniu 29 marca od wczesnych godzin porannych trwały czynności kontrolne na składowisku. Przedmiotem kontroli m.in. odpady, które zostały przywiezione dzisiaj. Zostały powiadomione GIOŚ, WIOŚ i Urząd Marszałkowski. Obecnie pobierane są próbki do badań. Gmina zażądała pobranie próbki tzw. niezależnej. Chcemy skonfrontować wyniki badania z WIOŚ. O wszystkim ustaleniach będziemy informować na bieżąco.
Kończąc .... Przypominamy wypowiedź dzierżawcy... "Tu nie ma problemu, problem jest wymyślony. To jest po prostu zwykła nagonka, której nie rozumiem" - Piotr Gołęgowski Prezes PG INWEST - Dzierżawca składowiska.

sklad1 - Kopia

sklad2 - Kopia

STYPENDIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE PRZYZNANE

29.03.2017

17:40

W dniu 28.03.2017r. podczas sesji Rady Gminy zostały wręczone przyznane przez burmistrza nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Paulina Serwatka - osiągnięcia artystyczne
Alicja Kabacińska - osiągnięcia artystyczne, całokształt pracy
Katarzyna Średnicka - osiągnięcia sportowe

To pierwsze takie nagrody przyznane w gminie. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy

styp1

styp2

styp3

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

29.03.2017

13:02

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych: Zakroczym ulice: Utrata, Gałachy w dniu 3 kwietnia 2017 roku w godz. 8:00-16:00
 

INFORMACJA

28.03.2017

15:56

PLAKATPIT

ZŁOTE GODY PAŃSTWA CENDROWSKICH

28.03.2017

09:44

Mieszkańcy Zakroczymia, Państwo Danuta i Tadeusz Cendrowscy obchodzili Złote Gody. W okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył burmistrz Zakroczymia. Państwu Cendrowskim serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego.

zlote1

zlote2

INFORMACJA

23.03.2017

18:25

Informujemy, że w dniu 27.03.2017 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju; Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych;
Komisji Budżetowej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

INFORMACJA

23.03.2017

14:51

1A

INFORMACJA

22.03.2017

15:44

W związku z komunikatem z dnia 15.03.2017 r., Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dotyczącym ogłoszenia wyników naboru wniosków w ramach realizacji Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz.1667), Gminie Zakroczym w 2017 roku, zostanie udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w wysokości 18 480,00 zł. Wsparcie finansowe otrzymają:
1. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku w wysokości 2480,00 zł;
2. Szkoła podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach w wysokości 4000,00 zł;
3. Gimnazjum nr 1 im. św. Stanisława Kostki w Zakroczymiu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu w wysokości 12 000,00 zł.
Organ prowadzący szkoły aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

komputery_i_internet_w_bibliotekach_pszczyna_pless

INFORMACJA

22.03.2017

15:41

h9

XXXV Sesja Rady Gminy Zakroczym

21.03.2017

20:52

Informujemy, że w dniu 28 marca 2017 roku o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu  odbędzie się XXXVSesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał

WIZYTA DELEGACJI CHIN W ZAKROCZYMIU

16.03.2017

14:46

Tereny inwestycyjne w Zakroczymiu cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj Zakroczym odwiedziła delegacja z Chin. Chińczycy chcą wybudować park przemysłowy w Polsce. To już druga wizyta tym razem większej delegacji w Zakroczymiu.

1D

2D

INFORMACJA

13.03.2017

07:52

szkolenie15032017

ROZKŁAD JAZDY

09.03.2017

10:24

rozkladqw

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

08.03.2017

13:42

W dniu 7 marca 2017 roku odbyło się szkolenie dla Sołtysów połączone z ich świętem. Wszystkim sołtysom z terenu gminy jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

1

2

3

SEZON TARGÓW TURYSTYCZNYCH ROZPOCZĘTY

07.03.2017

14:32

 W dniach 17-19 lutego br. Lokalna Organizacja Turystyczna 3 Rzek, której członkiem jest gmina Zakroczym, zaprezentowała na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2017 w Poznaniu, tegoroczną ofertę turystyczną z terenu gmin objętych swoim działaniem. Nasze stoisko odwiedzane było zarówno przez osoby indywidualne, blogerów i podróżników, poszukujących ciekawych miejsc do aktywnego wypoczynku, jak i przedstawicieli szkół i firm, zainteresowanych zorganizowaniem wycieczki szkolnej lub imprezy integracyjnej.  
Trwają przygotowania do udziału w kolejnych targach:
- 17 do 19 marca 2017 r. Targi Turystyczne „Regiony na styku kultur” w Łodzi.
 - 21 do 23 kwietnia 2017 r. Targi Turystyki i Wypoczynku LATO 2017 w Warszawie.
Zapraszamy właścicieli obiektów hotelowych, agroturystycznych i gospodarstw ekologicznych a także twórców rzemiosła artystycznego do przekazywania swoich materiałów promocyjnych, celem kolportowania ich za pośrednictwem Lokalnej Organizacji Turystycznej 3 Rzek, do szerokiego grona odbiorców, uczestników największych targów turystycznych w Polsce.
Wszelkie informacje pod nr tel. (22) 713 32 79, e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl  

16831135_1276928275723750_7487707390891714923_n

16807717_1276929985723579_4794635513285357090_n

 

Odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie zmiany nazw ulic Rady Narodowej i 18 stycznia w Zakroczymiu

06.03.2017

10:02

W dniu 2 marca 2017 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu, odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie zmiany nazw ulic Rady Narodowej i 18 stycznia w Zakroczymiu. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Pan Artur Ciecierski, Sekretarz Pani Agata Januszewska, członkowie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Zakroczym, pracownicy Urzędu, mieszkańcy i lokalna prasa. Podczas spotkania przedstawiono przepisy, na podstawie których prowadzony jest proces zmiany nazw ulic. Odczytano opinię Instytutu Pamięci Narodowej, wskazującą na konieczność zmiany nazwy ul. 18 stycznia. Przedstawiono propozycje nowych nazw, jakie dotychczas wpłynęły do Urzędu Gminy w Zakroczymiu. Pan Kazimierz Szczerbatko przedstawił zarys historyczny nadawania nazw ulicom w Zakroczymiu. Głos w dyskusji zabrali mieszkańcy, przedstawiając swoje propozycje.

1

czytaj więcej »
AKCJA "SPRZĄTANIE GMINY ZAKROCZYM 2017"

03.03.2017

08:18

Za pośrednictwem Zakładu Gospodarki Komunalnej rozpoczęła się coroczna akcja sprzątania miasta i gminy Zakroczym.

16992320_1683496455276700_6592680633031306743_o

17017207_1182657128517382_8943399325800551164_o

17038474_1182657225184039_3413679717903662580_o

17039160_1182657328517362_4084213835874892073_o

 

AKCJA "ZIMA W MIEŚCIE 2017"

01.03.2017

20:10

W dniach 13-24 lutego 2017 roku na terenie Gminy Zakroczym odbywała się akcja "Zima w Mieście 2017"

5

2

6

 

czytaj więcej »
INFORMACJA

28.02.2017

12:08

spotkanie20317

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zakroczym

24.02.2017

11:55

Informujemy, że posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Zakroczym, odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. 

XXXIV SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM (NADZWYCZAJNA)

24.02.2017

10:27

Informujemy, że w dniu 27 lutego  2017 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu  odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Zakroczym (Nadzwyczajna)

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

OGŁOSZENIE

22.02.2017

13:11

22

Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Zakroczym wraz z deklaracją

18.02.2017

08:18

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu deklaracji wyrażającej chęć usunięcia wyrobów azbestowych w 2017 r.

Deklaracje można składać do dnia 28 lutego 2017 r. w pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Ogłoszenie Burmistrza Zakroczymia dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Zakroczym wraz z deklaracją

INFORMACJA

18.02.2017

08:17

1a

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

14.02.2017

16:55

szkolenie1

SUKCES ZAKROCZYMIANKI !

10.02.2017

08:59

Kinga Bodzak - mieszkanka gminy Zakroczym, zajęła I miejsce w kategorii poezji śpiewanej w "XXVI OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU SZTUKI RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ"

21
 

REMONT URZĘDU GMINY W ZAKROCZYMIU

10.02.2017

08:55

Rozpoczął się remont Urzędu Gminy. W czasie remontu urząd pracuje normalnie. Poniżej kilka zdjęć z prac remontowych. Za wszelkie wynikły utrudnienia przepraszamy.

1A 2A

 

INFORMACJA

27.01.2017

21:14

Bezpłatne kursy językowe w bibliotece

Gminna Biblioteka w Zakroczymiu przystąpiła do projektu Funpakiet Multimedialnych Kursów Online dla Bibliotek.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą się do biblioteki i uzyskają darmowy dostęp do kursów językowych:
1. Język angielski
2. Język angielski dla dzieci ( 6-12 lat)
3. Język angielski biznesowy
4. Język francuski
5. Język niemiecki
Elementy kursu:
fotolekcje
dialogi i system rozpoznawania mowy
zdjęcia, filmy, animacje 3D
interaktywne gry edukacyjne

Projekt dostępny jest od 01.02.2017r. do 30.07.2017r.
Można uczyć się w bibliotece lub w domu, wystarczy komputer podłączony do internetu, tablet lub smartfon ( wersja mobilna)
Na zakończenie kursu użytkownik może pobrać certyfikat.

Od 1 lutego zapraszamy do biblioteki po odbiór kodu dostępu.
Liczba miejsc ograniczona!
Informacje: 22 785 21 89 w godz. 9-17

plakat6666

INFORMACJA

24.01.2017

16:27

Informujemy, że w czwartek 26 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury,Rozwoju oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Budżetowej

XXXIII Sesja Rady Gminy Zakroczym

23.01.2017

17:53

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2017 roku o godzinie 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu  odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał

INFORMACJA

23.01.2017

17:33

Z przykrością informujemy, że odszedł od nas lek. med. Wacław Bodzak. Od połowy lat 70 - tych nieprzerwanie do 2013 r. pełnił funkcję kierownika przychodni opieki zdrowotnej w Zakroczymiu. We wrześniu 2015r. z okazji uroczystości 950 lecia Zakroczymia został uhonorowany przez Radę Gminy Zakroczym medalem dla osoby zasłużonej w historii Zakroczymia.

bodzak

KOLEJNA EDYCJA „ZAKROCZYMSKIEGO KOLĘDOWANIA” ZA NAMI

23.01.2017

17:26

W dniu 21 stycznia w Klasztorze Ojców Kapucynów w Zakroczymiu odbyła się kolejna edycja Zakroczymskiego Kolędowania.

16197050_1367241226660135_780576851_o

16229949_1367241276660130_1634672025_o

 

czytaj więcej »
ZMIANA TERMINU POSIEDZEŃ KOMISJI

23.01.2017

16:09

Informujemy, iż posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym odbędzie się:

Komisja Rewizyjna
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Komisja Budżetowa
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

24 stycznia 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106

 

Komisja Gospodarcza,  Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

26 stycznia 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106

INFORMACJA

21.01.2017

15:55

Informujemy, iż posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym odbędzie się 25 stycznia 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

18.01.2017

15:46

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Gmina Zakroczym - Strubiny w dniu 23 stycznia 2017 roku w godzinach 8:00 - 17:00 st. tr. 04-1526 Strubiny; 04-0926 Strubiny I, 04-1403 Strubiny I

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2017

12.01.2017

19:13

harmonogram1

Kliknij na harmonogram aby powiększyć (pdf)

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

10.01.2017

08:33

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Gmina Zakroczym - Strubiny w dniu 11 stycznia 2017 roku w godzinach 8:00 - 17:00 st. tr. 04-1526 Strubiny; 04-0926 Strubiny I, 04-1403 Strubiny I


 

INFORMACJA

04.01.2017

09:41

Urząd Gminy w Zakroczymiu informuje, że w związku z przejęciem przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu zadań z zakresu gospodarki komunalnej, z dniem 01 stycznia 2017 r. należności z tytułu opłat czynszowych należy wpłacać na rachunek bankowy :

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach

09 80091062 0016 4890 2007 0001

INFORMACJA

26.12.2016

23:37

Informujemy, iż posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106

ODBUDOWANA STACJA UZDATNIANIA WODY W HENRYSINIE OFICJALNIE OTWARTA !

23.12.2016

18:18

W dniu 21 grudnia 2016 roku przy udziale Burmistrza, Rady Gminy, Sołtysów i mieszkańców gminy Zakroczym odbyło się symboliczne uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie. Wśród obecnych gości m.in. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, w imieniu Ministra MSWiA Łukasz Kudlicki, Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, a także ks. Proboszcz Witold Godleś.

Podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki wręczył symboliczny klucz Burmistrzowi Gminy na pamiątkę odbudowanej, głównie ze środków rezerwy budżetu Państwa, stacji uzdatniania wody.
Ks. Proboszcz poświęcił budynek stacji. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy przybyli mogli zwiedzić wnętrze stacji i zapoznać się z jej funkcjonowaniem.
SUW w Henrysinie oficjalnie uważamy za otwarty!!! 

15622730_1655946861364993_8530720197374742887_n

15665649_1655947358031610_2858183714699723739_n

 

czytaj więcej »
XXXII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

22.12.2016

22:14

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu  odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał

INFORMACJA

20.12.2016

13:36

info23122016

OSTRZEŻENIE

19.12.2016

15:42

OSTRZEŻENIE Nr 71

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Marznące opady/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 20:00 dnia 19.12.2016 do godz. 07:00 dnia 20.12.2016

Przebieg: Miejscami, głównie we wschodniej połowie województwa, prognozuje się wystąpienie przejściowych, słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Brak

 

Dyżurny synoptyk: Mateusz Barczyk

Godzina i data wydania: godz. 14:50 dnia 19.12.2016                         

                                                                                                                 

 

II WIGILIA MIEJSKA "WIGILIA BEZ ALKOHOLU, WIGILIA DLA RODZINY"

19.12.2016

07:54

W dniu 17 grudnia odbyła się II Wigilia Miejska w Zakroczymiu. Tym razem spotkaliśmy się z naszymi mieszkańcami pod hasłem "Wigilia bez alkoholu, wigilia dla rodziny". Dziękujemy wszystkim za przybycie. Warto organizować takie wydarzenia. Miło, że byliście z nami.

15493591_1654652888161057_2069720839101669673_o

15590201_1654652631494416_5426918319932363877_n

czytaj więcej »
KONDOLENCJE

15.12.2016

10:12

Panu Sebastianowi Koczanowskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wojszczycach wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ojca składają Burmistrz Gminy Zakroczym wraz z pracownikami urzędu.

wyrazy

 
Informacja

14.12.2016

10:16

Tablica WFOSiGW PIECE

INFORMACJA

13.12.2016

17:37

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 14 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

12.12.2016

11:52

ARiMR uruchamia w ramach PROW 2014 - 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi. Rolnicy mogą otrzymać wsparcie na odtworzenie zniszczonych przez klęski żywiołowe składników gospodarstwa. Rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich gospodarstwach spowodowane klęskami żywiołowymi, będą mogli ubiegać się w ARiMR o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Agencja uruchamia bowiem wsparcie na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o taką pomoc będzie można składać od 27 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Więcej informacji (kliknij tutaj)

 

MIKOŁAJKOWY DZIEŃ SPORTU - 10 GRUDNIA 2016

05.12.2016

07:51

Już w najbliższą sobotę 10 grudnia zapraszamy na Mikołajkowy Dzień Sportu pod patronatem Burmistrza Gminy Zakroczym. Start godz. 9:00.

plakat turniej_pop

INFORMACJA

02.12.2016

14:39

5GRUDNIA

ŚWIĄTECZNY ZAKROCZYM JUŻ JEST !

01.12.2016

16:03

Pracownicy urzędu gminy w dniu 1 grudnia 2016 roku zainstalowali świąteczną choinkę i świąteczny napis.

swiateczne

Informacja

01.12.2016

13:07

Tablica WFOSiGW suw

SZKOLENIE

25.11.2016

17:57

szkolenie30112016

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

24.11.2016

10:05

PGE Dystrybucja informuję o planowych wyłączeniach prądu na mieszkańców zamieszkałych :

 

WYLACZENIA1

Kliknij aby powiększyć (PDF)

INFORMACJA

23.11.2016

13:55

Informujemy, że 25 listopada 2016 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106, odbędą się posiedzenia Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
 

XXXI Sesja Rady Gminy Zakroczym

22.11.2016

17:09

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w strażnicy OSP w Zakroczymiu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał

INFORMACJA

22.11.2016

12:13

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się 23 listopada 2016 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106. Celem posiedzenia będzie omówienie wniosków komisji do projektu budżetu na 2017 rok.

INFORMACJA

18.11.2016

20:43

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Rady Gminy Zakroczym odbędzie się  21 listopada 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106. Celem posiedzenia będzie omówienie projektu budżetu na 2017 rok.

OGŁOSZENIE

17.11.2016

16:38

111

PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU

17.11.2016

16:09

Zakończyła się przebudowa schodów przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zakroczymiu.

1

2

3

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017

17.11.2016

16:05

15 listopada został przedłożony przez burmistrza Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2017r. Sytuacja finansowa naszej gminy sukcesywnie poprawia się. Nie przewiduje się podwyżek podatków czy opłat za wodę. W projekcie znalazły się środki na wiele inwestycji, większych i mniejszych.
W przypadku uchwalenia projektu w obecnym stanie przez Radę Gminy przewiduje się:
- budowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zakroczymiu
- przebudowę linii energetycznej i budowę stylowego oświetlenia przy ul. Koźmińskiego
- modernizację oświetlenia ulicznego w innych rejonach gminy
- modernizację dróg gminnych
- remonty budynków komunalnych
- fundusze sołeckie
- dostosowanie budynków użyteczności publicznej do ogrzewania gazowego
- zwiększone w stosunku do tego roku wydatki na działalność gminnego ośrodka kultury
- wspieranie organizacji pozarządowych
- wpieranie dzieci i młodzieży (kolonie, akcje letnie i zimowe, stypendia i nagrody za osiągnięcia)

00(1)

BUDOWA CHODNIKA PRZY BIEDRONCE ZAKOŃCZONA !

16.11.2016

15:09

Zakończyła się budowa chodnika przy Biedronce. W trakcie prac została podjęta decyzja po konsultacji z właścicielem hali Biedronka , że chodnik zostanie wydłużony po to aby jeszcze bardziej poprawić komfort pieszym

chodnik1 chodnik2

RUSZYŁA PRZEBUDOWA PLACU PRZY OSP ZAKROCZYM I GMINNYM OŚRODKU KULTURY

16.11.2016

08:47

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się przebudowa placu przed OSP Zakroczym i Gminnym Ośrodkiem Kultury. Całkowity koszt inwestycji (przebudowa, projekt, nadzór) wyniesie około 110 tysięcy złotych. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.

KOSTKA

PROJEKT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

16.11.2016

08:47

Do urzędu wpłynął projekt budowy infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zakroczymiu. Przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna,piłka siatkowa, 2 boiska do koszykówki) z oświetleniem. Budowę boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem. Budowę bieżni i skoczni do skoku w dal. Dodatkowo planujemy budowę placu zabaw. Trybuny również zostaną odnowione i pokryte krzesełkami. Boisko z nawierzchnią naturalną zostaje w obecnym stanie. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę. Plan realizacji projektu to najbliższe dwa lata. Jeśli jednak uda się pozyskać środki zewnętrzne, może uda się wykonać cały projekt w 2017 r.

projekt_sport

 

XXX (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Zakroczym

10.11.2016

15:38

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 roku o godzinie 14:00 w strażnicy OSP w Zakroczymiu odbędzie się XXX (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Zakroczym

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał

PROMESA OD PGE

10.11.2016

08:03

Informujemy, że Gmina otrzymała od PGE promesę na realizację zadania dotyczącego przebudowy linii energetycznej z powietrznej na ziemną przy ul. Koźmińskiego od wjazdu (Biedronka) do ronda Rodziny Zakroczymskiej. W przyszłym roku znikną stare słupy energetyczne a w ich miejsce pojawią się stylowe lampy oświetleniowe

PGE

OFERTA PRACY

09.11.2016

08:19

aa

TRWA BUDOWA CHODNIKA PRZY BIEDRONCE

09.11.2016

08:03

Rozpoczęła się budowa chodnika przy Biedronce. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu gminy.

CHODNIK1

CHODNIK2

REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W HENRYSINIE TRWA

09.11.2016

07:58

Trwa priorytetowa inwestycja w gminie w tym roku pn. Przebudowa SUW w Henrysinie.

suw1

suw2

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA

04.11.2016

22:36

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2016 roku.

PLAKAT_OFICJALNY

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

02.11.2016

09:13

PGE Dystrybucja informuje o planowych wyłączeniach prądu w dniu 4 listopada 2016 r. (piątek) oraz 7 listopada (poniedziałek)

Więcej informacji : TUTAJ

planowe

planowe2

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ZAKROCZYMIU

24.10.2016

07:50

W budynku urzędu gminy trwa przebudowa kotłowni węglowej na gaz ziemny. Prace dobiegają powoli do końca. Zmiana pozwoli na nie zatrudnianie 4 palaczy w wymiarze całego etatu. Do tej pory urząd ponosił koszty około 70 tysięcy złotych rocznie związane z zatrudnieniem. Cały koszt przebudowy kotłowni zwróci się zatem już po tej zimie.

KOTLOWNIA2

REMONT W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1

24.10.2016

07:48

Trwa przebudowa schodów przed Zespołem Szkolno Przedszkolnym. Powoli zmieniamy wizerunek szkoły. Przy okazji remontu został wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.

SCHODY1 SCHODY2

REMONT DRÓG GMINNYCH

24.10.2016

07:46

W ramach realizacji funduszy sołeckich wykonaliśmy remont odcinków dróg w sołectwach Strubiny, Swobodnia i Czarna. Położono destrukt z rozkładarki i przeprowadzono wałowanie

czarna1

stru1

swobodnia1

 

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

21.10.2016

17:41

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest  przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

25.10.2016 Wtorek Zakroczym Strubiny

st.tr:
04-1526 Strubiny,
04-0926 Strubiny I ,
04-1403 Strubiny I

 

8:00 - 17:00

04.11.2016
piątek

 

Zakroczym
ulice: Utrata, Gałachy,  Gałachy Prochownia.

 

st. tr:
04-0180 Zakroczym III,
04-0179 Zakroczym II,
04-0178 Zakroczym I.

 

8:00 - 15:00
04.11.2016
piątek

Zakroczym
ulice: Warszawska, Parowa Klasztorna, Starostwo, Rady Narodowej od Warszawskiej do końca obwodów,
UG Zakroczym, USC.

 

st.tr.
04-0217 Zakroczym XII

 

8:00 - 15:00

 

PLANOWE WYŁĄCZENIA PRĄDU

18.10.2016

09:29

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych :

Zakroczym - 21 października (piątek) w godzinach 8:00 do 15:00

 • ul. Duchowizna
 • ul. Ostrzykowizna
 • ul. Starostwo
 • ul. Parowa Okólna
 • ul. Parowa Warszawska
 • ul. Parowa Płocka
 • ul. Wyszogrodzka
 • ul. Płońska
 • ul. BWTZ (Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym)
 • ul. Przechodnia
 • ul. Warszawska
 • ul. Koźmińskiego Ojca Honorata
 • rynek Rynek
 • ul. Klasztorna
 • ul. Pieczoługi
 • ul. Mokradle
 • ul. Gdańska
 • ul. Gdańska
 • ul. Doranta kpt. Tadeusza
 • ul. Tylna bloki nr: 3, 9, 11, 12

indeks

OGŁOSZENIE

14.10.2016

22:12

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę

w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt.

 

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt ogłaszam przyjmowanie do dnia 4 listopada 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. nr 142, poz. 1161):

 

Rzeczoznawcę burmistrz powołuje spośród osób, które:

1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową burmistrza

- i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

 

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o wykształceniu.

 

 

 

Do wniosku dołącza się:

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;

2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie  rolnym - jeżeli jest wymagany;

3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w  prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi - jeżeli jest wymagane.

 

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Wzór wniosku jest dostępny codziennie w Urzędzie Gminy Zakroczym (pok. 105) oraz zamieszczony na stronie internetowej www.zakroczym.pl

Wniosek do pobrania

 

 

Burmistrz Gminy Zakroczym

/-/ Artur Ciecierski

 

TRWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

10.10.2016

12:58

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Wojszczycach wraz z budową chodnika przy szkole podstawowej.

DROGAW1

DROGAW2

TRWA GAZYFIKACJA MIASTA

10.10.2016

12:43

Kamil

Trwa gazyfikacja miasta. Nitka dotarła już do ul. Klasztornej

GAZ1GAZ2

INFORMACJA

10.10.2016

09:37

2016_EKK_plakat_A3_full_300dpi

ZAKROCZYMIANIN W "THE VOICE OF POLAND"

10.10.2016

08:34

Filip Rychcik pomimo, jak sam określił na swoim FB, nie najlepszego wykonania, wygrał bitwę w The Voice of Poland i przeszedł do kolejnego etapu. Gratulujemy

RYCHICIKFILIP

ZMIANY W PROGRAMIE STYPENDIALNYM

10.10.2016

08:31

Na ostatniej sesji Rady Gminy zostały podjęte uchwały w sprawie nowego programu stypendialnego (kwota stypendium została zwiększona o 100 %), a także możliwości otrzymania nagrody raz w roku za osiągnięcia sportowe i artystyczne. Jeśli chodzi o uchwały w sprawie nagród, są to nowe uchwały, których dotychczas w gminie nie było. Maksymalna kwota jaką może przyznać burmistrz danej osobie raz w roku za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 4 tysiące złotych. Uchwały wchodzą w życie od nowego roku. Wszystkim życzymy sukcesów

111aaaaa

SPORTOWO – ROZRYWKOWY WEEKEND CZYLI PIKNIK RODZINNY W ZAKROCZYMIU

03.10.2016

20:25

W dniu 2 października na terenie boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu odbył się Piknik Rodzinny będący zakończeniem tegorocznego sezonu plenerowego.

PA022676

aaaa2

czytaj więcej »
DRUGI NUMER "KURIERA ZAKROCZYMSKIEGO"

26.09.2016

10:30

Już w tym tygodniu dostępny będzie drugi numer "Kuriera Zakroczymskiego" 

Kurier będzie dostępny w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury, Gminnej Bibliotece oraz w miarę możliwości rozkolportowany wśród naszych mieszkańców.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !

okladka11

77 ROCZNICA OBRONY ZAKROCZYMIA

26.09.2016

08:00

W dniu 25 września 2016 roku odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą Obrony Zakroczymia.

P1390206

P1390155

czytaj więcej »
INFORMACJA

19.09.2016

15:56

Informujemy, że posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym odbędzie w dniu 21 września 2016r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106
 

INFORMACJA

19.09.2016

11:46

modrpdf

OGŁOSZENIE

19.09.2016

09:59

ogloszenie piece

PRACE KONSERWACYJNE PGE

16.09.2016

15:26

info pge 4

77 ROCZNICA OBRONY ZAKROCZYMIA

16.09.2016

11:03

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach 77 rocznicy Obrony Zakroczymia w dniu 25 września. Tegoroczny program różni się znacznie od poprzednich lat.

godz. 9:45 Zbiórka delegacji na cmentarzu przyklasztornym

godz. 10:00 Msza św. w kościele o.o. Kapucynów w Zakroczymiu

godz. 11:15 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Jana Chilickiego ps. ''Olek''

godz. 11:30 Procesja na cmentarz, kwatera żołnierzy Września 1939r.,modlitwa, złożenie kwiatów, wystąpienie kombatantów

godz. 12:00 Koncert Wokalno-Instrumentalny z okazji 77 rocznicy Obrony Zakroczymia
Wystąpi : Krzysztof Ciupiński – Świątek – tenor
Przemysław Piekutowski -organy

UROCZYSTOŚCI UŚWIETNI KOMPANIA HONOROWA 2 MAZOWIECKIEGO PUŁKU SAPERÓW Z KAZUNIA

PLAKAT77PALAKTPIEK

 

INFORMACJA

14.09.2016

11:30

obwieszczenie_ulice

INFORMACJA

14.09.2016

11:28

ogloszenie_azbest

INFORMACJA

12.09.2016

19:14

Informujemy, że posiedzenie Stałej Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się 14 września o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. 106

INFORMACJA

12.09.2016

12:43

DbS_plakat_A3

KOLEJNA EDYCJA SMOSZEWSKIEGO FESTIWALU KULTURY

07.09.2016

12:49

Kamil

Klimatyczna muzyka, spektakl kabaretowy i kwieciste obrazy – wrzesień w Smoszewie

Już 10 września 2016 na Smoszewskim Festiwalu Kulturyusłyszymy koncert zespołu Henry David’s GUN, zobaczymy spektakl Kabaret Retro a całość ukwiecą obrazy Piotra Tofila. Tych, którzy chcą wcześniej przyjechać w nasze okolice zapraszamy na spływ kajakowy.

smoszewo

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE

07.09.2016

12:38

Warszawa, 29.08.2016

 

Bo pomysły są od tego... aby realizować je na całego!

Rusza nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos

 

 

Rusza Akcja MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

Zapraszamy na darmowe szkolenie na pt „Diagnoza lokalana – dowiedz się co myślą twoi sasiedzi”. Zapisy na szkolenia poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.maszglos.pl.

Szkolenie odbędzie się 24 września w warszawie w Fundacji im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a.

Podczas szkolenia dowiesz się czym jest diagnoza lokalna i w czym może być pomocna, jak w prosty sposób diagnozować lokalne problemy i potrzeby oraz jak wykorzystać wyniki lokalnej diagnozy w swoich działaniach. Zapraszamy!

Czym jest Akcja Masz Głos Masz Głos Masz Wybór?

To działania podejmowane przez mieszkańców i mieszkanki we współpracy z władzami samorządowymi, które mają na celu wprowadzenia zmian w swych gminach, miastach, wsiach, sołectwach, dzielnicach czy osiedlach. Uczestnicy i uczestniczki są wspierani przez ekspertów i ekspertki akcji.

Co daje udział w akcji Masz Głos?

 • Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań.
 • Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)
 • Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski
 • Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami
 • Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne
 • Szansę na zdobycie minigrantu
 • Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie

 

Remonty miejskich plaż, otwieranie świetlic osiedlowych, warsztaty pisania projektów, relacje na żywo z sesji rady i sąsiedzkie festyny – w taki sposób wolny czas spędzają uczestnicy akcji Masz Głos, prowadzonej przez Fundację Batorego. Wykorzystują oni swoją energię dla dobra otoczenia. Akcja to do tej pory ponad 1800 uczestników i grup z prawie 1000 miejscowości w całej Polsce. Teraz możecie do nich dołączyć i Wy! Udział w Akcji to nie tylko szansa na nagrodę Super Samorząd, porady ekspertów i szkolenia na temat demokratycznych instrumentów działania. To przede wszystkim frajda ulepszania Waszych miejscowości i gmin wspólnie z setkami grup z całej Polski! Zarejestruj się już dziś za pośrednictwem strony www.maszglos.pl i weź udział we wrześniowym szkoleniu w Białymstoku. Nabór do akcji trwa do 30 września.

 

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2016/2017: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Kontakt:

Olga Skarżyńska

koordynatorka działań akcji Masz Głos w woj. podlaskim

Fundacja im. Stefana Batorego

oskarzynska@batory.org.pl

tel. 22 536 02 16

***

O akcji Masz Głos:

Prowadzona przez Fundację im. Stefana Batorego akcja Masz Głos wspiera mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Przypomina, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje sie wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Polsce.

INFORMACJA

07.09.2016

09:44

W związku z planowaną organizacją pikniku rodzinnego w dniu 2.10.2016 informujemy, iż istnieje możliwość rezerwacji miejsca na stoiska handlowe z artykułami spożywczymi oraz zabawkami.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr Tel. 608 561 281 lub mailowo promocja@zakroczym.pl

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !

ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU WYREMONTOWANE !

07.09.2016

08:45

Od dnia 5 września 2016 roku uczniowie i personel Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zakroczymiu mogą korzystać z nowo wyremontowanych łazienek.

lazienki1

lazienki2

TRWA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

07.09.2016

07:50

Trwa przebudowa dróg gminnych na terenie naszej gminy. Droga w Janowie została pokryta już nowym asfaltem.

DROGA

ODWIEDŹ KRAJOWĄ MAPĘ ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

31.08.2016

08:21

Paweł

Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” jest już dostępna na stronach internetowych stołecznej Policji.

173-126424

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE ZGK

30.08.2016

10:56

ogloszenie

PRACE KONSERWACYJNE PGE

23.08.2016

09:01

Paweł

info pge 3

PRACE KONSERWACYJNE PGE

17.08.2016

12:49

info pge 1

PSZOK już otwarty !

17.08.2016

08:32

pszoks

PRACE KONSERWACYJNE PGE

10.08.2016

07:48

PGE będzie prowadziło pracę konserwacyjne na terenie naszej gminy.

pge_naprawy

REMONT DRÓG W JANOWIE, WOJSZCZYCACH I ZARĘBACH ROZPOCZĘTY

08.08.2016

07:37

Powiat rozpoczął przebudowę dróg powiatowych w Janowie, Wojszczycach i Zarębach. Drogi zostaną poszerzone. W Janowie i w Wojszczycach zostaną wybudowane chodniki. Aktualnie trwa frezowanie starego asfaltu

2a

2b

DROGA WE WSI WÓLKA SMOSZEWSKA NAPRAWIONA

08.08.2016

07:35

Informujemy, że w dniu 4 sierpnia 2016r.  powiat ukończył remont drogi we wsi Wólka Smoszewska i Mochty-Smok

1B

UMOWA NA REMONT ŁAZIENEK W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 PODPISANA !

03.08.2016

07:34

W dniu 03.08.2016R. została podpisana umowa na kapitalny remont łazienek w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Zakroczymiu. Remont wykona firma "PERFECT" Tomasz Burzykowski z  Łowicza. Ogólna wartość inwestycji wyniesie 117 tysięcy złotych.

1a

72 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

02.08.2016

07:31

Gmina Zakroczym pamiętała. Cześć i chwała Bohaterom!

1

2

3

Zaproszenie

29.07.2016

14:26

Zapraszamy mieszkańców w poniedziałek 1 sierpnia około godz. 17 w okolice Ronda Rodziny Zakroczymskiej. Wspólnie uczcimy pamięć powstańców.

13876632_1599220477037632_6009863954275677462_n

Ogłoszenie

29.07.2016

09:22

brak wody

Ostrzeżenie METEO

27.07.2016

08:50

Ostrzezenie METEO nr 47

GREGORIANIE ŚPIEWALI WE WŁOSZECH

25.07.2016

16:23

Zarząd Stowarzyszenia „Chorał” imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego zorganizował w dniach 25.06.2016 r. do 05.07.2016 r. wyjazd turystyczno-kulturalny do Włoch. Wzięło w nim udział 40 osób: członkowie Chóru Gregorianie i Stowarzyszenia Chorał oraz sympatycy śpiewu gregoriańskiego promowanego przez stowarzyszenie.

1

2

czytaj więcej »
Zakończona budowa sygnalizacji świetlnej przy DK 62 w Zakroczymiu

25.07.2016

15:13

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym została uruchomiona sygnalizacja świetlna przy DK 62 w Zakroczymiu.
Przypominany, że budowa sygnalizacji świetlnej została w całości sfinansowana przez firmę INTER CARS. Na szczególne podziękowania przyjdzie czas, tymczasem życzymy wszystkim przyjemności z korzystania z tego dotychczas niebezpiecznego skrzyżowania.

2

1

Ogłoszenie

25.07.2016

12:44

gops ogloszenie

Informacja

20.07.2016

14:02

Informacja

TRWA BUDOWA SYGNALIZACJI PRZY DK62

14.07.2016

15:16

Trwa budowa sygnalizacji świetlnej. Prace idą zgodnie z planem. Planowany termin realizacji inwestycji 31 lipca br.

DSC_0104

2

czytaj więcej »
Konkurs pn. "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zakroczym 2016 " rozstrzygnięty !

14.07.2016

14:22

W dniu 12.07.2016 r. rozstrzygnięto konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zakroczym 2016 ". Powołana przez Burmistrza Gminy Zakroczym komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Gminy Zakroczym, Urzędu Gminy w Zakroczymiu oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dokonała oceny ogródków pod kontem wrażeń estetycznych i użytkowych.

DSC_0042bierz1

czytaj więcej »
RUSZYŁA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY DK62

12.07.2016

16:51

Miło nam poinformować wszystkich mieszkańców Zakroczymia, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Biedronce.

13667956_1593240424302304_2279157388356486274_o

INFORMACJA

12.07.2016

16:33

inspinfo

INFORMACJA

12.07.2016

15:18

grad

"LATO W MIEŚCIE" Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W ZAKROCZYMIU

11.07.2016

07:53

Akcja Lato w mieście 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu trwała od 27.06 do 08.07.2016r., w Świetlicy Wiejskiej w Janowie od 04-08.07.2016r. Łącznie w akcji wzięło udział ok. 50 dzieci.

DSC00793

13613377_1854207564807413_5697908234392952389_o

czytaj więcej »
AKCJA "LATO W MIEŚCIE" W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 ZA NAMI !

11.07.2016

07:52

Akcja „Lato w Mieście” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu trwała od 4 do 8 lipca 2016 r. w godz. od 10:00 do 14:00. Zgłoszonych zostało 100 uczniów, a zajęcia odbywały się w dwóch grupach.

IMG_1289

IMG_1281

czytaj więcej »
INFORMACJA

07.07.2016

09:08

pogoda

INFORMACJA

01.07.2016

08:21

uwaga18

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W HENRYSINIE

29.06.2016

13:31

W dniu dzisiejszym Burmistrz Artur Ciecierski wraz z kierownikiem ZGK Radosławem Rutkowskim i Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Grażyną Woźnicką wprowadzili na budowę firmę SKANSKA, którą reprezentował Dyrektor Jarosław Bernasiak. SKANSKA w okresie do końca listopada 2016r. odbuduje SUW w Henrysinie.

DSC_0154

DSC_0155

DSC_0156

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

29.06.2016

08:04

W dniu 28 czerwca 2016 r.  Rada Gminy Zakroczym jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

sesja1

sesja2

PROBLEMY Z DOSTAWAMI PRĄDU NA TERENIE NASZEJ GMINY - INTERWENCJA

29.06.2016

08:02

W dniu 28 czerwca 2016 r.  zostało skierowane pismo do PGE w związku z notorycznymi problemami z dostawą prądu w naszej gminie.

pge_pismo

 

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

29.06.2016

07:09

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu odbyła się Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy. W spotkaniu wzięli udział lokalni mieszkańcy, Burmistrz Gminy oraz funkcjonariusze policji. Gospodarzem spotkania był Kierownik Posterunku w Zakroczymiu, który omówił postulaty z poprzedniej debaty i przedstawił skalę zagrożeń w różnych dziedzinach.

DSC_0004

DSC_0009

czytaj więcej »
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W ZAKROCZYMSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

24.06.2016

19:04

W dniach 23-24 czerwca 2016 roku w szkołach na terenie naszej gminy odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

DSC_0432

DSC_0331

czytaj więcej »
OSTRZEŻENIE

23.06.2016

14:30

OSTRZEŻENIE Nr 36

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w piątek od 29°C do 32°C, w sobotę
i niedzielę od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE

23.06.2016

12:26

Serdecznie zapraszamy na debatę społeczną poświęconą poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Zakroczym, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Ojca Honorata Koźmińskiego w dniu 27 czerwca o godzinie 17:00

razembezpiecznie

ZAPROSZENIE

23.06.2016

12:21

ost.RallyRg_2016_k

SMOSZEWSKI FESTIWAL KULTURY

23.06.2016

09:19

Twórczość artystów z Mazowsza, Sasha Boole z Ukrainy i zespół Koledzy - lipiec w Smoszewie.

Podczas lipcowej edycji Smoszewskiego Festiwalu Kultury 9 lipca 2016 będzie okazja w jednym miejscu zobaczyć prace artystów z Mazowsza – obrazy, rzeźby, szkice, ceramiki i inne. Festiwal uświetnią także dwa koncerty. Wystąpi Sasha Boole z Ukrainy oraz zespół Koledzy.

Twórcy z Mazowsza to grupa przedstawicieli różnych dziedzin sztuki, którzy podczas Festiwalu zaprezentują swoje prace. Będą to Ewa Panasiuk - malarstwo, Adam Kalicy – portret, rysunek, malarstwo, Aleksandra Krzemianowska - Grądkowska - malarstwo, Magda Schreiber - rzeźba, ceramika, Jacek Kaczmarek - fotografia, Sławomir Ibek - rzeźba, sztuka użytkowa. To niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się twórczości tych artystów w jednym miejscu, którzy na co dzień pracują w różnych częściach województwa mazowieckiego.

Festiwal uświetnią także dwa koncerty

Na początku wystąpi Sasha Boole. Jeden z najważniejszych przedstawicieli ukraińskiej sceny folkowej. Sasha zagra utwory folkowe – związane z whisky, ciekawymi i budzącymi emocje opowieściami oraz ciągłą podróżą. Artysta gra na kilku instrumentach (m. in. gitarze, banjo i harfie). Jego muzyka wypływa z amerykańskiego folku. To pierwotne, nieco brudne brzmienie.

W drugiej części Festiwalu będzie okazja usłyszeć dwa znakomite głosy, dwie perfekcyjne gitary czyli Zespół KOLEDZY - Tomek Różycki i Brunon Niewiński. Usłyszymy utwory Stinga, 5 Niizy, Simon&Garfunkel, U2, Limp Bizkit, Bee Gees, The Beatles, The Rolling Stones, Norah Jones i wielu innych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Kultura Dostępna

Serdecznie zapraszamy – 9 lipca, godz. 18. Wstęp wolny!

WSTĘP WOLNY!

9-lipca

INFORMACJA

22.06.2016

16:01

INFO122008

INFORMACJA KIEROWNIKA GOPS

22.06.2016

15:58

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu  informuje o zmianie godzin pracy : Od 1 lipca  2016 r.  GOPS będzie czynny

Poniedziałek  -  8ºº- 16 ºº
Wtorek           - 9 ºº- 17ºº
Środa – Piątek   8ºº-16ºº

Anna Lewicka
(-) Kierownik GOPS
w Zakroczymiu

INFORMACJA

22.06.2016

15:53

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisja Budżetowej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisja Gospodarcza, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

UMOWA NA ODBUDOWĘ SUW PODPISANA !

21.06.2016

10:29

W dniu dzisiejszym pomiędzy Gminą Zakroczym, a firmą SKANSKA została podpisana umowa na odbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2.822.119.74 zł . Za kilka dni rozpocznie się długo oczekiwany przez naszych mieszkańców remont.

SUWSKANSKA

INFORMACJA

17.06.2016

13:20

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisja Gospodarcza, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

LATO W MIEŚCIE 2016

17.06.2016

09:50

Tegoroczna akcja "Lato w Mieście" potrwa od 27 czerwca do 15 lipca według określonego harmonogramu w poszczególnych placówkach oświatowych. Pełnym harmonogram akcji w zakładce czytaj więcej

1

czytaj więcej »
INFORMACJA

16.06.2016

16:04

Miło nam poinformować, że wszystkie szkoły z terenu gminy Zakroczym za pośrednictwem Gminy uzyskały dotację z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Dotacja została przyznana na zakup pomocy dydaktycznych wspierających ważne obszary rozwoju dzieci, w tym rozwój społeczny i emocjonalny oraz doskonalące motorykę małą i dużą, uważność, umiejętność logicznego myślenia i koordynację wzrokowo-ruchową, a także w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ogólna kwota przyznana na ten cel wyniosła 34.715 zł.

INFORMACJA

16.06.2016

09:44

Szanowni Państwo,

RUSZAJĄ STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY- SKORZYSTAJ Z SZANSY!

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017

W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków do projektu.

Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na dedykowanym systemie internetowym pod adresem www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ i wypełnić wniosek.

Wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu).

Stypendium ma charakter naukowy. Musi zostać wydatkowane na cele edukacyjne. W roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ono nie mniej niż 3800,00 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się!

plakat01

PRZETARG NA SUW ROZSTRZYGNIĘTY !

15.06.2016

08:29

Informujemy, że w dniu 06.06.2016 został rozstrzygnięty przetarg na odbudowę SUW Henrysin. To długo wyczekiwana i priorytetowa inwestycja dla naszej gminy. Zostanie zrealizowana głównie dzięki dotacji z rezerwy budżetu Państwa uzyskanej za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cały projekt wykona firma SKANSKA za kwotę nieco ponad 2.822.000 zł.

DSC_0091

REMONT DRÓG NA TERENIE GMINY ZAKROCZYM

06.06.2016

14:21

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym podczas sesji Rady Powiatu podjęto decyzję , że jeszcze w tym roku zostanie wykonany kapitalny remont dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Zostanie wyremontowane około 4 km dróg w Janowie, Wojszczycach i Zarębach. Zostaną również wyremontowane chodniki, a w Wojszczycach w okolicy szkoły podstawowej zostanie wybudowany nowy chodnik.

DSC_0002

w_droge1A

czytaj więcej »
SMOSZEWSKI FESTIWAL KULTURY

03.06.2016

12:51

Emigranci Mrożka, wernisaż "Cherchez la femme" oraz koncert Moriah Woods w Smoszewie

Podczas czerwcowej edycji Smoszewskiego Festiwalu Kultury 11 czerwca 2016 w Smoszewie zobaczymy Emigrantów Sławomira Mrożka, wernisaż fotografii "Cherchez la femme" oraz posłuchamy koncertu Moriah Woods.

emigranci v Smoszewo mini
 

czytaj więcej »
OTWARCIE ŚWIETLICY "PRZYJACIEL"

03.06.2016

08:30

W dniu 02.06.2016 r.  dokonano oficjalnego otwarcia świetlicy wsparcia dziennego PRZYJACIEL. Świetlica działa przy Zespole Szkolno Przedszkolnym. Dzieci przygotowały wspaniałe przedstawienie, po czym odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

DSC_0076

DSC_0030

czytaj więcej »
INFORMACJA

01.06.2016

15:49

1A

ŚWIĘTO ZAKROCZYMIA 2016 ZA NAMI !

01.06.2016

14:21

W dniach 28-29 maja 2016 r. odbyły się obchody Święta Zakroczymia.

13307234_588543857970924_7688083822586917623_n

13310518_588554051303238_8842937425716958033_n

czytaj więcej »
INFORMACJA

31.05.2016

15:24

WAW-OR.0741.5.2016

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

31.05.2016

15:19

W dniu dzisiejszym w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Uczestniczył w nim również burmistrz. Była okazja, aby pozdrowić Pana Prezydenta od mieszkańców i podziękować za objęcie honorowym patronatem ubiegłorocznych uroczystości 950- lecia Zakroczymia.

PREZYDENT_BURMIS

INFORMACJA

25.05.2016

16:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Budżetowej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 14:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 14:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 14:00

XXVII Sesja Rady Gminy Zakroczym

25.05.2016

15:58

Na dzień 31 maja 2016r. na godzinę 16:30 zwołuję się XXVII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w siedzibie Strażnicy OSP w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

XII WEEKEND POLSKA BIEGA W ZAKROCZYMIU

23.05.2016

07:55

W dniu 20 maja 2016 r. na terenie Gminy Zakroczym odbył się bieg masowy z cyklu „Polska Biega”

DSC_0013

DSC_0026

czytaj więcej »
INFORMACJA

17.05.2016

17:16

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rewizyjnej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 10:00

OGŁOSZENIE

16.05.2016

15:57

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2016 r. Burmistrza Gminy Zakroczym w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym w czasie ferii letnich w 2016 r.

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2016 r.

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZAKROCZYM

09.05.2016

08:29

Informujemy, że w maju Przewodniczący Rady Gminy Piotr Serwatka pełni dyżur w każdą środę w godz. 12:00 - 15:00 w urzędzie gminy w pokoju 104 (dawny pokój sekretarza gminy)

pserwatka

fot : Wirtualny Nowy Dwór

"PODWÓRKO NIVEA" W ZAKROCZYMIU - GŁOSOWANIE TRWA OD 5 MAJA

05.05.2016

10:23

Po raz kolejny Gmina Zakroczym zgłosiła lokalizację do konkursu "Podwórko NIVEA" zachęcamy do oddawania głosów !

www.nivea.pl/podworko

nivea

POZYTYWNA OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

29.04.2016

07:58

W dniu 28.04.2016 r. do urzędu gminy wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wykonania budżetu przez Burmistrza za 2015 r. Ostatnim razem pozytywna opinia została wydana w 2011r. Przez lata 2012 - 2014 opinia była negatywna.
(poniżej pierwsza strona, cały dokument już niedługo zamieścimy w BIP Zakroczym)

opinia28042016

 

RUSZA ŚWIETLICA "PRZYJACIEL"

29.04.2016

07:56

Informujemy że swoją działalność rozpoczęła placówka wsparcia dziennego Gminna Świetlica Środowiskowa "Przyjaciel", której głównym celem jest wspieranie dzieci i rodzin.Świetlica znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zakroczymiu. W 2016 roku będzie czynna przez cztery dni w tygodniu w godz. 16.10-18.10. Oprócz pomocy w nauce w ramach świetlicy realizowane będą zajęcia edukacyjne,psychoedukacyjne,
profilaktyczne, rozwijające zainteresowania kreatywność i umiejętność współpracy a także zajęcia sportowe, gry i zabawy. Każdego dnia przewidziany jest też posiłek.
Zajęcia rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci wskazane do udzielenia wsparcia przez szkołę oraz GOPS, przewidujemy również miejsca dla chętnych.
W najbliższym czasie będziemy informować o terminach spotkań rekrutacyjnych.

swietlica

INFORMACJA

22.04.2016

20:32

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 25 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

INFORMACJA

21.04.2016

12:36

W dniu 20.04.2016 odbyła się rozprawa apelacyjna w Sądzie Pracy w związku z powództwem byłych pracowników Urzędu Gminy w Zakroczymiu zwolnionych dyscyplinarnie z pracy w styczniu ubiegłego roku. Przypominamy, że wyrok Sądu I instancji był niekorzystny dla Urzędu Gminy. Urząd Gminy złożył apelację w tej sprawie do Sądu Okręgowego. Sąd II instancji zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił wszystkie roszczenia byłych pracowników w całości. Tym samym rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym było dokonane w sposób zgodny z prawem. Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia podzielił większość zarzutów z apelacji złożonej przez Urząd Gminy. Wyrok jest prawomocny choć powodom częściowo przysługuje nadzwyczajny środek zaskarżenia -skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

SAD

TRWA GAZYFIKACJA ZAKROCZYMIA

21.04.2016

12:34

Szanowni Państwo!

Przedsiębiorstwo Branżowe „Gazownia Serwis” Sp. z o.o. w dniach 21 – 26 kwietnia 2016 r. będzie prowadzić prace budowlane w ulicy Parowa-Okólna związane z budową gazociągu ś/c do m. Zakroczym. W związku z prowadzonymi pracami będą utrudnienia w ruchu drogowym w tej ulicy za co Państwa serdecznie przepraszamy.
Prace będą prowadzone w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze. W sobotę i niedziele prace nie będą prowadzone, plac budowy zostanie zabezpieczony i zapewniony swobodny przejazd ulicą Parową-Okólną oraz dojazd do posesji.

Trwają prace projektowe związane z gazyfikacją ulic: Tylna, Koźmińskiego, Rynek, Rybacka, Gdańska, 18 Stycznia, Wyszogrodzka, Warszawska, Gałachy, Słoneczna, Klasztorna, Rady Narodowej oraz Al. Spółdzielni w Zakroczymiu. Osoby zainteresowane przyłączeniem do nowobudowanej sieci gazowej prosimy o wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wnioski te są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej www.gazyfikacja.com w zakładce w lewym menu "Wnioski i umowy", na parterze w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu lub w siedzibie naszej Spółki pod adresem Załuski 62A w Załuskach.

gaz

"KURIER ZAKROCZYMSKI" PIERWSZA GAZETKA GMINNA

21.04.2016

12:31

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w najbliższy wtorek 26 kwietnia 2016 o godz. 16 w Gminnym Ośrodku Kultury (strażnica OSP Zakroczym). Wszyscy, którzy przybędą, jako pierwsi otrzymają I wydanie gazetki gminnej.
Informujemy, że będziemy wydawać ją raz/kwartał. Chcemy informować o wszystkim co dzieje się w naszej gminie.

KURIER1

INFORMACJA

21.04.2016

08:25

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rewizyjnej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Budżetowej  - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisja Gospodarcza, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 22 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00

 

XXVI SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

19.04.2016

17:11

Na dzień 26 kwietnia 2016r. na godzinę 16:00 zwołuję się XXVI Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w siedzibie Strażnicy OSP w Zakroczymiu.

Proponowany porządek oraz projekty uchwał

INFORMACJA

19.04.2016

17:07

ogloszenie1

ogloszenie2

DNI DLA ZDROWIA

18.04.2016

08:38

Dni dla zdrowia

PROMESA ODEBRANA !

15.04.2016

14:54

W dniu dzisiejszym podczas uroczystego spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim burmistrz Artur Ciecierski otrzymał z rąk zastępcy wojewody mazowieckiego promesę na kwotę 2.600.000 zł na odbudowę stacji uzdatniania wody w Henrysinie.

PROMESA1

PROMESA2

INFORMACJA

13.04.2016

15:51

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rewizyjnej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godz. 900.

INFORMACJA

07.04.2016

07:59

W związku z trwającym programem uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na wymianę starych i nieefektywnych pieców węglowych na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności", a także z uwagi na gazyfikację gminy Zakroczym, zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 11 kwietnia 2016r. o godz. 19:00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. Jednocześnie informujemy, że program nie obejmuje osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie nieruchomości które zamieszkują.

schemat dot. wymiany pieca

GMINA UZYSKAŁA DOTACJĘ Z REZERWY BUDŻETU PAŃSTWA!

05.04.2016

20:24

Szanowni Mieszkańcy,
Miło nam poinformować, że w związku z koniecznym remontem SUW Henrysin, której stan techniczny powoduje problemy z wodą w naszej gminie, uzyskaliśmy środki w kwocie 2 miliony 600 tysięcy złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Informujemy, że w związku z otrzymaną promesą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niezwłocznie uruchamiamy procedurę wykonania remontu zniszczonej stacji w Henrysinie.

12933010_1560867980872882_6062294954511172295_n

XXV (Nadzwyczajna) Sesja Rady Gminy Zakroczym

05.04.2016

20:16

Na dzien 12 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30 zwołuje się XXV Sesję Rady Gminy Zakroczym (Nadzwyczajną), która odbędzie się w Strażnicy OSP w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

INFORMACJA

01.04.2016

08:59

godzinyops

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZAKROCZYM

01.04.2016

08:08

Urząd Gminy w Zakroczymiu informuje, że od 1 kwietnia 2016 Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym Pan Piotr Serwatka będzie raz w tygodniu pełnił stałe dyżury w urzędzie gminy w pokoju 104 (dawny pokój sekretarza gminy). Będzie do dyspozycji mieszkańców. W związku z obowiązkami zawodowymi Pana Piotra, urząd będzie każdorazowo na dany miesiąc podawał określony dzień i godziny zamieszczając odpowiedni grafik.
Ciągle dążymy do tego, aby usprawniać funkcjonowanie urzędu gminy w Zakroczymiu, a takie dyżury niewątpliwie się do tego przyczynią. W imieniu Przewodniczącego Rady Gminy informujemy, że w kwietniu Pan Piotr Serwatka będzie do Państwa dyspozycji w każdą środę tygodnia w godzinach 12-15.

PIOTREK

INFORMACJA

01.04.2016

07:55

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska- odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 4 kwietnia 2016 r,  o godz. 1600.

 

SZKOLENIE

29.03.2016

08:11

szkolenie30032016

UROCZYSTE OTWARCIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAKROCZYMIU

21.03.2016

07:55

W dniu dzisiejszym swoją działalność oficjalnie rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu. Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy wraz z dziećmi.

940915_1553257024967311_8325026975331519476_n

1916850_899760683473696_3132762351187124460_n

czytaj więcej »
INFORMACJA

18.03.2016

18:32

dok1

Komunikat dla rolników poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania zbóż ozimych

17.03.2016

15:07

W związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz sygnałami napływającymi od mieszkańców o zaistniałych szkodach w rolnictwie spowodowanych zjawiskiem wymarznięcia zbóż ozimych na skutek ujemnych skutków przezimowania, informuję iż można składać wnioski wstępne o szacowanie szkód  w ww. uprawach. Poszkodowani rolnicy wnioski o oszacowanie szkód powstałych na ich plantacjach, mogą  pobrać w Urzędzie Gminy Zakroczym  pokój nr 105 lub ze strony internetowej  www.zakroczym.pl.

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Zakroczymiu pokój, nr 8 w godz. 8.00-16.00, (wt. 9.00-17.00) w terminie do 23 marca 2016
1.W przypadku powołania komisji przez Wojewodę oraz określenia form rządowej pomocy dla rolników, komisja przystąpi do szacowania strat. O terminach wizji w terenie zainteresowani rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
2. Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji.

3. W przypadku zaorania uprawy i dokonania nowych zasiewów w ramach właściwej gospodarki rolnej, niezbędne jest wcześniejsze wykonanie zdjęć z zaistniałego zdarzenia.
4. Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
5. Ponadto przy szacowaniu szkód uwzględnia się całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Wniosek do pobrania (Adobe Reader)

 

 Burmistrz Gminy Zakroczym

  / - / Artur Ciecierski

INFORMACJA

16.03.2016

13:54

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r.,  o godz. 1600.

PIERWSZE SPOTKANIE W SPRAWIE GAZYFIKACJI ZA NAMI

16.03.2016

07:47

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy Zakroczym. Mieszkańcy wykazali duże zainteresowanie i chęć podłączenia się do sieci. Kolejne spotkania niebawem.

2a

1a

Foto: Gazeta Nowodworska

SPOTKANIE BURMISTRZA GMINY Z DYREKTOREM NCM

16.03.2016

07:45

W dniu dzisiejszym gminę Zakroczym odwiedził dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego Pan Jacek Kacperski. Wspólnie z burmistrzem odwiedził ośrodek zdrowia i świetlicę wiejską w Janowie. W wyniku współpracy gminy Zakroczym ze Starostwem Powiatowym, a także NCM, w ostatnim czasie dokonano remontu w ośrodku zdrowia w Zakroczymiu . Remont wykonali pracownicy urzędu. NCM zakupił niezbędne materiały. Dzięki temu remontowi oddzielono przyjęcia dzieci chorych od zdrowych. To niewątpliwie duża zmian w pracy naszej przychodni. Planuje się kolejny remont już niebawem. Cała przychodnia wewnątrz zostanie odnowiona. W świetlicy wiejskiej w Janowie nadal we wtorki przyjmuje i konsultuje lekarz.

DSC_0012

DSC_0018

ZAPROSZENIE

15.03.2016

12:53

ZAPROSZENIE szkolenie180316

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA W ZAKROCZYMSKIM MAGISTRACIE

11.03.2016

20:35

Kamil

W dniu 10 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

DSC_0019

DSC_0032

 

czytaj więcej »
WIĘCEJ KURSÓW Z GMINY ZAKROCZYM

11.03.2016

08:00

 Informujemy, że w związku z zawieszonymi kursami Polonusa, a także innymi utrudnieniami w związku z komunikacją na terenie gminy, które zgłaszali nasi mieszkańcy, Burmistrz spotkał się z przewoźnikiem Panem Andrzejem Smolińskim. Ustalono, że przewoźnik będzie jeździł zgodnie z rozkładem jazdy (miejsce i czas). Rozkład został zaktualizowany. Zostanie rozwieszony przez pracowników urzędu na każdym przystanku. Poza tym informujemy, że przewoźnik uruchomił dodatkowe kursy na linii Zaręby - Zakroczym ( nie ujęte w rozkładzie poniżej)

rozkład jazdy autobusów

TRWA GAZYFIKACJA ZAKROCZYMIA

08.03.2016

09:30

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z budowy gazociągu w Gminie Zakroczym (dn. 08.03.2016r. Ostrzykowizna)

DSC_0002

DSC_0009
 

CZAS NA UPOWSZECHNIANIE KULTURY - RUSZA GMINNY OŚRODEK KULTURY

04.03.2016

19:53

Już niedługo, w ciągu dwóch tygodni zostanie uruchomiony Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu. Do tej pory istniał jedynie "na papierze" . Obecnie Dyrektor GOK organizuje jego pracę. Ma służyć wszystkim, dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym. Poza działalnością kulturalną GOK ma spełniać w godzinach późnopopołudniowych funkcję świetlicy dla dzieci mieszkających w mieście. Będą mogły przy pomocy wykwalifikowanej osoby odrobić lekcje, zostanie im udzielona pomoc w zakresie nauki. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

12790880_1547629038863443_3520504879357139684_n

SPRZĄTANIE GMINY ZAKROCZYM TRWA !

04.03.2016

19:51

Sprzątamy całą gminę Zakroczym wraz z terenami nad Wisłą... po niedzieli skończymy miasto i zaczniemy sołectwa. W Zakroczymiu powinno być czysto!

12805956_1547579628868384_867324332940231003_n

12809602_1547578908868456_8536287026320167786_n

czytaj więcej »
CYKL SPOTKAŃ W SPRAWIE PODŁĄCZENIA DO SIECI GAZOCIĄGOWEJ

04.03.2016

19:48

Zaczynamy organizację spotkań informacyjnych dla naszych mieszkańców w sprawie możliwości podłączenia się sieci gazociągowej. Spotkania będą odbywały się w remizie strażackiej OSP Zakroczym. Pierwsze spotkanie planujemy na 15 marca 18.30 dla mieszkańców ulic: Ostrzykowizna, Duchowizna, Parowa Okólna. Kolejne tego samego dnia o 19.30 dla mieszkańców i firm przy ul. Płońskiej. Wszyscy otrzymają pismo informujące o spotkaniu wysłane z urzędu za pośrednictwem gońca lub poczty polskiej.

GAZYFIKACJA ZAKROCZYMIA - CIĄG DALSZY

02.03.2016

10:28

W dniu dzisiejszym z inicjatywy Burmistrza odbyło się kolejne spotkanie w sprawie gazyfikacji miasta i gminy. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele zarządu spółdzielni Dążność, Pani Prezes Zarządu Jadwiga Zielonka i Pan Jarosław Kulawik - Zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Rozwoju. Ze strony Gazownia Serwis Pan Prezes Zarządu Remigiusz Górzyński. W czasie spotkania została podjęta decyzja, że już w tym roku Dążność, która zarządza osiedlem przy ulicy Tylnej i Al. Spółdzielni zmieni ogrzewanie na gaz ziemny, a także wykona przyłącza na budynkach, aby w przyszłości móc zaoferować mieszkańcom osiedla gaz ziemny w mieszkaniach. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców tego osiedla, gdyż od nowego sezonu grzewczego na pewno zmaleje opłata za ogrzewanie.

DSC_0271

UCZCILI PAMIĘĆ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

01.03.2016

12:18

W dniu 01.03.2016r. Burmistrz Gminy Zakroczym, Przewodniczący Rady Gminy oraz Radny Maciej Kostrzewski wraz z młodzieżą szkolną uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Radny Maciej Kostrzewski krótko opowiedział młodzieży historię Żołnierzy Wyklętych.

DSC_0266

DSC_0263

czytaj więcej »
SPOTKANIE BURMISTRZA GMINY W GDDKiA

28.02.2016

00:05

W dniu 26 luty 2016r.  Burmistrz spotkał się z kierownikiem rejonu GDDKiA. Tematem były sprawy bieżące, m.in.
1. oświetlenie węzła Modlin i mostu na Wiśle
2. poprawne usytuowanie znaków Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki na trasie DK62
Informujemy, że w najbliższym czasie zostaną prawidłowo usytuowane znaki pokazujące prawdziwe granice gmin, projekt w tej sprawie został już pozytywnie zaopiniowany przez Komendę Powiatową Policji. Co do oświetlenia węzła i mostu. Termin dokładny nie jest znany, ale rozpoczęły się prace konserwacyjne i w 2016 roku na pewno GDDKiA oświetli most , jak również węzeł.

ŚWIETLICA WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYJACIEL" RUSZA OD 1 KWIETNIA

28.02.2016

00:04

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie utworzenia świetlicy wsparcia dziennego, miło nam poinformować, że od 1 kwietnia 2016r. w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zakroczymiu zacznie działać świetlica wsparcia dziennego "Przyjaciel". Idea tego pomysłu jest następująca. Jak Państwo wiedzą TPD od czasu końcówki 2014 r. nie działa. Dlatego pragniemy stworzyć taką świetlicę, aby pomagać i wpierać dzieci z rodzin, którym gmina w ciągu roku udziela wsparcia. Chcemy, aby miały możliwość spędzenia wolnego czasu, uzyskania pomocy w nauce, zjedzenia posiłku. Świetlica będzie działać w tym roku 3 razy w tygodniu po zakończonych zajęciach w szkole. Docelowo chcemy,aby działała codziennie.

INFORMACJA

26.02.2016

08:34

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rewizyjnej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 1 marca 2016 r, o godz. 15:00.

POGRZEB SZCZĄTKÓW ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO W ZAKROCZYMIU

23.02.2016

08:38

W dniu 20 lutego w Zakroczymiu odbyły się uroczystości związane z pochówkiem szczątków Żołnierza Wojska Polskiego. W podniosłych uroczystościach udział wzięli przedstawiciele najwyższych organów państwowych w Polsce.

szczątki żołnierza NN

burmistrz i przewodniczączy rady oraz senator RP

czytaj więcej »
INFORMACJA

22.02.2016

11:47

ogloszenie_zgk230216

INFORMACJA

16.02.2016

15:34

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 17 lutego 2016 r, o godz. 9:00.

INFORMACJA

16.02.2016

11:00

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rewizyjnej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 16 lutego 2016 r, o godz. 14:00.

XXIV Sesja Rady Gminy Zakroczym

10.02.2016

22:04

Na dzień 18 lutego 2016r. na godzinę 16:30 zwołuję się XXIV Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w siedzibie Strażnicy OSP w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał
 

ZAPROSZENIE

08.02.2016

10:47

szkolenie170216

PRZEŁOM W SPRAWIE GAZYFIKACJI GMINY ZAKROCZYM

08.02.2016

09:31

W firmie Gazownia Serwis doszło w ostatnim czasie do zmian w składzie właścicielskim i składzie zarządu. W dniu dzisiejszym Burmistrz spotkał się z Prezesem Zarządu Remigiuszem Górzyńskim ( na zdj.) i Leszkiem Paczyńskim jednym z właścicieli firmy. Planowana gazyfikacja Zakroczymia nabiera tempa. Burmistrz poinformował, że przeszłości mieszkańcy uskarżali się na wysokie taryfy. Prezes poinformował, że firma złożyła wnioski do URE o zatwierdzenie nowych planów taryfowych i abonamentowych. Zmiany przewidują nawet kilkadziesiąt procent obniżki. Dla większych odbiorców ( budynki użyteczności publicznej, firmy) będą również specjalne taryfy. W tym roku zostanie wybudowana nitka, która dotrze do miasta. To jest pewna informacja jaką możemy Państwu przekazać. W planie budowa, może jeszcze w tym roku, nitek w innych rejonach gminy.

gazyfikacja

DODA I KRZYSZTOF KRAWCZYK GWIAZDAMI ŚWIĘTA ZAKROCZYMIA

08.02.2016

08:32

W dniu 4 lutego 2016r.  pojawił się sponsor, który przedstawił Gminie propozycję. Jeśli w Zakroczymiu zaśpiewa Doda pokrywa 50% kosztów jej koncertu. Taka sytuacja jest dla nas nie do odrzucenia. Tak więc, możemy Państwu przekazać oficjalnie, że podczas Święta Zakroczymia odbędzie się koncert Dody.
Pomyśleliśmy jednak również o innym pokoleniu mieszkańców. Podczas święta gminy zaśpiewa dla nas Krzysztof Krawczyk. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy.

doda

krawczyk

INFORMACJA

04.02.2016

12:39

Kamil

mpszok

INFORMACJA

28.01.2016

14:16

ab

„Odbiór i utylizacja azbestu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji w kwocie 19.436,52 ”

INFORMACJA

25.01.2016

08:22

Urząd Gminy w Zakroczymiu przypomina, że z dniem 15.02.2016 r. mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 na 2016 rok. Druk deklaracji do pobrania w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Gminy w Zakroczymiu pokój nr 110.
Z dniem 15.02.2016 r. mija również termin płatności I raty podatku od środków transportowych.

 

INFORMACJA

21.01.2016

08:24

Urząd Gminy w Zakroczymiu informuje, że zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/109/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. nowe stawki obowiązują od 01.02.2016 r. w następujących wysokościach:
- 9,50 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 16, 00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywnie.

 

PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKROCZYM

20.01.2016

10:43

Zapraszamy chętne osoby do zgłaszania swoich kandydatur do podjęcia pracy w firmie MARWITPAK. Praca od 1 kwietnia 2016r.
Kontakt w sprawie pracy :
Urząd Gminy w Zakroczymiu - tel. 22 112 02 75
Radny Grzegorz Wszelaki - tel. 603 647 248

Miejsce pracy Stanisławów / k Leoncina (około 20 km od Zakroczymia)

Swoje kandydatury można wysyłać również na adres promocja@zakroczym.pl - w tytule wpisując Praca MARWITPAK, a w treści podać swój numer telefonu oraz imię i nazwisko.

praca

INFORMACJA

05.01.2016

09:06

harmonogram2016

INFORMACJA

30.12.2015

21:35

Informujemy, że w dniu 31 grudnia (Sylwester) zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym nr 171/2015  Urząd Gminy w Zakroczymiu będzie czynny do godz. 13:00
 

INFORMACJA

29.12.2015

11:56

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – nie odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r,  o godz. 1330.

INFORMACJA

28.12.2015

11:51

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7 w dniu 29 grudnia 2015 r,  o godz. 1330.

 

XXIII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

23.12.2015

21:40

Na dzień 30 grudnia (środa) o godz. 16:00 zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty Uchwał XXIII Sesji Rady Gminy

INFORMACJA

23.12.2015

21:36

Kamil

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - KomisjiBudżetowej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7,
w dniu 28 grudnia 2015 r, o godz. 1500.

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - KomisjiZdrowia i Spraw Społecznych - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7,
w dniu 29 grudnia 2015 r, o godz. 1400.

 

 

 

 

WIGILIA DLA DZIECI Z RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ – 21 GRUDNIA 2015

21.12.2015

18:34

Kamil

W dniu 21 grudnia 2015r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu odbyła się wigilia dla dzieci z rodzin objętych pomocą. Organizatorami spotkania był Burmistrz i Rada Gminy Zakroczym we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakroczymiu oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DSC_0163

DSC_0238

DSC_0275

czytaj więcej »
PIERWSZA WIGILIA MIEJSKA W ZAKROCZYMIU - 19 GRUDNIA

21.12.2015

18:32

Kamil

W dniu 19 grudnia 2015r. przy współpracy z Tygodnikiem Nowodworskim została zorganizowana w Zakroczymiu – I Wigilia Miejska.

DSC_0084

DSC_0120

czytaj więcej »
EWA BRODNICKA MISTRZYNIĄ EUROPY W WADZE LEKKIEJ

19.12.2015

23:52

W dniu 19 grudnia 2015r. podczas Gali Boksu w Łomiankach rodowita zakroczymianka Ewa Brodnicka wywalczyła MISTRZOSTWO EUROPY   - Gratulujemy !

walka Ewy Brodnickiej

Zdjęcie z Gali Boksu w dniu 19 grudnia 2015r.

OTWARCIE WYSTAWY „ZAKROCZYM NA STARYCH FOTOGRAFIACH

18.12.2015

15:03

W dniu 18 grudnia w Centrum Informacji Turystycznej w Modlinie Twierdzy odbyło się otwarcie wystawy „Zakroczym na starych fotografiach”. Inicjatorem wystawy jest Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, Garnizon Nowowilejka oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Zakroczym.

DSC_0014

DSC_0047

czytaj więcej »
OGŁOSZENIE

18.12.2015

08:51

Ogłoszenie o badaniach w dniu 30 grudnia

INFORMACJA

14.12.2015

10:10

Kamil

Informacja o dniu wolnym w UG Zakroczym

AKCJA "ZDROWE WTORKI" KOLEJNE TONY JABŁEK DLA MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY

08.12.2015

16:48

W dniu 8 grudnia 2015r. po raz kolejny odbyła się akcja "Zdrowe Wtorki". Tym razem, aby zapewnić płynność akcji, przy samochodzie z jabłkami ustawiono barierki, aby każdy z mieszkańców wrócił do domu zadowolony oraz ze skrzynką jabłek.

jablka1

jablka2

Foto: www.wirtualnynowydwor.pl


 

KOLEJNA EDYCJA SMOSZEWSKIEGO FESTIWALU KULTURY - 12 GRUDNIA 2015

08.12.2015

16:18

Na tegorocznej edycji Smoszewskiego Festiwalu Kultury zostanie zaprezentowana wystawa fotografii otworkowej ostrowieckiego Fotoklubu Galeria MCK. Nastepnie odbędzie się koncert Ygora Przebindowskiego z warszawskiego teatru Studio zatytułowany "Powidoki". Po koncercie, przy ognisku pokaz kręcenia płonącymi kulami. Wstęp bezpłatny !!!

logo festiwalu smoszewskiego

czytaj więcej »
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY POD PATRONATEM BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

07.12.2015

16:56

Mikołajkowy Turniej Sportowy pod patronatem Burmistrza Gminy Zakroczym Artura Ciecierskiego, organizowany jest cyklicznie od wielu lat przez UKS Szkolniak.
Jest to swoisty hołd składany dzieciom i młodzieży za całoroczny wkład w krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy. Zawody organizowane w dniu 5 grudnia 2015r. były rekordowe. Do sali w Zakroczymiu przybyło w sobotę 159 uczestników. (strzelectwo pneumatyczne z karabinów 28 osób, turniej piłki siatkowej 18 dziewczynek , turniej piłki nożnej 113 osób - 18 drużyn). "Maraton" trwał od godziny 10 do 18:45 - bez przerw. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary. Serdeczne podziękowania składamy : Aleksandrze Szczurowskiej oraz Magdalenie Koczanowskiej  -  były bardzo pomocne przy organizacji i przebiegu zawodów. Pragnę również podziękować Panu Dariuszowi Gaczkowskiemu za otwarcie szkoły i oczywiście Panu Arturowi Ciecierskiemu za obecność i patronat nad imprezą.

Burmistrz z uczestnikami turnieju


 

czytaj więcej »
INFORMACJA

21.11.2015

08:46

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Zakroczym dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 19.436,52 zł.

Logo_wfosigw

 

INFORMACJA

20.11.2015

15:44

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju- odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 23 listopada 2015 r, o godz. 1100.

Tematyka spotkania: Omówienie projektów uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Zakroczym

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Budżetowej- odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 23 listopada 2015 r, o godz. 1130.

Tematyka spotkania: Omówienie projektów uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Zakroczym

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska- odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy
ul. Warszawskiej 7, w dniu 23 listopada 2015 r, o godz. 1200.

Tematyka spotkania: Omówienie projektów uchwał na XXII Sesję Rady Gminy

"ZDROWE WTORKI" KOLEJNA AKCJA JUŻ 1 GRUDNIA

20.11.2015

07:55

Z przyczyn niezależnych od organizatorów akcja "Zdrowe Wtorki" w dniu 24 listopada zostaje odwołana. Ale już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną akcję - 1 grudnia 2015r. (wtorek) o godzinie 12:00 na zakroczymski rynek. Tradycyjnie rozdamy tony jabłek, a także... ZDROWE MARCHEWKI ! Serdecznie zapraszamy już 1 grudnia.

wtorki

KONWENT W ZAKROCZYMSKIM MAGISTRACIE

20.11.2015

07:52

W dniu 19 listopada 2015r. w urzędzie gminy odbył się konwent, w którym uczestniczyli Starosta Powiatu Nowodworskiego, Zastępca Starosty, Wójt Gminy Pomiechówek i Burmistrz Zakroczymia. Tematem spotkania był projekt budżetu powiatu, stan dróg w gminie Zakroczym oraz sytuacja szpitala powiatowego.

1

2

INFORMACJA

18.11.2015

09:26

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Budżetowej- odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 19 listopada 2015 r,  o godz. 1400.

Tematyka spotkania: Omówienie projektu budżetu gminy Zakroczym na rok 2016

XXII Sesja Rady Gminy Zakroczym

17.11.2015

18:21

Na dzień 24 Listopada (wtorek) o godz. 16:00 zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty Uchwał XXI Sesji Rady Gminy

INFORMACJA

16.11.2015

15:06

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rewizyjnej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 18 listopada 2015 r,  o godz. 900.

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 18 listopada 2015 r,  o godz. 1000.

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

16.11.2015

08:26

W dniu 14 listopada w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu odbył się koncert Pieśni Patriotycznych będący kontynuacją obchodów Święta Niepodległości w naszej Gminie.

DSC_0129

DSC_0117
 

czytaj więcej »
INFORMACJA

13.11.2015

13:27

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 16 listopada 2015 r,  o godz. 9:00.

Tematyka spotkania: Omówienie projektu budżetu gminy Zakroczym na rok 2016


Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7,
w dniu 16 listopada 2015 r,  o godz. 10:00.

Tematyka spotkania:
1.    Omówienie projektu budżetu Gminy Zakroczym na rok 2016.
2.    W sprawie zaopiniowania projektu uchwały określających rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego na rok 2016.


Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu,
przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 18 listopada 2015 r,  o godz. 12:00.

Tematyka spotkania: Omówienie projektu budżetu Gminy Zakroczym na rok 2016.

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Gospodarczej, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 18 listopada 2015 r,  o godz. 1100.

Tematyka spotkania: Omówienie projektu budżetu na 2016 rok

 

 

ZDROWE WTORKI” – CYKLICZNA AKCJA RUSZYŁA W ZAKROCZYMIU

10.11.2015

16:57

We wtorek 10 listopada br. w ramach współpracy Burmistrza Gminy – Artura Ciecierskiego z Fundacją MOC ruszyła cykliczna akcja „Zdrowe wtorki”.

DSC_0052

DSC_0020

czytaj więcej »
SZKOLENIE 16.11.2015

09.11.2015

11:24

szkolenie16112015

"ZDROWE WTORKI" RUSZA CYKLICZNA AKCJA W ZAKROCZYMIU

08.11.2015

09:39

Burmistrz Gminy Artur Ciecierski w ramach współpracy z Fundacją MOC zaprasza do udziału w cyklicznej akcji " ZDROWE WTORKI". W ramach akcji będziemy rozdawać mieszkańcom jabłka. Począwszy od najbliższego wtorku tj. 10 listopada zapraszamy w każdy wtorek około godziny 12 na Rynek Miejski w Zakroczymiu.
Akcja trwa aż do wyczerpania zapasów.

jablka

Zdjęcie z akcji w czerwcu 2015r. - Rynek Zakroczymski

INFORMACJA

06.11.2015

14:11

Informacja

O posiedzeniu stałej komisji Rady Gminy Zakroczym w listopadzie 2015 roku,

Posiedzenie stałej komisji Rady Gminy Zakroczym - Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7, w dniu 9 listopada 2015 r,  o godz. 1400.

 

OGŁOSZENIE

05.11.2015

12:56

ogloszenie05112015

Więcej informacji kliknij tutaj

KOLEJNA EDYCJA SMOSZEWSKIEGO FESTIWALU KULTURY

05.11.2015

07:41

Już 14 listopada 2015 roku o godzinie 17-tej kolejna edycja Smoszewskiego Festiwalu Kultury. Zapraszamy serdecznie na koncert Pawła Czekalskiego. Paweł „Aldaron” Czekalski – to gitarzysta, wokalista i bard. Jednocześnie jest on autorem, bawiącym się słowem, poetyckich tekstów o współczesnym świecie i relacjach międzyludzkich, pełnych filozoficznych refleksji.
W 2005 roku Paweł zdobył pierwsze miejsce na Bazunie w Sopocie, a w 2010 pierwsze miejsce na Maratonie Piosenki w Legionowie.
Podczas koncertu na pewno nie zabraknie takich przebojów jak „Fala za falą”, „Jabłecznik”, „Wielka przestrzeń” czy „Na gadu”.
Po występie Pawła Czekalskiego mamy nadzieję, że wszyscy pozostaniemy w nastroju bieszczadzkich klimatów i miło spędzimy resztę wieczoru na wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek i gorącym bigosie.

Źródło : https://www.facebook.com/Smoszewski-Festiwal-Kultury-1161082823905554/?fref=ts

smoszewski

NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY POZYSKANY Z PROJEKTU EA

04.11.2015

14:27

Miło nam poinformować, że w ramach projektu EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Gminie Zakroczym udało się pozyskać 15 jednostek komputerowych typu All In One. Projekt cały czas się rozwija, w najbliższym czasie planujemy także uruchomienie e-usług dla mieszkańców naszej Gminy. O efektach będziemy informować na bieżąco.

mazowsze

INFORMACJA

03.11.2015

12:14

przychodnia0211

ŚWIETLICA WIEJSKA W JANOWIE OTWARTA !

28.10.2015

17:50

W dniu 28 października o godzinie 15:00 została oficjalnie otwarta Świetlica Wiejska w Janowie. Udział w otwarciu wziął Burmistrz Gminy Artur Ciecierski, radna Barbara Malinowska, Agata Świderska nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wojszczycach, a jednocześnie osoba prowadząca zajęcia w świetlicy wiejskiej, dzieci  i młodzież wraz z rodzicami, mieszkańcy Janowa oraz okolicznych sołectw. Na otwarciu pojawili się także przedstawiciele lokalnych mediów.

DSC_0040

DSC_0089

 

czytaj więcej »
RUSZA ŚWIETLICA WIEJSKA W JANOWIE !

25.10.2015

20:58

W dniu 28 października 2015r. o godz. 15:00 swoją działalność oficjalnie rozpocznie Świetlica Wiejska w Janowie, miejsce spotkań mieszkańców, w szczególności dzieci  i młodzieży. Świetlica dostępna jest dla wszystkich chętnych. Ideą powstania jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej.

Cele i zadania świetlicy :

- zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

- aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym

- wzbogacenie i uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego

- udzielenie pomocy w nauce

- integracja rówieśników

- aktywizacja społeczności lokalnej

- wsparcie rodziców w procesie wychowawczym i dydaktycznym

- udzielenie pomocy pedagogicznej dzieciom i rodzicom.

Zapraszamy wszystkich chętnych już w środę o godzinie 15:00.


Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy w Janowie

GMINA POZYSKAŁA DOTACJĘ NA REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ W WYSOKOŚCI 80% WARTOŚCI PROJEKTU!!!

24.10.2015

09:23

W wyniku długotrwałej suszy uszkodziła się doszczętnie studnia głębinowa przy stacji uzdatniania wody w Henrysinie. Poinformowaliśmy o tym fakcie w trakcie spotkania w urzędzie gminy, w którym uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - Pan Jan Grabiec i przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego ds. zarządzania kryzysowego. Od jakiegoś czasu działa tylko jedna studnia, co sprawiło, że gmina stanęła w obliczu potencjalnego kryzysu ( w wypadku uszkodzenia drugiej studni 80 km sieci wodociągowej, około 1500 mieszkańców pozostałoby bez wody). W ciągu kilku dni gmina spełniła wymagania dotyczące uzyskania pomocy finansowej. Burmistrz powołał zespół, który w trybie pilnym dokonał oceny zaistniałego faktu i przygotował niezbędną dokumentację w przedmiotowym zakresie. Odbyło się to przy współudziale Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego, oraz ogromnym zaangażowaniu Pana Ministra Jana Grabca, czego dowodem jest uzyskanie promesy na realizację zadania. (zał. promesa przyznanie środków finansowych)

foto

999

XXI Sesja Rady Gminy Zakroczym

21.10.2015

15:59

Na dzień 29 października (czwartek) o godz. 16:00 zwołuje XXI Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty Uchwał XXI Sesji Rady Gminy

INFORMACJA

20.10.2015

14:38

ZMIANA_OKW

zmina_czas

SPOTY INFORMACYJNE

20.10.2015

14:36

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

SMOSZEWSKI FESTIWAL KULTURY

20.10.2015

09:42

W Smoszewie, w dniu 10 października 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja Smoszewskiego Festiwalu Kultury. Będzie to cykliczna impreza artystyczna organizowana w każdą drugą sobotę  miesiąca. W ramach festiwalu prezentowane będą wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii artystycznej, wzbogacane koncertami muzyki jazzowej, poważnej, poezji śpiewanej i rockowej. Już od stycznia 2016 r. w wielofunkcyjnej sali festiwalowej będzie można oglądać także spektakle teatralne. Spotkanie inauguracyjne otworzył Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski. Na ścianach galerii zawisły prace fotograficzne członka ostrowieckiego Fotoklubu Galerii MCK, Macieja Strąpocia inspirowane rysunkami Bruno Schulza, a fragmenty „Sklepów cynamonowych” czytał aktor Pascal Kaczorowski. Następnie licznie zebrana publiczność mogła wysłuchać koncertów pianisty jazzowego Kamila Urbańskiego i poznańskiego zespołu Lord and the Liar, który dzień wcześniej powrócił z festiwalu w Korei Południowej.
Wszystkie informacje dotyczące planowanych imprez znajdziecie państwo na stronie Smoszewskiego Festiwalu Kultury

20151010_01-1827350_r1k3s

20151010_01-1827460_r1k3s

czytaj więcej »
SZKOLENIE

20.10.2015

07:53

szkolenie_rolnik

EWA BRODNICKA – RODOWITA ZAKROCZYMIANKA, MISTRZYNI ŚWIATA FEDERACJI WBF INTERCONTINENTAL, WICEMISTRZYNI ŚWIATA W KICKBOXINGU ODWIEDZIŁA ZAKROCZYMSKIE SZKOŁY

15.10.2015

15:09

W dniu 15 października na zaproszenie Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego zakroczymską młodzież odwiedziła Ewa Brodnicka - Mistrzyni Świata federacji WBF Intercontinental, Wicemistrzyni Świata w Kickboxingu.

DSC_0153

DSC_0006

 

 

czytaj więcej »
ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ W ZAKROCZYMSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

13.10.2015

16:21

W dniu 13 października 2015r. we wszystkim zakroczymskich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste apele oraz przedstawienia przygotowane przez uczniów z okazji Święta Edukacji Narodowej.

DSC_0421

DSC_0417

czytaj więcej »
ZAPROSZENIE NA KONCERT

12.10.2015

09:53

koncert

BUDOWA CHODNIKÓW NA ULICY PŁOŃSKIEJ ROZPOCZĘTA

09.10.2015

15:30

Zgodnie ze wcześniejszym zapowiedziami rozpoczęła się długo wyczekiwana budowa chodników przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na długości od banku do wjazdu na Duchowiznę. Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych przy trasie 62. Po zakończeniu prac przedstawimy zdjęcia wykonanych robót.

DSC_0301

czytaj więcej »
KONKURS PN. "NAJŁADNIEJSZY BALKON W GMINIE ZAKROCZYM 2015" ROZSTRZYGNIĘTY !

09.10.2015

15:23

W dniu 5 sierpnia br. rozstrzygnięto konkurs na „ Najładniejszy balkon w Gminie Zakroczym 2015”.  Komisja złożona z przedstawicieli Rady Gminy Zakroczym, Urzędu Gminy w Zakroczymiu oraz Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dokonała oceny zgłoszonych balkonów pod kątem wrażeń estetycznych i użytkowych.

IMGP0040

 

czytaj więcej »
BĘDZIE MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W HENRYSINIE.

06.10.2015

16:10

W dniu 6 października 2015r. w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu z inicjatywy Burmistrza Zakroczymia odbyło się spotkanie dotyczące katastrofalnej sytuacji stacji uzdatniania wody w Henrysinie. Udział w spotkaniu wzięli : Pan Jan Grabiec - Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Pan Krzysztof Dąbrowski -  Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Pani Marta Różak – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Serwatka, Kierownik ZGK – Radosław Rutkowski, radni oraz sołtysi. Na spotkanie licznie przybyła lokalne media oraz telewizja regionalna TVP Warszawa.

DSC_0289

czytaj więcej »
ŚMIECIOPORADNIK

06.10.2015

12:04

smiecioporadnik

INFORMACJA

02.10.2015

20:45

Zakroczym,  2 października 2015 r.

Informacja
O posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Zakroczym w październiku 2015 roku,
przed planowaną na dzień 7 października 2015 roku XX Sesją Rady Gminy Zakroczym

Posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 7 w dniu 5 października 2015 r.

1.    Komisja Budżetowa, godz. 10:00 – zaopiniowanie uchwał podjętych na najbliższej Sesji Rady Gminy Zakroczym.

2.    Komisji Gospodarcza, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,  godz. 10:00 – omówienie projektów uchwał oraz sprawy różne.

 

XX SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

30.09.2015

22:21

Na dzień 7 października (środa) o godz. 14:00 zwołuje XX Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym.

Proponowany porządek obrad oraz projekty Uchwał XX Sesji Rady Gminy

OBCHODY 950-LECIA ZAKROCZYMIA JUŻ ZA NAMI !

28.09.2015

10:30

W dniach 18-20 września 2015r. odbyły się uroczyste obchody 950-lecia Zakroczymia.
Były to trzy niezapomniane dni dla nas naszego miasta.


IMG_8460

IMG_8290

Untitled_Panorama1

czytaj więcej »
INFORMACJA ZGK

24.09.2015

16:40

henrysin

galachy

OBWIESZCZENIE

23.09.2015

08:14

OBWIESZCZENIE_SMOSZEWO

OGŁOSZENIE

23.09.2015

08:10

ogloszenie_zgk

INFORMACJA

21.09.2015

07:49

info_saks

XIX Sesja Rady Gminy Zakroczym ( Uroczysta)

16.09.2015

16:15

Na dzień 18 września (piątek) o godz. 15:00 na wniosek Burmistrza Gminy Zakroczym zwołuje XIX Sesję Rady Gminy Zakroczym (Uroczystą) , która odbędzie się na dziedzińcu Klasztoru Ojców Kapucynów

Proponowany porządek obrad

INFORMACJA

14.09.2015

09:58

info950

FUNDACJA MOC PO RAZ KOLEJNY ODWIEDZIŁA ZAKROCZYM

10.09.2015

15:10

W dniu 10.09.2015r. naszą Gminę po raz drugi odwiedził Marcin Wróbel z Fundacji MOC. W porozumieniu z Burmistrzem Gminy – Arturem Ciecierskim oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anną Lewicką została wybrana rodzina, której fundacja przekazała dary żywnościowe.

W godzinach popołudniowych Fundacja MOC, przedstawiciele Gminy Zakroczym, Kierownik GOPS oraz pracownik socjalny opiekujący się rodziną, wyruszyli wspólnie do Smoszewa, gdzie mieszka rodzina Państwa Kołeckich, borykająca się z poważną chorobą dwojga dzieci. Pomimo przeciwności losu oraz trudnej sytuacji materialnej Państwo Kołeccy są rodziną pełną ciepła, miłości i zrozumienia.
Nie zabrakło wspólnej rozmowy, rady oraz wsparcia dla rodziny ze strony Fundacji. Marcin Wróbel zapewnił, iż w miarę możliwości Fundacji będzie wspierał rodzinę Państwa Kołeckich.

DSC_0216

logo

czytaj więcej »
ZNALEZIONE PO LATACH...

09.09.2015

16:29

Specjalnie na 950-lecie Zakroczymia Lokalna Organizacja Turystyczna 3rzek i Garnizon Nowowilejka znaleźli dla Państwa film o "Kurorcie Zakroczym" z sierpnia 1951 roku. Aż się łezka w oku kręci... Zapraszamy do obejrzenia.

FILM

Kliknij aby obejrzeć

OBWIESZCZENIE

09.09.2015

16:27

obwieszczenie

 

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

08.09.2015

11:27

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w dniu 11 września 2015r. (piątek) o godz. 16:00 w strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

KOLONIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 2015 ZA NAMI !

03.09.2015

14:28

Jak już informowaliśmy grupa 32 dzieci wypoczywała  w ostatnim tygodniu wakacji w Jastrzębiej Górze. Kolonie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu we współpracy z Urzędem Gminy w Zakroczymiu . Podczas pobytu na kolonii dzieci oprócz kąpieli słonecznych , zajęć sportowych na plaży miały okazję skorzystać z parku wodnego w Sopocie , zwiedziliśmy Ocean Park we Władysławowie .
Dużą atrakcją była wizyta w „Domu do Góry nogami oraz seans filmowy „ Mały Książe” w  kinie letnim


kolonia1

kolonia5

czytaj więcej »
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W ZAKROCZYMSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – PIERWSZY DZIEŃ DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

01.09.2015

18:09

W dniu 1 września 2015r. tradycyjnie uczniowie szkół w Gminie Zakroczym uroczyście powitali rok szkolny 2015/2016. Był to wyjątkowy początek roku dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zakroczymiu, gdzie od dnia 1 września 2015r. funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny.

DSC_0202

DSC_0196

 

czytaj więcej »
XVI EDYCJA NAGRODY MARSZAŁKA

25.08.2015

08:22

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz XVI organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w obszarze promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej.

 

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów

Nabór wniosków przewidziany jest do 28 sierpnia br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni dziesięciu laureatów. Otrzymają oni, podczas uroczystej gali, pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin, zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 21 maja 2012 r. zmienionej Uchwałą 56/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 15 czerwca 2015 r. w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XVI edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

    dla osób fizycznych,
    dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 783/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 23 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XVI edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego,
z dopiskiem: „XVI EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:

 

1) pocztą do 28 sierpnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

Departament Kultury, Promocji  i Turystyki,

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,

 

2) lub osobiście do 28 sierpnia 2015 r. w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 16.00.

JUŻ NIEBAWEM OBCHODY 950-LECIA ZAKROCZYMIA

21.08.2015

10:37

 W dniach 18-20 września 2015r. odbędą się uroczyste obchody 950-lecia Zakroczymia. Będzie to niezapomniany czas dla wszystkich mieszkańców oraz gości prawie 1000-letniego miasta. Gwiazdą wieczoru tegorocznego wyjątkowego święta naszego miasta będzie zespół AKCENT czyli Zenon Martyniuk.

banerek

czytaj więcej »
XVII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

17.08.2015

08:33

Na dzień 24 sierpnia (poniedziałek) o godz. 15:00 zwołuje XVII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym.

Proponowany porządek obrad

Projekty Uchwał XVI Sesji Rady Gminy

PAMIĘĆ WIECZNIE ŻYWA…

03.08.2015

13:04

Niewiele jest w Polsce miejsc tak bardzo związanych z Powstaniem Warszawskim jak Zakroczym. To tu na Forcie nr 1 mieszkańcy miasta i 36 okolicznych miejscowości uratowali życie dwunastu tysiącom tzw. „Zakładników Powstania Warszawskiego”. To też tu powstała niespotykana nigdzie indziej „Rodzina Zakroczymska”. Jak zawsze od wielu lat uroczyście obchodziliśmy 71-rocznicę Wybuchu tego narodowego zrywu.

DSC_0121

DSC_0132

 

czytaj więcej »
SZKOLENIE

30.07.2015

08:39

szkolenie2907

1 SIERPNIA – 71 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

30.07.2015

08:37

W dniu 1 sierpnia 2015r. mija 71 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego.  O godzinie 17:00  tradycyjnie zawyją syreny Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostaną także złożone kwiaty oraz zapalone znicze przy Pomniku „Rodzina Zakroczymska” oraz w miejscach pamięci.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w uroczystościach.


powstanie

Foto : Archiwum UG Zakroczym ( 70 rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego)

KANIKUŁA W PEŁNI...

28.07.2015

12:00

To już prawie półmetek wakacji. Nadarza się okazja by powspominać jak jeszcze zupełnie niedawno korzystaliśmy z uroków lata. Podstawą była Wisła, Zakroczymska Kępa, lasek na Duchowiźnie.
Wszystkie dzieci kąpały się w łasze przy tzw. Kołku. Dziś to już piękne wspomnienia. Odwróciliśmy się od Wisły, zapomnieliśmy o Kępie, a nawet o polanie na „Borku”. Teraz nawet w lipcu jeździmy kąpać się na kryty basen. Do lat 70-tych ubiegłego wieku na Wiśle funkcjonowała Rzeczna Flota Pasażerska, modne były rejsy takimi statkami z Warszawy do Zakroczymia.


statek1

statek2

czytaj więcej »
KOMUNIKAT Z DNIA 27 LIPCA 2015

27.07.2015

13:52

Komunikat z dnia 27 lipca 2015r.
Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym
w sprawie udzielania głosu osobom spoza Rady Gminy Zakroczym

Od dnia 1 sierpnia 2015r. każda osoba spoza Rady Gminy Zakroczym będzie mogła uzyskać prawo głosu w sprawach różnych po uprzednim pisemnym zgłoszeniu tematu, danych osobowych (imię i nazwisko) do Przewodniczącego Rady Gminy Zakroczym. Zgłoszenie należy przekazać do pracownika Urzędu Gminy w Zakroczymiu ds. obsługi Rady Gminy, co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem Rady Gminy Zakroczym.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Serwatka

rada(1)

 

 

MEN INFORMUJE

21.07.2015

14:26

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

dopalacze_natt

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

21.07.2015

10:22

Zapraszamy do składania ofert na wynajem placu pod stoiska handlowe, gastronomiczne oraz z artykułami przemysłowymi podczas obchodów 950-lecia Zakroczymia

Zaproszenie do składania ofert (kliknij tutaj)

KONKURSY Z OKAZJI 950-LECIA ZAKROCZYMIA

20.07.2015

10:37

Informujemy, że od dnia 15 czerwca trwają zgłoszenia do konkursów z okazji 950-lecia Zakroczymia.

Warunki konkursu plastycznego

Warunki konkursu fotograficznego

Regulamin konkursów

Formularz zgłoszeniowy

 

 

OGŁOSZENIE

17.07.2015

15:11

wojszczyce_strona

INFORMACJA

17.07.2015

15:02

W dniu 21 lipca 2015r. (wtorek) odbędą się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy :

1) Komisja Gospodarcza, Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju o godz. 15:00

2) Komisja Budżetowa o godz. 16:00

3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji o godz. 16:30

Posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w tym dniu o godz. 15:30.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

KOLONIA 2015 - JASTRZĘBIA GÓRA 2-12 LIPCA 2015

15.07.2015

12:41

W dniach 2-12 lipca 2015r. odbyła się letnia kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym organizowana przez UKS Szkolniak.

fot 1

fot2
 

czytaj więcej »
OFERTY PRACY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAKROCZYM

09.07.2015

08:24

W dniu 07.07.2015r. Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski uczestniczył w spotkaniu z firmą Green Factory. Spotkanie dotyczyło obchodów 950-lecia Zakroczymia. Podczas spotkania Burmistrz poruszył również problem bezrobocia w naszej Gminie. Firma zaproponowała swoją pomoc dla mieszkańców naszej Gminy, poprzez rekrutację w pierwszej kolejności na wolne miejsca pracy osób z terenu Gminy Zakroczym.
Burmistrz Gminy w porozumieniu z firmą Green Factory zdecydował o stworzeniu specjalnej zakładki na stronie www.zakroczym.pl – Oferty pracy, w której na bieżąco będziemy udostępniać informacje o rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

TRWAJĄ ZAPISY ! LATO W MIEŚCIE 2015 13-24 LIPCA ZAPRASZAMY !

08.07.2015

08:27

Trwają jeszcze zapisy na Lato w Mieście 2015 - osoby zainteresowane prosimy o pobranie karty kwalifikacyjnej. Zapraszamy !

latowmiescie

 

 

Karta kwalifikacyjna do pobrania

Harmonogram

OBCHODY 950-LECIA ZAKROCZYMIA JUŻ WE WRZEŚNIU !

03.07.2015

16:18

W dniu 03.07.2015r. odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego obchodów 950-lecia Zakroczymia. Udział w spotkaniu wziął Burmistrz Gminy Zakroczym  - Artur Ciecierski. Podczas zebrania przedstawiono wstępny kosztorys finansowy oraz harmonogram godzinowy uroczystości.

baner

czytaj więcej »
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

03.07.2015

16:04

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w dniu 7 lipca 2015r. (wtorek) o godz. 16:00 w strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad

Projekty Uchwał

BURMISTRZ OTRZYMAŁ ABSOLUTORIUM

29.06.2015

20:31

W dniu 29.06.2015 podczas XIV Sesji Rady Gminy Zakroczym - Radni Gminy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy Zakroczym - Arturowi Ciecierskiemu.

DSC_0136

DSC_0145

czytaj więcej »
PROGRAM

29.06.2015

16:17

Gminne przedszkole publiczne

Program edukacyjny realizowany w ramach projektu„ Przedszkole spełnionych marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (beneficjent - Gmina Zakroczym, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.01-14-020/12-00 z dnia 11 kwietnia 2013 r.).Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW  POSTAWY OTWARTOŚCI WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

czytaj więcej »
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 2014/2015 W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAKROCZYM

26.06.2015

13:21

W dniach 25-26 czerwca 2015r. odbyło się uroczyste zakończenie roku we wszystkich szkołach na terenie Gminy Zakroczym.

DSC_0017

 

czytaj więcej »
O G Ł O S Z E N I E

17.06.2015

13:49

Gminne przedszkole publiczne

Zakroczym, 17.06.2015r.


Drodzy Rodzice!

Informuję, że od dnia 01.07.2015r ulegnie zmianie numer konta

na który dokonujemy opłat za przedszkole.
Prosimy o wpłaty od 10 do 15 dnia każdego miesiąca       

   (tzw. opłatę stałą – za żywienie i godziny poza podstawą
programową) na konto :

GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W ZAKROCZYMIU,


 Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Łomiankach
 (Nr 83 8009 1062 0018 4931 2007 0001),
tytułem – opłata za przedszkole + imię i nazwisko dziecka.
                 Opłaty można dokonać w formie przelewu                       

       lub gotówką w banku.

Dyrektor
 Gminnego Przedszkola
Publicznego w Zakroczymiu
mgr Elżbieta Lewandowska

20 TON JABŁEK ROZDANE W ZAKROCZYMIU

16.06.2015

10:47

W dniu 15.06.2015r. z inicjatywy Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego, przy współpracy z Marcinem Wróblem z fundacji MOC punktualnie o godz. 12:00 na zakroczymski rynek przyjechał tir z ogromną ilością jabłek dla mieszkańców Gminy Zakroczym.

DSC_0134

DSC_0071

czytaj więcej »
ZAPROSZENIE

12.06.2015

16:52

piekutowski

Wycieczka do ZOO

12.06.2015

13:31

Gminne przedszkole publiczne

Nasze Przedszkolaki w Warszawskim ZOO.

DSC05620DSC05616

czytaj więcej »
Misie dla Misi

12.06.2015

13:24

Gminne przedszkole publiczne

Wspieramy Misię w walce z białaczką.

DSC06803DSC05858

czytaj więcej »
FESTYN RODZINNY 2015

11.06.2015

10:18

Gminne przedszkole publiczne

  W Przedszkolu „Radosne Wzgórze” w dniu 29.05.2015 roku odbył się Festyn Rodzinny.

DSC05213DSC05215

czytaj więcej »
Dzień Otwarty - ogłoszenie

09.06.2015

15:49

Gminne przedszkole publiczne

Gminne Przedszkole Publiczne „Radosne Wzgórze” w Zakroczymiu zaprasza
wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z rodzicami na

Dzień Otwarty

który odbędzie się 22 czerwca, tj. poniedziałek,
o godzinie 16.00 w ogrodzie przedszkolnym.

Przyszli wychowankowie oraz rodzice będą mieli okazję zapoznać się
z działalnością naszego przedszkola.

zebranie informacyjne - ogłoszenie

09.06.2015

15:45

Gminne przedszkole publiczne

Zebranie z Rodzicami dzieci nowo przyjętych


Serdecznie zapraszam Rodziców
dzieci nowo przyjętych do przedszkola na zebranie informacyjne dnia 19.06.2015 r. o godz. 17.00.
Zebranie odbędzie się w placówce przedszkola przy ul. Warszawskiej 25.

Obecność na zebraniu obowiązkowa.

Dyrektor przedszkola

Zakończenie roku - ogłoszenie

09.06.2015

15:33

Gminne przedszkole publiczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców
na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015
które odbędzie się w dniach:
17 czerwca  w grupie II „Biedronki”o godz.15.00
18 czerwca  w grupie III „Pszczółki”o godz. 14.00
18 czerwca  w grupie I    „Motylki” o godz. 15.00

Ogłoszenie o zebraniu

09.06.2015

15:28

Gminne przedszkole publiczne

Drodzy Rodzice!

                                    Dnia 15 czerwca 2015r.(tj. poniedziałek) o godz. 17.00                                      
 odbędzie się zebranie podsumowujące pracę przedszkola

w roku szkolnym 2014/2015.

Serdecznie zapraszam.


Dyrektor przedszkola

INFORMACJA

09.06.2015

14:31

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku Pan Witold Urbański przypomina o upływającym 15 czerwca podstawowym terminie składania do Agencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015.

BĘDZIE SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU DK62 W ZAKROCZYMIU !!!

09.06.2015

12:54

Z inicjatywy Burmistrza Zakroczymia – Artura Ciecierskiego, po trwających przeszło 6 miesięcy staraniach i rozmowach na temat poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy DK62 w Zakroczymiu z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Starostwem Powiatowym, ostatecznie z  ogromnym wsparciem i pomocą Gminie Zakroczym przy rozwiązaniu powyższego problemu przychodzi Grupa Inter Cars S.A w osobie Pana Krzysztofa Oleksowicza .

Więcej informacji w załączonym piśmie.

DSC_0033

Foto : Kamil Krajewski

PREZES1

Foto : Tomasz Wilczkiewicz

intercars

czytaj więcej »
PIERWSZY ŚLUB PLENEROWY W HISTORII ZAKROCZYMIA

05.06.2015

18:01

W dniu 05.06.2015r. w lokalu "Jaworowy Dwór" w Trębkach Nowych Burmistrz Gminy Zakroczym - Artur Ciecierski udzielił pierwszego w historii Zakroczymia ślubu w plenerze.

Od dnia 1 marca w związku ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.(tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1741 z późn. zm.) - Prawo o aktach stanu cywilnego każda para może zawrzeć związek małżeński poza urzędem. Wprowadzono jednak ograniczenia co do miejsca, w którym odbędzie się ceremonia. Wybrana lokalizacja musi gwarantować bezpieczeństwo uczestników oraz zapewniać zachowanie powagi oraz doniosłości wydarzenia.

plener1

czytaj więcej »
INFORMACJA

02.06.2015

15:26

W dniu 3 czerwca 2015r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej

Z poważaniem
Michał Tyszkiewicz
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury Społecznej

KOLEJNA SENSACJA !

02.06.2015

12:18

Jeszcze w trakcie działań wojennych wiosną 1945 roku utworzono w Modlinie Oficerską Szkołę Broni Pancernej. 29 maja 1947 roku obywatele miasta Pułtusk i Zakroczym ufundowali tej że szkole sztandar.  W późniejszym czasie szkoła została przeniesiona do Poznania, a sam sztandar trafił do magazynów Muzeum Wojska Polskiego. Oto kilka zdjęć ze sprzętem i słuchaczami szkoły oficerskiej.

maciej4

Tekst i foto : Nowowilejka

czytaj więcej »
1 CZERWCA - BURMISTRZ CZYTAŁ DZIECIOM

01.06.2015

21:45

W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka Burmistrz Gminy Zakroczym - Artur Ciecierski odwiedził Publiczne Przedszkole "Radosne Wzgórze" oraz Niepubliczne Przedszkole Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu. Poza tradycyjnymi upominkami w postaci słodyczy i zabawek, burmistrz spędził czas z dziećmi... czytając im bajki.

11214143_1461185360841145_7461227690592609072_n

10583864_1461185324174482_112479880268784693_n

czytaj więcej »
XIII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

01.06.2015

15:56

Na dzień 8 czerwca (poniedziałek) o godz. 16:00 zwołuje XIII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym.

Proponowany porządek obrad

Projekty Uchwał XIII Sesji Rady Gminy
 

INFORMACJA

29.05.2015

10:15

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 kwietnia w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu w dniu 5 czerwca 2015r. Urząd Gminy w Zakroczymiu jest nieczynny.
 

WYBORY MIR 2015

28.05.2015

15:49

MIR2015

PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO EUROPEJSKIEGO CENTRUM LOGISTYCZNEGO ILS GRUPY INTER CARS SA W ZAKROCZYMIU

27.05.2015

16:04

W dniu 27 maja 2015r. w Swobodni gm. Zakroczym na terenie powstającego Europejskiego Centrum Logistycznego ILS Grupy Inter Cars odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego.  Wśród zaproszonych gości obok wicepremiera, Ministra Gospodarki Rządu RP Janusza Piechocińskiego znaleźli się Starosta Nowodworski, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu nowodworskiego oraz Burmistrz i Rada Gminy Zakroczym.

P5278781

P5278738_kopia

czytaj więcej »
PONAD 300 OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W XI BIEGU „POLSKA BIEGA” W ZAKROCZYMIU

26.05.2015

16:18

W dniu 22.05.2015r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega” organizowanej przez Gminę Zakroczym.

IMG_1420

IMG_1322

czytaj więcej »
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

21.05.2015

13:25

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w dniu 25 maja 2015r. (poniedziałek) o godz.17:00 w strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad

Projekty Uchwał

 

OSTRZEŻENIE NR 32

20.05.2015

18:41

ostrzezenie

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

15.05.2015

16:02

Zgodnie z Zarządzenie nr 44/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 kwietnia 2015r.  w sprawie wyznaczenia dni wolnych w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu w dniu 5 czerwca (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny.

Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r.

APEL BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

14.05.2015

11:29

Szanowni mieszkańcy , przed dwoma dniami dowiedziałem się o problemach braku wody bieżącej w niektórych miejscach gminy. Oświadczam, że niezwłocznie zająłem się sprawą. W porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej wydałem stosowne zarządzenie.

Zarządzenie Nr 58/2015

Problem polega na tym, że stacja uzdatniania wody w Henrysinie musi zostać przebudowana. Z informacji jakie otrzymałem od kierownika ZGK problem dotyczy właśnie gospodarstw podłączonych do tej stacji. W obecnej chwili gmina nie posiada środków na to, aby zmodernizować tę stację. Dodaję, że tę stację należało zmodernizować znacznie wcześniej. Zapewniam Państwa, że to nie jest wina obecnego Burmistrza i Rady Gminy w związku z sytuacją finansową w jakiej gmina się znalazła. Dlatego APELUJĘ do wszystkich mieszkańców i proszę ... KORZYSTAJCIE Z WODY ZGODNIE Z PRZEPISAMI wynikającymi z Zarządzenia z dnia 12 maja 2015, korzystajcie z wody zgodnie z umowami jakie podpisaliście z ZGK, tj. realizując swoje potrzeby socjalno - bytowe. Informuję, że ZGK zleciło wykonanie projektu modernizacji w/w stacji i projekt taki został wykonany. Jeśli tylko gmina będzie posiadał środki, na pewno będzie aplikować o inne fundusze zewnętrzne celem zmodernizowania i przebudowy w.w stacji.
SZANOWNI MIESZKAŃCY POMÓŻCIE SOBIE NAWZAJEM

Burmistrz Gminy Zakroczym
Artur Ciecierski

ZMIANY NA BOISKU SZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKROCZYMIU

13.05.2015

14:31

W dniu 13.05.2015 r. staraniem Burmistrza Gminy Zakroczym - Artura Ciecierskiego,  na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu zamontowane zostały nowe kosze do gry.

mms_20150513

mms_20150513_2

czytaj więcej »
INFORMACJA

12.05.2015

12:59

W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców dyżurami Przewodniczącej Rady Gminy Zakroczym informujemy, iż Przewodnicząca będzie dyżurowała po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu : 608 561 181.

Z poważaniem

Olga Brylińska

INFORMACJA

12.05.2015

09:33

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 12 maja 2015r. zakazuje się na terenie Gminy Zakroczym używania wody z ujęć wodociągowych do innych celów niż socjalno-bytowych, a w szczególności do podlewania pól uprawnych i ogródków.

Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 12.05.2015r.

OBCHODY 950-LECIA ZAKROCZYMIA - 19-20 WRZEŚNIA 2015

07.05.2015

14:49

Prace Komitetu Organizacyjnego "Obchodów 950-lecia Zakroczymia" trwają nieprzerwanie  od 16 marca 2015r. Miło nam poinformować, iż tak ważne dla nas wszystkich uroczystości objęła głównym patronatem medialnym telewizja TVP Warszawa.

baner

czytaj więcej »
INFORMACJA

05.05.2015

14:31

Na podstawie art. 37 ust.1 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z zmianami) podajemy do publicznej wiadomości informację o udzielonych ulgach, odroczeniach terminu płatności lub rozłożeniu spłaty na raty oraz udzielonej pomocy publicznej w 2014 roku.

Umorzenia i ulgi podatkowe w 2014 roku (kliknij tutaj)

 

INFORMACJA

05.05.2015

11:38

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
15.05.2015
Piątek

 

 

 

 

Zakroczym

ul: Ostrzykowizna;. Duchowizna, Płońska, BWTZ, Koźmińskiego, Pieczoługi, Doranta, firma ,,PEWEX” Starostwo, Parowa Okólna, Warszawska, UG i Miasta Zakroczym, Gałachy, Gdańska, Tylna, Słoneczna, Klasztorna, Utrata, Płońska.

St.tr:

04-0062 Zakroczym,

04-1062 Zakroczym Ostrzykowizna,

04-0750 Zakroczym Odpadki,

04-0749 Zakroczym Pieczoługi,

obca ,,PEWEX”,

0316 Zakroczym Most,

0180 Zakroczym III,

0179 Zakroczym II,

0178 Zakroczym I,

0182 Zakroczym V,

0181 Zakroczym IV,

0910 Zakroczym Gałachy,

0881 Zakroczym Woda,

0216 Zakroczym VI,

0217 Zakroczym VII,

0222 Zakroczym XXIII,

0264 Zakroczym XXII,

0659 Zakroczym Ocz. Ścieków,

0256 Zakroczym XXI,

0834 Zakroczym Wysypisko,

1027 Zakroczym XI,

04A0149 obca Zakroczym EKO FAZA,

0177 Zakroczym ,,Byłych Więźniów”,

0310 Zakroczym Inwalidzi,

0267 Zakroczym VIII,

0086 Zakroczym Młyn,

0460 Zakroczym XXVII,

0462 Zakroczym XXVIII,

0740 Zakroczym XII,

0218 Zakroczym CPN,

0220 Zakroczym XVI,

0528 Zakroczym XIV,

1480 Zakroczym Oś. RM,

1033 Zakroczym INCO,

0466 Zakroczym XXV,

0221 Zakroczym XXVII,

0087 Zakroczym XXVIII

Tylna,

0266 Zakroczym XIX,

1088 Zakroczym Wyszogrodzka,

0219 Zakroczym XV,

0263 Zakroczym Parowa,

obca 04AFPG Zakroczym,

0379 Zakroczym XIX Ostrzykowizna,

obca Zakroczym ,,LEKAM”.

 

 

 

 

09.00–14.00

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

65-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W ZAKROCZYMIU

30.04.2015

11:33

W dniu 29 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu odbyły się uroczyste obchody 65-lecia Szkoły.

DSC_0492

DSC_0481

czytaj więcej »
KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY BALKON W GMINIE ZAKROCZYM 2015

28.04.2015

17:43

Zapraszamy do udziału w konkursie "Najładniejszy balkon w Gminie Zakroczym 2015"

BALKON

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

Arkusz oceny w konkursie

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 112 02 74

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ GMINĘ ZAKROCZYM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 30000 EURO NETTO

28.04.2015

17:12

W dniu 28.04.2015r. Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 52/2015 został wprowadzony Regulamin udzielania przez Gminę Zakroczym zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r. (kliknij tutaj)

INFORMACJA

28.04.2015

16:38

Informuję, że w dniu 4 maja 2015r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu odbędą się posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Olga Brylińska


 

XI SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

28.04.2015

16:36

Na dzień 6 maja 2015r. (środa) o godz. 16:00 zwołuje się XI Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

DARMOWE PODRĘCZNIKI

27.04.2015

12:22

darmowe_podreczniki

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR…

27.04.2015

11:22

Wróćmy jeszcze raz na chwilę pamięcią do minionych 65 lat historii naszej szkoły.

Rok 1965 - Szkola tonie w przepieknej zieleni

Rok 1965 - Szkoła tonie w przepięknej zieleni

czytaj więcej »
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ - 31 MAJA 2015

22.04.2015

10:16

WYBORY_MIR2015

Wszystkie dokumenty związane z Wyborami MIR dostępne są pod adresem

http://mir.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych-2015

INFORMACJA

17.04.2015

15:56

Informuję, że w dniu 20 kwietnia 2015r. (poniedziałek) o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju - Rady Gminy Zakroczym w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu.

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

17.04.2015

14:43

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015r. (wtorek) o godz.17:00 w strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad

ZAPYTANIE OFERTOWE

17.04.2015

14:03

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę wiaty przystankowej Kliknij tutaj

Wielkanoc

17.04.2015

10:50

Gminne przedszkole publiczne

Symbol nadchodzących Świąt Wielkanocnych - własnoręcznie wykonaną palmę, nasze przedszkolaki podarowały proboszczowi kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu, ks. Witoldowi Godlesiowi...

DSC06146bDSC06140

OBRADY 24-TEJ KAPITUŁY PROWINCJONALNEJ WARSZAWSKIEJ PROWINCJI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

13.04.2015

14:04

W dniu 13.04.2015r. w Zakroczymskim Honoratianum rozpoczęła się 24-ta Kapituła Prowincjonalna. Obrady odbywają się co trzy lata, a po raz pierwszy z życzeniami owocnych obrad przywitał czcigodnych Ojców – Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski.

IMG_1137

IMG_1151

czytaj więcej »
INFORMACJA

13.04.2015

08:43

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
15.04.2015
Środa

 

 

16.04.2015
Czwartek

 

Zakroczym
Trębki Stare
 
 
 
 
Zakroczym
Trębki Stare

St. tr. 04-1410 Trębki Stare Iobwód w kierunku Złotopolic

 

St. tr. 04-0166 Trębki Stare I

09.00–12.00

 

 

 

08.00–16.00

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

TRWAJĄ WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE ZAKROCZYM

13.04.2015

08:36

Od 28 marca 2015r. trwają wybory Sołtysów w Gminie Zakroczym. Harmonogram wyborów został ustalony Zarządzeniem nr 29/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 16 marca 2015r.

Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 16 marca 2015r.

W tym tygodniu odbędą się wybory w następujących sołectwach :

Emolinek – 13.04.2015r. godz. 16:00 – Szkoła Podstawowa w Emolinku
Wygoda Smoszewska – 13.04.2015r. godz. 17:30 – Szkoła Podstawowa w Emolinku
Smoszewo – 14.04.2015r. godz. 16:00 – Plebania w Smoszewie
Henrysin – 16.04.2015r. godz. 16:30 – w domu P. Edyty Jabłeckiej (Henrysin 24)

KOLEJNA TEGOROCZNA OKRĄGŁA ROCZNICA

10.04.2015

09:21

Równo 65 lat temu – 16 kwietnia 1950 roku oddano do użytku w zakroczymskiej dziatwie szkolnej odbudowany budynek szkoły.

szkolabudowa

Szkoła w czasie odbudowy (widok od strony Domu Nauczyciela)

czytaj więcej »
100 DNI BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM - ARTURA CIECIERSKIEGO

08.04.2015

14:27

Zachęcamy wszystkich do lektury wywiadu z Burmistrzem Gminy - Arturem Ciecierskim -  "100 dni nowego burmistrza"

jpg2

Kliknij aby powiększyć

SPOTKANIE WIELKANOCNE

02.04.2015

14:54

W dniu 02.04.2015r. Burmistrz Gminy Zakroczym - Artur Ciecierski odwiedził Stowarzyszenie Antidotum w Janowie oraz mieszkańców Domu Opieki w Trębkach Starych składając wszystkim mieszkańcom domu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu w Domu Opieki uczestniczył także Radny Gminy Zakroczym - Maciej Kostrzewski.

IMG_1111

czytaj więcej »
ZAKROCZYMSKIE SKARBY…

02.04.2015

13:16

W czasie Triduum Paschalnego będziemy odwiedzać zakroczymskie kościoły. A w naszym Farnym znajdziecie Państwo od strony północnej trapezowatą, dwukondygnacyjną przybudówkę mieszczącą zakrystię, a na piętrze skarbiec. Przejście z prezbiterium do niżej położonej zakrystii prostokątne, w nim drzwi obite blachami ze skośną kratownicą z guzami z XVI wieku. Samą zakrystię zamykamy do dziś kłódką pochodzącą także z wieku XVI.

Tekst i foto : Nowowilejka

Zdjecie_klodka

Zdjęcie bezcennej kłódki pochodzące z 1987 roku

POWITANIE WIOSNY 2015

01.04.2015

11:55

Gminne przedszkole publiczne

 „Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy!

Dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego „Radosne Wzgórze” w Zakroczymiu wyruszyły ulicami miasta, by powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy z wielką niecierpliwością, a mianowicie wiosnę.

DSC04116DSC04124

czytaj więcej »
"PODWÓRKO NIVEA W ZAKROCZYMIU" - GŁOSOWANIE OD 1 KWIETNIA

01.04.2015

08:42

Gmina Zakroczym zgłosiła swoją lokalizację do konkursu "Podwórko NIVEA". Wyjątkowe Podwórka NIVEA powstaną w 40 lokalizacjach, które zbiorą największa liczbę Waszych głosów. Głosowanie trwa od 1 kwietnia do 31 maja i podzielone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja.

Aby wziąć udział w głosowaniu wystarczy posiadać aktywny adres e-mail. Każdego dnia możesz oddać jeden głos na Zakroczym.

Razem uda nam się wygrać i zbudować plac zabaw w Zakroczymiu.

nivea

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW – 31 MARCA 2015

01.04.2015

08:09

W dniu 31.03.2015r. w strażnicy OSP Zakroczym odbyło się szkolenie dla rolników.

IMG_1084

 

czytaj więcej »
XXII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI „SUPER MIKROFON RADIA JARD”

30.03.2015

13:51

W dniu 20-22 marca 2015r. w Białymstoku odbył się XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super Mikrofon Radia Jard” w którym udział wzięła mieszkanka Gminy Zakroczym – niezwykle utalentowana wokalistka ucząca się pod kierunkiem Pani Alicji Kabacińskiej – Paulina Serwatka.
Nasza reprezentantka zdobyła podczas festiwalu II miejsce.
Serdecznie Gratulujemy i życzymy Paulinie dalszych sukcesów !


IMG_0521

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP ZAKROCZYM

30.03.2015

08:25

W dniu 27.03.2015r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2014. Spotkanie otworzył prezes OSP – Henryk Ruszczyk, który powitał zaproszonych gości : Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, st. kpt. Mariusza Wyszyńskiego.

IMG_1054

IMG_1052

czytaj więcej »
INFORMACJA

30.03.2015

08:04

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
10.04.2015
Piątek
Zakroczym
Zaręby
 
 

St. tr.

1419 Zaręby

obwód II

08.00–15.00

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "NATURA 2000 W OBIEKTYWIE"

27.03.2015

14:28

Dnia 26 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Zakroczymiu  odbyło się rozdanie nagród i dyplomów  laureatom konkursu pt. ‘’Natura 2000 w obiektywie’’ realizowanego przez Lokalną Grupę Działania ‘’Razem dla Rozwoju’’. Celem konkursu było: kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, popularyzacja fotografowania a także zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z przyjaznych środowisku form turystyki. W konkursie udział wzięło 15 uczniów naszego gimnazjum, a 9 z nich zostało laureatami.

20150326_131650

 

czytaj więcej »
AUDYT ZWIĄZANY Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA PRZY TRASIE 62

26.03.2015

14:21

W dniu 26.03.2015r. odbył się audyt związany z poprawą bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu ulicy Koźmińskiego i Kapitana Doranta z ulicą Płońską w którym uczestniczyli : Burmistrz Gminy Zakroczym - Artur Ciecierski, wicestarosta Powiatu Nowodworskiego - Paweł Calak oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Spotkanie dotyczyło także poprawy bezpieczeństwa na całej długości ulicy Płońskiej.
W najbliższym czasie zostaną poczynione wszelkie kroki, aby rozpocząć prace związane z wyżej wspomnianym celem.

IMG_1012

NOWE GODZINY PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI

26.03.2015

14:09

Informujemy, że od 1 kwietnia 2015r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu będzie czynna w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE OGRODZENIA TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZAKROCZYMIU

23.03.2015

15:43

Od dnia 16 marca br. trwają prace związane z budową ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakroczymiu. Do złożenia ofert zostały zaproszone dwie firmy : JM Trade Janusz Michalczyk oraz EKO-MET sp. Jawna Przedsiębiorstwo Handlowe Zdzisław Szewczyk. Po weryfikacji ofert w dniu 2 marca 2015r. została podpisana umowa o roboty budowlane nr 48/2015 z firmą EKO-MET. Koszt inwestycji wynosi 37 121,00 zł brutto. Termin zakończenia prac ustalono do dnia 27 marca 2015r.

IMG_1000

IMG_0999

VII RALLY MAZOWSZE O PUCHAR BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM - ZA NAMI!

23.03.2015

15:00

Zakroczymscy i goszczący na naszej ziemi fani motoryzacji oglądali fantastyczną imprezę w niedzielę 22 marca na terenie dawnej cegielni w Mochtach.
Dziękujemy AK Centrum i Prezesowi Witoldowi Wojciechowi Prószyńskiemu oraz przedstawicielom wszystkich załóg za organizację i poziom przebiegu rajdu w pięknych plenerach i wiosennej nadwiślańskiej scenerii. Puchar Burmistrza Gminy Zakroczymia - Artura Ciecierskiego odjechał z Piotrem Żelisławskim oraz Arturem Krzewskim. Gratulujemy !

IMG_0961

IMG_0945

 

czytaj więcej »
INAUGURACJA PROJEKTU "STOLICA KULTURY MAZOWSZA 2015"

23.03.2015

14:09

W dniu 20 marca 2015 roku w NOK-u odbyła się inauguracja projektu „Powiat Nowodworski Stolica Kultury Mazowsza 2015”. Ten zaszczytny tytuł od 14 lat przyznawany jest powiatom w ramach konkursu ogłaszanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W tym roku „Stolicą Kultury Mazowsza” został powiat nowodworski. W uroczystości wzięli udział m.in. Wiesław Raboszuk, przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Bożena Żelazowska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, władze powiatu przasnyskiego oraz przedstawiciele samorządów z terenu powiatu nowodworskiego.

IMG_0891

IMG_0921

czytaj więcej »
NARESZCIE WIOSNA...

23.03.2015

10:12

Jeszcze nie tak dawno o tej porze roku wrzała gorączkowa praca na naszych polach. Mieliśmy najlepszą Spółdzielnię Ogrodniczą w kraju (ogromna to zasługa pracowitych rolników), a przy niej działał prężnie Klub Młodego Ogrodnika. Dzisiaj to już niestety piękne wspomnienia…

kmo-1a

czytaj więcej »
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W ZAKROCZYMSKICH SZKOŁACH

20.03.2015

12:04

W dniu 20.03.2015r. tradycyjnie pod zakroczymskim magistratem pojawiły się dzieci z Gminnego Przedszkola Publicznego oraz Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu. Tegoroczna frekwencja zaskoczyła wszystkich. W imieniu Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego, wesoły korowód dzieci przywitali : Sekretarz Gminy Zakroczym – Krystyna Kaczor oraz Doradca Burmistrza – Andrzej Gorczyński. Dzieci otrzymały od Burmistrza słodki upominek – wielki kosz cukierków.

IMG_0867

czytaj więcej »
WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W ZAKROCZYMIU

18.03.2015

15:11

Informujemy, że od dnia 20 marca 2015r. kancelaria Urzędu Gminy w Zakroczymiu zostaje przeniesiona do pokoju nr 8 (parter).  W związku z tym - pracownik ds. gospodarki odpadami komunalnymi będzie obsługiwał interesantów, również w pokoju nr 8 (parter). Ponadto korespondencja oraz pisma wpływające do Urzędu będą przyjmowane w pokoju nr 8

PRZEKAŻ 1% DLA RAFAŁA

18.03.2015

11:56

rafal

IX SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

13.03.2015

08:23

W dniu 12.03.2015r. tradycyjnie już w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu odbyła się IX Sesja Rady Gminy Zakroczym.

IMG_0829(1)

 

czytaj więcej »
PRZEGLĄD DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GMINIE ZAKROCZYM

13.03.2015

08:15

W minionym tygodniu zgodnie z zapewnieniami Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski sukcesywnie przeglądał drogi gminne oraz powiatowe. Udział w przeglądzie brali radni, mieszkańcy oraz wicestarosta Powiatu Nowodworskiego – Paweł Calak. Burmistrz w dalszym ciągu będzie przeglądał drogi gminne oraz powiatowe, a w miarę posiadanych środków finansowych będą wykonywane modernizacje.

IMG_0814

czytaj więcej »
11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSA

11.03.2015

13:03

dzien

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim najserdeczniejsze życzenia – sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym, oraz zadowolenia z pełnienia funkcji.
Jednocześnie dziękujemy za codzienny trud wkładany w pracę na rzecz mieszkańców Gminy Zakroczym.

Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym

Olga Brylińska

Burmistrz Gminy Zakroczym

Artur Ciecierski

950-LECIE ZAKROCZYMIA - ARTYKUŁ PRASOWY

10.03.2015

16:20

Tak postanowił Bolesław Śmiały

Z analizy dostępnych dokumentów wynika, że Zakroczym powinien w tym roku obchodzić 950 lat swojego istnienia.
W "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"  (tom IV), o Zakroczymiu napisano – "w dokumentach z XII wieku Zacroczin, miasto na prawym brzegu Wisły, znacznie tu wzniesionym ponad poziom rzeki. Akt uposażenia klasztoru w Mogilnie wymienia Zakroczym w liczbie grodów obowiązujących do opłat i danin na rzecz klasztoru /1065/".
Dr Stefan Przewalski w książce "Zakroczym, przyszłość i zabytki" pisze: "Pierwszy dokument, na jaki się powołują historycy Zakroczymia, jest to akt Bolesława Śmiałego z 1065 roku, uposażający Benedyktynów z Mogilna".
Z kolei ks. Osiecki w "Pamiętniku religijno-moralnym" z 1655 roku uważa, że jakkolwiek "czasu założenia miasta Zakroczymia wyśledzić nie można", to "początek jego istnienia pewno jeszcze przedchrześcijańskich sięga czasów".

czytaj więcej »
PAMIĘTAJ ŻEŚ MIAŁ HONOR BYĆ KADETEM...

06.03.2015

13:14

6 marca 1909 roku urodził się Józef Rytel, syn „wziętego” rymarza Tomasza i Leokadii z Kostrzewskich. Był to jedyny obywatel naszego miasta, który ukończył korpus kadetów.

2 _ J_Rytel korpus kadetow Modlin Chelmno 1925 -1930

czytaj więcej »
INFORMACJA

06.03.2015

11:13

Informuję, że w dniu 10 marca 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.

Przewodnicząca Rady Gminy
Olga Brylińska

IX SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

06.03.2015

10:20

Na dzień 12 marca 2015r. (czwartek) o godz. 16:00 zwołuje się IX Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW - 4 MARCA 2015

06.03.2015

09:44

W dniu 4 marca br. odbyło się szkolenie dla rolników na temat „ Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2015 r.” , uwzględniające prawidłowe wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, które niebawem rolnicy będą składać do Biura  ARMR z/s w Pomiechówku.  W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy Zakroczym, radni, sołtysi z terenu gminy, producenci rolni oraz zaproszeni goście.

IMG_0759

IMG_0773

czytaj więcej »
INFORMACJA

05.03.2015

16:37

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zapotrzebowaniu na psychologa oraz terapeutę.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na terapeutę

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na psychologa
 

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

04.03.2015

14:48

Burmistrz Gminy Zakroczym informuje o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych.

Ogłoszenie o naborze (kliknij tutaj)


 

XXI SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

04.03.2015

14:18

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem Kancelarii Sejmu RP organizowanym we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.


Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy.

W tym roku przygotowaliśmy również Przewodnik uczestnika i uczestniczki, który ułatwi rekrutację: http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa uczniów i uczennice regionu!

SPOTKANIE W ŚWIETLICY W JANOWIE

04.03.2015

13:53

W dniu 04.03.2015r. w świetlicy sołeckiej w Janowie odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski, Radna Gminy Zakroczym – Barbara Malinowska oraz Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego – Zbigniew Kończak i Ahmed Jadou. Przedmiotem spotkania było uruchomienie gabinetu profilaktycznego w ramach zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności,   w którym docelowo przyjmować będzie lekarz oddelegowany z zakroczymskiej przychodni. Od jutra zostaną poczynione wszelkie kroki, aby jak najszybciej taki gabinet mógł funkcjonować.

IMG_0782

czytaj więcej »
INFORMACJA

04.03.2015

13:51

infomir

NOWY WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

03.03.2015

13:56

W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015r. nowego wzoru dowodów osobistych przedstawiamy ulotkę informacyjną

Ulotka informacyjna (kliknij tutaj)

SPOTKANIE W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

02.03.2015

14:16

W dniu 02.03.2015r - Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski odbył spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Przedmiotem spotkania była poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy trasie 62 (wyjazd z Zakroczymia przy Biedronce). W marcu odbędzie się audyt dotyczący bezpieczeństwa na wyżej wspomnianym skrzyżowaniu przeprowadzony przez GDDKiA, a w obecności Policji i władz samorządowych.

IMG_0732

 

ZAPROSZENIE

02.03.2015

09:54

marzec 2015 Kongres Kobiet JPG

ROZPOCZĘTO PRZEGLĄD DRÓG GMINNYCH

27.02.2015

13:18

W dniu 27.02.2015r. Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski rozpoczął przegląd dróg gminnych. W Trębkach Nowych spotkał się z radnym Piotrem Serwatka, aby wspólnie zdecydować o konieczności remontu poszczególnych dróg. Podczas przeglądu, głos chętnie zabierali mieszkańcy sołectwa. Od poniedziałku – 2 marca – Burmistrz sukcesywnie będzie przeglądał drogi gminne  w pozostałych sołectwach.

20150227_110845

VIII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

27.02.2015

07:57

W dniu 26.02.2015r. w strażnicy OSP Zakroczym odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Zakroczym. Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy do Rady Społecznej Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki  Publicznej w Zakroczymiu.

1

2

czytaj więcej »
KOLEJNA ROCZNICA PRZEPRAWY SZWEDÓW POD ZAKROCZYMIEM

26.02.2015

15:16

W dniach od 3 do 6 marca roku pańskiego 1657 wojska szwedzkie, siedmiogrodzkie oraz kozacy przeprawiali się mostem pontonowym w Mieście Królewskim Korony Królestwa Polskiego w Zakroczymiu. Fakt ten uwiecznił Eryk Dahlberg (1625-1703) na słynnym dziś miedziorycie wydanym w 1659 roku przez Putendorfa : „De Rebus a Carolo Gustavo…”

Dalhberg cz-b I

Bardzo bogaty sztafaż (jeźdźcy, konie, wozy, przydrożny krzyż) sprawia, że widok Zakroczymia, jest jedną z najbardziej malowniczy rycin Dahlberga. Papier czerpany, lekko kolorowany, żeberkowy. Rozmiary ryciny 38,5 cm x 25 cm.

Tekst : Maciej Kostrzewski; Foto : Archiwum UG Zakroczym

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 2015

25.02.2015

12:48

Gminne przedszkole publiczne

Bal karnawałowy pod hasłem DYSKO WALIZECZKA, poprowadzili artyści Teatru Narwal z Białegostoku.

DSC03736DSC03738

czytaj więcej »
INFORMACJA

24.02.2015

10:49

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
26.02.2015
Czwartek
Zakroczym
Strubiny
 
Zakroczym
ulice: Ostrzykowizna, Pieczoługi, Doranta, firma ,,PEWEX”
 

St. tr:

1405 Strubiny II

 

St. tr.

04-0062 Zakroczym,

04-1062 Zakroczym Ostrzykowizna,

04-0750 Zakroczym Odpadki,

04-0749 Zakroczym Pieczoługi,

obca ,,PEWEX”

08.00–15.00

 

09.00–12.00

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

Dzień Babci i Dziadka

20.02.2015

12:38

Gminne przedszkole publiczne

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

DSC04008DSC04012

czytaj więcej »
INFORMACJA

19.02.2015

14:05

Burmistrz Gminy informuje, że od 2 marca 2015 uruchamia możliwość uzyskiwania porad prawnych dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które będą świadczone przez kancelarię prawną obsługującą Gminę Zakroczym. Stosowne zarządzenie znajduje się pod poniższym linkiem:

Porady prawne dla mieszkańców

 

Z CYKLU "HISTORYCZNY ZAKROCZYM"

19.02.2015

11:45

Z cyklu "Historyczny Zakroczym" udostępniamy Państwu drzeworyt Kościoła Parafialnego w Zakroczymiu z 1863 roku.

Dziękujemy Panu Maciejowi Kostrzewskiemu za udostępnienie tak cennej pamiątki.

KOSCIOL1863

VIII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

19.02.2015

07:44

Na dzień 26 lutego 2015r. (czwartek) o godz. 16:00 zwołuje się VIII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

19.02.2015

07:42

II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i zamówień publicznych

Aby zapoznać się kliknij tutaj
 

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

18.02.2015

11:15

SZKOLENIE04032015

INFORMACJA

17.02.2015

11:54

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie gminy Zakroczym dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 17.888,00 zł.

Logo_wfosigw

 

I PIERWSZA ROCZNICA ŚMIERCI KSIĘDZA JERZEGO STANISŁAWA BIEŃKOWSKIEGO

17.02.2015

09:18

Dnia 17.02.2015r. przypada pierwsza rocznica śmierci księdza dziekana Jerzego Stanisława Bieńkowskiego. O godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Zakroczymiu zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Zmarłego. Podczas Mszy Świętej ks. prof. dr hab. Michał Grzybowski zaprezentuje swoją książkę o księdzu Jerzym.

ksiadz

11 listopada 2008r. - Ksiądz Jerzy poświęca pomnik zakroczymskich strażaków tzw. "Dzwonek podrzutek"

INFORMACJA

16.02.2015

09:46

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
17.02.2015
Wtorek
Zakroczym
ulice: Rady Narodowej, Klasztorna, Warszawska w rejonie Urzędu Gminy, Pizzernia, Kuchnia Chińska, Urząd Gminy
 
 

st. tr.

 0310 Zakroczym Inwalidzi

08.00–15.00

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W ZAKROCZYMIU

12.02.2015

13:46

W dniu 12.02.2015r. w Szkole Podstawowej im. BOWiD w Zakroczymiu odbył się Bal Karnawałowy. Bal uroczyście otworzyli : Dyrektor Szkoły – Ewa Ciecierska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Żukowska,  Skarbnik Rady Rodziców – Iwona Tomaszewska oraz przedstawiciel Urzędu Gminy – Adrian Wiśniewski – inspektor ds. Edukacji.

IMG_0695

IMG_0704

 

czytaj więcej »
PIERWSZY ŚLUB UDZIELONY PRZEZ BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

12.02.2015

07:59

W dniu 11.02.2015r. Burmistrz Gminy Zakroczym- Artur Ciecierski udzielił pierwszego ślubu. Państwu Młodym składamy najserdeczniejsze życzenia - wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

1

3

czytaj więcej »
POROZUMIENIE ZE ZWIĄZKIEM OFICERÓW REZERWY RP PODPISANE

11.02.2015

13:18

W dniu 10.02.2015r. Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski gościł w zakroczymskim magistracie członków Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZOR RP.

IMG_0639

 

czytaj więcej »
NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

10.02.2015

13:13

Burmistrz Gminy Zakroczym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Księgowości Budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze : Kliknij tutaj

 

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw u najmłodszych mieszkańców gminy

10.02.2015

11:10

Szanowni Państwo,

Gmina Zakroczym wspólnie z Gminą Milanówek zaprasza mieszkańców gminy do zwiększania świadomości ekologicznej i kształtowania proekologicznych postaw za pomocą multimedialnych gier: puzzli i domina o tematyce ekologicznej powstałych w ramach projektu „Encyklopedia proekologicznych postaw” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Żeby zagrać, wystarczy wkleić link w przeglądarkę www i wybrać grę.

GRY.MILANOWEK.PL

Życzymy udanej zabawy!

SPOTKANIE W SIEDZIBIE LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

09.02.2015

15:37

Burmistrz Gminy Zakroczym - Artur Ciecierski, spotkał się z Prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej 3 Rzek - Sebastianem Sosińskim  w siedzibie stowarzyszenia w Modlinie Twierdzy. W spotkaniu uczestniczyli również Radny Gminy Zakroczym i członek stowarzyszenia Maciej Kostrzewski, Sekretarz LOT 3 Rzek - Marek Kozłowski i pracownicy Urzędu Gminy. Rozmowy dotyczyły kontynuacji współpracy Gminy Zakroczym ze stowarzyszeniem i wzajemnym przedstawieniu planów na rozpoczynający się 2015 rok oraz organizacji obchodów 950-lecia Zakroczym, w które LOT chce się zaangażować.

IMG_0622

3

czytaj więcej »
HISTORIA MAGISTRA VITAE EST – „HISTORIA NAUCZYCIELKĄ ŻYCIA”

05.02.2015

10:06

Rok 2015 to rok 950-lecia naszego miasta. W związku z tym zamieszczać będziemy na naszej stronie internetowej wszelkie znane i nieznane zdjęcia i pamiątki związane z naszą historią. Jako że okres zimowy to dzisiaj zimowe zdjęcia z minionych lat.
Ponadto informujemy, że rozpoczynamy pracę nad nową galerią zdjęć na naszej stronie internetowej. Efekty już wkrótce.
Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pana Macieja Kostrzewskiego.

repr0002

Amatorski Zespół Artystyczny Ziemi Zakroczymskiej - koniec lat 60

 

czytaj więcej »
NABÓR KANDYDATÓW NA SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INWESTYCJI

28.01.2015

16:05

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Nabór kandydatów na samodzielne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji

UMOWY NA ŚWIADCZENIE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

28.01.2015

15:59

W dniu 27.01.2014r. udostępniono na Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Umowy na świadczenie usług" firmy, które zostały wyłonione przez Urząd Gminy w Zakroczymiu na świadczenie poszczególnych usług. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana.

Umowy na świadczenie usług

INFORMACJA

27.01.2015

13:12

Informujemy, że dyżury Przewodniczącej i Radnych Gminy Zakroczym tymczasowo odbywać się będą w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

DYZUR2015RA

INFORMACJA

26.01.2015

14:51

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
29.01.2015
czwartek
Zakroczym
ulica Starostwo od stacji transformatorowej w kierunku Zakroczymia
 
 

st. tr.

0222 Zakroczym XXIII obwód niskiego napięcia w kierunku centrum.

08.00–15.00

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

"ZAKROCZYMSKIE KOLĘDOWANIE 2015" ZA NAMI!

26.01.2015

14:28

W ostatnią sobotę 24 stycznia 2015r. w zakroczymskim kościele o.o. Kapucynów odbył się kolejny koncert kolęd, pastorałek i pieśni o Bożym Narodzeniu „Zakroczymskie Kolędowanie”.  Było to już piąte -  jubileuszowe spotkanie z udziałem utalentowanych zakroczymian oraz zaproszonych gości. Honorowy patronat nad imprezą objęli Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka oraz Burmistrz Gminy Zakroczym Artur Ciecierski. Koncert jak co roku  poprowadziła Maria Flis, autor i główny organizator projektu.

P1244153

P1243867

P1244122

czytaj więcej »
„ZIMA W MIEŚCIE 2015” 19-23 STYCZNIA 2015 - ZAKOŃCZONA !

23.01.2015

15:34

W dniach 19-23 stycznia 2015r. w akcji „Zima w Mieście 2015” brało udział 171 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zakroczym.  W bogatym programie akcji uczestnicy brali udział m.in. w wycieczce po Twierdzy Modlin, dyskotekach, zabawach oraz zwiedzeniu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

IMG_0556

20150122_111005

IMG_0595

IMG_0472

czytaj więcej »
INFORMACJA

22.01.2015

15:23

W dniu 23 stycznia 2015r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.

VII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

22.01.2015

15:21

Na dzień 30 stycznia 2015r. (piątek) o godz. 16:00 zwołuje się VII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

SPOTKANIE BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM Z POSŁANKA RP JADWIGĄ ZAKRZEWSKĄ

21.01.2015

09:35

W dniu 19 stycznia 2015r. doszło do spotkania Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego z Posłanką RP – Jadwigą Zakrzewską. Spotkanie dotyczyło obchodów 950-lecia Zakroczymia, w których organizację Pani Poseł, jako były mieszkaniec naszej gminy chce się aktywnie zaangażować.

20150119_120304

DYŻURY RADNYCH GMINY ZAKROCZYM

19.01.2015

12:29

Każdy z radnych posiada przypisany do swojego imienia i nazwiska adres e-mail : imie.nazwisko@zakroczym.pl - np. pawel.kowalski@zakroczym.pl (pisane bez polskich znaków)

DYZUR2015RA

ZAKROCZYM PAMIĘTAŁ O 70 ROCZNICY WYZWOLENIA MIASTA

19.01.2015

10:37

Burmistrz oraz Rada Gminy Zakroczym, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, dyrekcja i nauczyciele oraz mieszkańcy miasta zapalili znicze i złożyli kwiaty dla upamiętnienia 70 rocznicy wyzwolenia Zakroczymia spod niemieckiej okupacji. Za kilka dni tj. 22 stycznia 2015r. przypada 152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego - tak bardzo związanego z Zakroczymiem.
Radny Maciej Kostrzewski przedstawił wszystkim zgromadzonym historię dnia wyzwolenia.

IMG_0417

IMG_0419

IMG_0411

 

czytaj więcej »
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE"

19.01.2015

08:09

Szanowni Państwo informuję, że dnia 20.01.2015r (wtorek) zmieniamy godziny organizacyjne naszego wypoczynku w ramach akcji „ Zima w mieście 2015”. Tego dnia wyjeżdżamy do kina Niwa w Nasielsku na projekcję filmu pt. „Paddington”. Zajęcia odbędą się wyjątkowo w godzinach od 08:00 do 14:00. Autobusy szkolne będą kursować analogicznie o godzinę wcześniej do aktualnego rozkładu dowozów.

Z poważaniem
kierownik zimowiska
Sebastian Koczanowski

70 ROCZNICA WYZWOLENIA ZAKROCZYMIA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

16.01.2015

21:58

W dniu 18 stycznia przypada 70 rocznica wyzwolenia naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej. W dniu 19 stycznia o godzinie 10:00 – Burmistrz Gminy oraz Rada Gminy Zakroczym, a także młodzież zakroczymskich szkół złoży hołd wyzwoleńcom miasta przy pomniku „Latarnia Zakroczymska”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w uroczystości


zdjecie wyzwolenie

Foto : Archiwum Urzędu Gminy

NIESPŁACONY KREDYT POPRZEDNICH WŁADZ ZOSTAŁ UREGULOWANY

16.01.2015

16:01

W dniu 16 stycznia 2015r. na podstawie art.4 ust. 8 i art. 34 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych została podpisana po długich i udanych negocjacjach z Mazowieckim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Łomiankach - umowa na obsługę rachunków bankowych Gminy Zakroczym i jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym na okres 1 roku. Jednocześnie została podpisana umowa w sprawie uruchomienia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na kwotę 1 500 000,00 zł w związku z przejściowym deficytem budżetowym. Burmistrz Gminy Zakroczym informuje, że z uruchomionego kredytu zostało w dniu dzisiejszym tj. 16.01.2015r. spłacone zobowiązanie krótkoterminowe na kwotę 1 000 000,00 zł zaciągnięte przez poprzednie władze Gminy Zakroczym w 2014 roku, a niespłacone w terminie tj. do 27 grudnia 2014r. Dokładna kwota zadłużenia na dzień 16 stycznia 2015r. wyniosła 952 585,39 zł – kapitał kredytu + 6263,58 zł – odsetki ustawowe od niespłaconego w terminie kredytu.

Burmistrz Gminy ponadto informuje, że w obecnej chwili nie ma potrzeby wykorzystywania pozostałej kwoty uruchomionego kredytu w całości.

Page0011

 

 

VI SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM - STRAŻNICA OSP ZAKROCZYM

16.01.2015

14:42

W dniu 15 stycznia 2015r. o godzinie 16:00 w strażnicy OSP Zakroczym odbyła się VI Sesja Rady Gminy. Udział w sesji wzięła liczna grupa mieszkańców naszej gminy. Każdy z mieszkańców po zakończeniu sesji otrzymał kalendarz na rok 2015 wydany przez Gminę Zakroczym.

IMG_0401

IMG_0399

 

czytaj więcej »
Jasełka 2014

15.01.2015

10:35

Gminne przedszkole publiczne

Dnia 17 i 19 grudnia 2014r w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu odbyły się przedstawienia Jasełkowe . Dzieci  z dużym zaangażowaniem odgrywały  swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia.

DSC03128CIMG5377

czytaj więcej »
Mikołaj u Przedszkolaków

15.01.2015

10:20

Gminne przedszkole publiczne

Dnia 5 grudnia nasze przedszkole odwiedzili Mikołaj i Śnieżynka zapraszając dzieci , rodziców i pracowników przedszkola na wspólne kolędowanie.DSC02930DSC02938

czytaj więcej »
KONDOLENCJE

15.01.2015

08:49

kondolencje2015

ZAPROSZENIE

13.01.2015

13:51

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z prof.dr.hab. Jerzym Eislerem - Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Tematem spotkania będą : Wydarzenia Grudnia 1970 oraz Sekretarze Partii w czasach PRL. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2015r. (sobota) o godzinie 16:00 w Centrum Duchowości Honoratianum.
WSTĘP WOLNY !

plakat

SPOTKANIE NOWOROCZNE W STOWARZYSZENIU „CHORAŁ”

13.01.2015

09:20

W dniu 10.01.2015r. w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia „Chorał”
Na spotkaniu dokonano podsumowania działalności stowarzyszenia w roku 2014.
Wśród zaproszonych gości pojawił się Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski, poruszając temat ważnego wydarzenia w roku 2015 – 950-lecia Zakroczymia oraz wręczając stowarzyszeniu kalendarz wydany z okazji okrągłej rocznicy naszego miasta.

1

2

 

 

XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ZAKROCZYMIU

12.01.2015

08:09

W dniu 11 stycznia 2015r. w Zakroczymiu po raz kolejny odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na terenie Gminy Zakroczym kwestowało ponad 20 wolontariuszy.

IMG_0243

IMG_0254

IMG_0265

IMG_0304

czytaj więcej »
RUSZYŁ OFICJALNY PROFIL GMINY ZAKROCZYM NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

09.01.2015

14:10

W dniu 9 stycznia 2015r. na prośbę wielu mieszkańców naszego miasta – Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski zdecydował o założeniu profilu Gminy Zakroczym na portalu społecznościowym www.facebook.pl.
Dzięki temu mieszkańcy naszego miasta będą mogli na bieżąco śledzić informacje z Gminy Zakroczym.

Zachęcamy do polubienia profilu Gmina Zakroczym

infostrona

 

INFORMACJA

08.01.2015

12:39

W dniu 12 stycznia 2015r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zakroczym

Olga Brylińska

BUDŻET NA ROK 2015 UCHWALONY !

08.01.2015

10:34

W dniu 30.12.2014r. podczas V Sesji Rady Gminy Zakroczym uchwalono budżet Gminy Zakroczym na rok 2015.
Zadanie nie było łatwe ze względu na zagrożenie wprowadzenia programu naprawczego dla Gminy Zakroczym. Oznaczało by to rezygnację z inwestycji i promocji oraz współpracy z organizacjami pozarządowym czyli ograniczenie działalności gminy do niezbędnego minimum na przestrzeni najbliższych 3 lat.
Staraniem Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego – Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) dała szansę Gminie Zakroczym i po wprowadzeniu 3 milionów oszczędności ostatecznie udało się uchwalić budżet gminy na rok 2015.

Projekt Uchwały budżetowej z dnia 12.11.2014r. (Zarządzenie nr 79/2014)

Negatywna opinia RIO dla projektu budżetu na rok 2015

Uchwała Budżetowa na rok 2015

VI SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

07.01.2015

14:24

Na dzień 15 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 16:00 zwołuje się VI Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w Strażnicy OSP Zakroczym

Proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał

 

XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W ZAKROCZYMIU

05.01.2015

15:36

11 stycznia 2015r. po raz XXIII zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zakroczym już po raz XVIII włącza się do tej wspaniałej zbiórki.
W tym roku po raz pierwszy – dzięki staraniom Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego odbędzie się w strażnicy OSP Zakroczym „Orkiestrowa impreza”.

plakat

 

czytaj więcej »
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY W ZAKROCZYMIU OD 1 STYCZNIA 2015

23.12.2014

09:54

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Zakroczym nr 91/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. oraz Zarządzenia nr 90/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Zakroczymiu oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Gminy.

Urząd Gminy w Zakroczymiu od 1 stycznia 2015r. będzie czynny :

poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 8:00 do 16:00
wtorek – od 9:00 do 17:00

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 13:00 do 17:00

Zarządzenie nr 91/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. (kliknij tutaj)

Zarządzenie nr 90/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. (kliknij tutaj)

 

V SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

23.12.2014

08:55

Na dzień 30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 13:00 zwołuje się V Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

 

W dniu 29 grudnia 2014r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się spotkanie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SPORTOWY ZA NAMI !

22.12.2014

08:42

W dniu 20.12.2014r. odbył się Świąteczny Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Zakroczym, składający się z trzech części : tenisa stołowego, mini piłki nożnej oraz meczu towarzyskiego w piłce siatkowej pomiędzy drużyną UKS „Reduta” a młodzieżą Zakroczymską.

IMG_0164

IMG_0227

PC200831

czytaj więcej »
SPOTKANIE WIGILIJNE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ZAKROCZYMIU

22.12.2014

08:41

W dniu 19.12.2014r. podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali piękne spotkanie wigilijne, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu.
Tegoroczna wigilia TPD odbyła się dzięki dużemu zaangażowaniu Burmistrza Gminy Zakroczym – Artura Ciecierskiego, przy współpracy z Anną Lewicką - kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

IMG_0075

IMG_0107

IMG_0122

 

czytaj więcej »
BOŻONARODZENIOWY WYSTĘP W GIMNAZJUM NR 1 W ZAKROCZYMIU

19.12.2014

13:12

W dniu 19.12.2014r. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zakroczymiu wraz z pedagogami zaprezentowali godny podziwu występ bożonarodzeniowy.

IMG_0047

IMG_0059

IMG_0040

czytaj więcej »
ZAKROCZYMSKIE DZIECI SKŁADAJĄ HOŁD DZIECIĄTKU...

19.12.2014

10:58

W dniu 19.12.2014r. w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację odbyły się Bożonarodzeniowe Jasełka przygotowane przez dzieci zakroczymskiej szkoły oraz nauczycieli.

IMG_0003

IMG_9945

IMG_0024

czytaj więcej »
ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH – JASEŁKA 2014

18.12.2014

11:40

W dniu 18.12.2014r. w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice spotkali się na Jasełkach szkolnych.

IMG_9877

IMG_9905

IMG_9929

czytaj więcej »
INFORMACJA

17.12.2014

12:52

Urząd Gminy w Zakroczymiu informuje, że stawki podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązują z roku podatkowego 2013 podjęte Uchwałą Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. oraz podatku rolnego na rok 2015 obowiązują z roku podatkowego 2013 podjęte Uchwałą Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r.

Uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r.

Uchwała Nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r.

PRODUKT REGIONALNY, TRADYCYJNY I LOKALNY – SZKOLENIE 11.12.2014 – "DWÓR ZŁOTOPOLSKA DOLINA"

12.12.2014

14:40

W dniu 11 grudnia br. w Gminie Zakroczym odbyło się powiatowe szkolenie na temat „Tworzenie produktu regionalnego, tradycyjnego i lokalnego”. Temat przedstawiła Pani Anna Siewierska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

IMG_9869(1)

IMG_9875(1)

 

czytaj więcej »
IV SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

11.12.2014

13:29

Na dzień 17 grudzień 2014r. (środa ) o godz. 14:00 zwołuje się IV Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

MAMMOBUS W ZAKROCZYMIU

10.12.2014

10:25

W dniu 10.12.2014r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu został ustawiony mammobus w którym kilkadziesiąt kobiet z naszej gminy w wieku 50-69 lat wykonało bezpłatnie badania mammograficzne.
Badania wykonała firma Przychodnia Profilaktyki i  Diagnostyki Obrazowej z Białegostoku.

IMG_9840

 

ZAPRZYSIĘŻENIE BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM – ARTURA CIECIERSKIEGO

10.12.2014

08:15

W dniu 09.12.2014r. podczas III Sesji Rady Gminy Zakroczym został zaprzysiężony Burmistrz Gminy Zakroczym – Artur Ciecierski

IMG_9832

IMG_9827

czytaj więcej »
OFICJALNY KOMUNIKAT PAA - BRAK ZAGROŻENIE RADIACYJNEGO

09.12.2014

13:26

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.

Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

* * *
Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony. Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora. Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.

WCZK
Wojciech Hodowicz

APEL PREZESA IPN

09.12.2014

13:09

Apel Prezesa IPN Łukasza Kamińskiego w sprawie rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

apelprezesaipn

MARZENIA WARTE SPEŁNIENIA

09.12.2014

08:08

Marzenia warte spełnienia!

Misją Fundacji Czas Dzieci jest kreowanie nowych możliwości rozwoju edukacyjnego i kulturowego dzieci - w szczególności z środowisk, w których te możliwości są niewielkie ze względu na terytorialne usytuowanie. Mamy doświadczony zespół, ludzi pełnych pasji, pomysłów i chętnych do zmieniania świata na lepsze – przynajmniej kawałka. Nie chcemy już tylko doraźnie pomagać, ale pragniemy na dłużej, mocniej wejść w środowiska, gdzie możemy pomóc i wywołać trwałe zmiany na lepsze. Dumą Fundacji są młodzi, niezwykle utalentowani tancerze: Wiktoria Tylek i Kacper Raputa. Dzięki finansowemu wsparciu z naszej strony mogli pojechać, między innymi, na Mistrzostwa Polski (PTT) Dzieci Starszych, na których wytańczyli pierwsze miejsce! Uczestniczyli także w międzynarodowym turnieju Ray Rose Polish Open Championships (na którym, jako jedyna para z Polski stanęli na podium) czy w Międzynarodowym Turnieju Karkonosze Open, na którym znów uzyskali pierwsze miejsce! Radości nie ma końca, a to przecież dopiero początek ich drogi. Z niecierpliwością wypatrujemy kolejnych wieści z tanecznego frontu i nie możemy się doczekać na dalsze sukcesy naszych utalentowanych podopiecznych! Zdajemy sobie sprawę, że tak zdolnych dzieciaków jest w Polsce niezwykle dużo. Wielu z nich nie stać nawet na wyjazdy na zawody, z powodu braku środków nie mogą doskonalić i pokazywać swoich umiejętności. Fundacja Czas Dzieci pragnie pomagać takim dzieciom, by w pełni mogły rozwinąć skrzydła!

www.fundacja.czasdzieci.pl

Współpraca i kontakt:

Fundacja Czas Dzieci

Adres: ul. Felicjanek 10/17, 31-104 Kraków

tel/fax (12) 421-29-41

e-mail: fundacja@czasdzieci.pl

logo_fundacja_czasdzieci

III SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

05.12.2014

10:17

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014r. na podstawie art.29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmn.) zwołuję III Sesję w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Zakroczym, na dzień 9 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad
 

II SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

05.12.2014

10:15

Na dzień 08 grudzień 2014r. (poniedziałek ) o godz. 13:00 zwołuje się II Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJA

05.12.2014

10:12

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
08.12.2014
poniedziałek
Zakroczym
ulica Duchowizna do końca obwodów niskiego napięcia   kierunek Płońskiej i Henrysina
 
 

st. tr.

0460 Zakroczym Duchowizna obwód niskiego napięcia w kierunku ulicy Płońskiej

08.00–14.00

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

Zajęcia otwarte w "Pszczółkach"

03.12.2014

13:09

Gminne przedszkole publiczne

DSC01030DSC01023

czytaj więcej »
Zajęcia otwarte w "Biedronkach"

03.12.2014

12:23

Gminne przedszkole publiczne

Zajęcia otwarte w grupie "Biedronki"

DSC02752DSC02754

czytaj więcej »
Teatrzyk "Zaczarowane Kalosze"

03.12.2014

11:14

Gminne przedszkole publiczne

26 listopada 2014r. Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu odwiedził zaprzyjaźniony Teatr Narwal z Białegostoku z przedstawieniem pt. „ Zaczarowane kalosze”.

DSC02534DSC02546

czytaj więcej »
I SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM – VII KADENCJA 2014-2018

02.12.2014

14:51

W dniu 1 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Zakroczym na VII kadencję.
Pierwszą sesję otworzył Senior Rady – Teresa Wyzińska. Po stwierdzeniu prawomocności obrad – odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej oraz ślubowanie radnych.

IMG_9809

IMG_9811

 

czytaj więcej »
SZKOLENIE "ZAGRODY EDUKACYJNE - MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO ZAROBKOWANIA NA TERENIE WIEJSKIM"

27.11.2014

08:29

W dniu 26 listopada br. w Gminie Zakroczym odbyło się szkolenie na temat „Zagrody edukacyjne – możliwość dodatkowego zarobkowania na terenie wiejskim”- powyższy temat przedstawiła Pani Anna Siewierska z Mazowieckiego Doradztwa Rolniczego w Warszawie.   

„ Zagroda edukacyjna” - to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi  na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
- edukacja w zakresie produkcji roślinnej
- edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej
- edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych
- edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej
- edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.   

czytaj więcej »
Wizyta w szpitalu

25.11.2014

10:33

Gminne przedszkole publiczne

   25 listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu - Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija.
DSC02483DSC02485

czytaj więcej »
SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

19.11.2014

15:42

szkol26112014

Ogłoszenie

14.11.2014

14:31

Gminne przedszkole publiczne

Drodzy Rodzice
25 listopada 2014r obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do przekazywania pluszowych maskotek dla małych pacjentów
Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze mazowieckim.
Akcja organizowana przez nasze przedszkole pod hasłem "Podaruj misia chorym dzieciom" potrwa do 24 listopada 2014r (poniedziałek)
Maskotki zostaną przekazane przez nas dzieciom przebywającym w szpitalu 25 listopada 2014r
Prosimy o przekazywanie maskotek do wychowawczyń poszczególnych grup.
Dziękujemy za pomoc

 

Konkurs Pluszowego Misia

14.11.2014

13:52

Gminne przedszkole publiczne

KONKURS

25 LISTOPADA W NASZYM PRZEDSZKOLU OBCHODZIMY ŚWIĘTO „PLUSZOWEGO MISIA”

Z TEJ OKAZJI PROSIMY RODZICÓW O WYKONANIE WRAZ Z DZIEĆMI PRACY PLASTYCZNEJ (TECHNIKA DOWOLNA)

„MÓJ ULUBIONY MIŚ”

PRACE NALEŻY ODDAWAĆ DO WYCHOWAWCÓW GRUP DO DNIA 21.11.2014R.

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY.

 

Teatrzyk "Nie to złoto co się świeci"

14.11.2014

13:46

Gminne przedszkole publiczne

  Dnia 7 listopada 2014r. w naszym przedszkolu wystąpiła Agencja Artystyczna  ARKADIA z Krakowa z przedstawieniem pt. „Nie to złoto, co się świeci”.                                                                               

czytaj więcej »
WIZYTA P. KOSTRZEWSKIEGO

14.11.2014

13:38

Gminne przedszkole publiczne

Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada, tym co padli za Ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa. I my przedszkolacy o tym pamiętamy i w hołdzie wolności Hymn Polski śpiewamy…

czytaj więcej »
DRUGA EDYCJA AKCJI „BEZPIECZNA PODRÓŻ” OFICJALNIE ZAKOŃCZONA!

14.11.2014

08:42

W dniu 13 listopada 2014r. w Hotelu 500 w Zegrzu odbyło się oficjalne zakończenie drugiej edycji akcji „Bezpieczna Podróż” organizowanej przez Radio Hobby 89.4 FM.
Do akcji po raz kolejny włączyła się Gmina Zakroczym.

 

czytaj więcej »
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 96 ROCZNICA ODZYSKANIA SUWERENNOŚCI

12.11.2014

08:05

W dniu 11 listopada 2014r. punktualnie o godzinie 12:00 – Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk wraz z radnymi zapalił znicze i złożył kwiaty przy pomniku „Latarnia Zakroczymska”.

czytaj więcej »
KOLEJNE SZKOLENIE NT. PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA LATA 2015-2020

07.11.2014

15:34

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
- Prezentacja projektu wniosku o przyznanie płatności na rok 2015
- Zasady wypełniania wniosku
- Jednolita Płatność Obszarowa
- Płatność z tytułu zazielenienia:
- Dywersyfikacja upraw
- Trwałe użytki zielone
- Obszary proekologiczne
- Płatność dla młodych rolników
- System dla małych gospodarstw
- Płatność związana z produkcją
- Płatność dodatkowa (tzw. płatność redystrybucyjna)

Szkolenie przeprowadził Pan Witold Urbański  Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku.
Wykładowca poinformował uczestników spotkania o możliwości wsparcia finansowego dla producentów cebuli, kapusty i jabłek.

Wnioski o pomoc producenci mogą składać do 14 listopada 2014 r.w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

czytaj więcej »
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W ZAKROCZYMIU

07.11.2014

15:04

Uroczystość Święta Odzyskania Niepodległości uczczono uroczystą akademią w dniu 7 listopada 2014r. przygotowaną przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.

 

Fragment programu artystycznego

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH

07.11.2014

14:33

11 listopada to dla nas - Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Właśnie wtedy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dnia 7 listopada w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach odbył się uroczysty apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.


 

czytaj więcej »
INFORMACJA

06.11.2014

09:32

W dniu 6 listopada 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się spotkanie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym

Przewodnicząca

Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek

XXXIII SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

05.11.2014

15:46

Na dzień 12 listopada 2014r. (środa ) o godz. 10:00 zwołuje się XXXIII Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

KOMUNIKAT ARR

04.11.2014

15:42

ZAPROSZENIE

04.11.2014

15:30

WYCIECZKA DO DYNIOLANDU

04.11.2014

10:59

Gminne przedszkole publiczne

Gdzie rosną dynie? W Dyniolandzie oczywiście! Przekonały się o tym Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu podczas wycieczki do Wieliszewa. Wczesnym rankiem „Motylki”, „Biedronki” i „Pszczółki” wyruszyły autokarem do Dyniolandu -  warzywnej krainy.

czytaj więcej »
PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZAJĄ CMENTARZ

04.11.2014

10:46

Gminne przedszkole publiczne

W nawiązaniu do Święta Zmarłych oraz zbliżającego się Święta Niepodległości, nasze przedszkolaki odwiedziły cmentarz.

czytaj więcej »
ZAJĘCIA Z PANIĄ DYNIĄ

04.11.2014

10:33

Gminne przedszkole publiczne

Co ciekawego można zrobić z dyni?

czytaj więcej »
Pasowanie na starszaka i przedszkolaka

04.11.2014

09:30

Gminne przedszkole publiczne

24 października na sali OSP w Zakroczymiu, odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której nasze przedszkolaki zostały przyjęte do grona starszaków, zaś dzieci nowo przyjęte do przedszkola zostały prawdziwymi przedszkolakami.

czytaj więcej »
ZAKROCZYMSKI DZIEŃ ZMARŁYCH – CZAS MODLITWY I WSPOMNIEŃ

03.11.2014

09:48

1 listopada – to dzień w, którym odwiedzamy Zakroczymski cmentarz, zapalamy znicze, wspominamy naszych bliskich i wędrujemy…

Zdjęcia dzięki uprzejmości Nowodworski24.pl

 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W ZAKROCZYMIU

28.10.2014

14:16

W dniu 28 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów.

 Fragment programu artystycznego

czytaj więcej »
INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJA

24.10.2014

15:19

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
29.10.2014
środa
Emolinek
 

St. tr.

1038 Emolinek I

08.00–15.00

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W ZAKROCZYMIU

24.10.2014

09:27

W dniu 22 października 2014r. o godzinie 17:00 w Sali Strażnicy OSP w Zakroczymiu odbyła się Debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy. W spotkaniu wzięli udział lokalni mieszkańcy, a także Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Przemysław Suchecki. Gospodarzem spotkania był Kierownik Posterunku w Zakroczymiu mł. asp. Piotr Barcikowski, który omówił postulaty z poprzedniej debaty i przedstawił skalę zagrożeń w różnych dziedzinach.

czytaj więcej »
PREZENTACJA KSIĄŻKI „…DZIAŁO SIĘ W ZAKROCZYMIU” I DOROBKU TWÓRCZEGO KAZIMIERZA SZCZERBATKO W LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ TRZECH RZEK

22.10.2014

11:59

W dniu 22 października 2014r. Henryk Ruszczyk – Burmistrz Gminy Zakroczym i Kazimierz Szczerbatko – autor książek historycznych o Zakroczymiu zostali przyjęci przez władze LOT Trzech Rzek w osobach Sebastiana Sosińskiego – prezesa i Marka Kozłowskiego – sekretarza. W trakcie interesującej dyskusji dotyczącej współpracy i perspektyw naszej działalności w LOT przekazane zostały książki promujące historię naszego miasta i Ziemi Zakroczymskiej.

WIZYTA W SZKOLE

21.10.2014

13:01

Gminne przedszkole publiczne

 Gmina Zakroczym wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod honorowym patronatem Radia Hobby 89.4 FM oraz Polonus BUS, a także przy wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, zorganizowała dla zakroczymskiej młodzieży spotkania z funkcjonariuszami policji oraz wspólne gry i zabawy. 

czytaj więcej »
PRZEDSZKOLAKI W STRAZY POŻARNEJ

21.10.2014

12:54

Gminne przedszkole publiczne

14 PAŹDZIERNIKA NASZE PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZIŁY STRAŻ POŻARNĄ...

INFORMACJA

20.10.2014

09:36

„BEZPIECZNA PODRÓŻ W ZAKROCZYMIU” ZA NAMI !

17.10.2014

14:13

W dniu 17 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu odbyła się akcja „Bezpieczna Podróż w Zakroczymiu”.
Gmina Zakroczym wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod honorowym patronatem Radia Hobby 89.4 FM oraz Polonus BUS, a także przy wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zorganizowała dla zakroczymskiej młodzieży spotkania z funkcjonariuszami policji, gry i zabawy. Młodzieży wręczono ponad 500 zestawów odblaskowych oraz 70 zestawów rowerowych.

Aby obejrzeć relację z "Bezpiecznej Podróży w Zakroczymiu" kliknij tutaj

Reportaż z Zakroczymia rozpoczyna się od 7:20 min.
 

czytaj więcej »
JERZY MAŁEK W NASZYM PRZEDSZKOLU

17.10.2014

12:38

Gminne przedszkole publiczne

    16 października Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu odwiedził Pan Jerzy Małek-trębacz, kompozytor, aranżer, producent, wykładowca akademicki na Akademii Muzycznej w Gdańsku, zdobywca wielu nagród i wyróżnień, no i oczywiście tata Benia z grupy III "Pszczółki".

 

czytaj więcej »
ZAPROSZENIE NA PASOWANIE

17.10.2014

11:18

Gminne przedszkole publiczne

ZAPROSZENIE NA PASOWANIE

24 października 2014r. na godzinę 13.00
serdecznie zapraszamy
Rodziców naszych wychowanków
na uroczystość „Pasowania na przedszkolaka i starszaka”.
czytaj więcej »
INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJA

17.10.2014

09:10

PLANOWE WYŁĄCZENIA
ZAWSZE PO KLIKNIĘCIU W LINK
www.warszawa.pgedystrybucja.pl/index.php?pid=191

 

Data
gmina, miejscowość
nazwy i zakres numerowy ulic
Numery i nazwy stacji
 
Godziny wyłączeń
OBSZAR - REJON ENERGETYCZNY LEGIONOWO
20.10.2014
poniedziałek
Henrysin
 
St.tr.
1394 Henrysin
obwód w kierunku Trębek

08.00–15.00

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

„BEZPIECZNA PODRÓŻ W ZAKROCZYMIU” – NAGRODY SPECJALNE OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ADAMA STRUZIKA PODAROWANE DLA UCZNIÓW ZAKROCZYMSKICH SZKÓŁ

15.10.2014

15:33

W dniu 14 października 2014r. pracownicy Urzędu Gminy wyruszyli do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, aby odebrać nagrody, które specjalnie dla potrzeb akcji „Bezpieczna Podróż w Zakroczymiu” podarował Marszałek Województwa Mazowieckiego.

czytaj więcej »
„…DZIAŁO SIĘ W ZAKROCZYMIU” – NOWA KSIĄŻKA KAZIMIERZA SZCZERBATKO TO OWOC ŻMUDNEJ PRACY W ODKRYWANIU KOLEJNYCH ZAPOMNIANYCH KART Z DZIEJÓW ZAKROCZYMIA.

15.10.2014

14:07

Zjawiska, wydarzenia a przede wszystkim ludzie związani z historią tej ziemi wyłaniają się z kart arcyciekawej książki, która dopiero rozpoczyna swój żywot, a już cieszy się dużym zainteresowaniem.

czytaj więcej »
KOMUNIKAT ARR - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

14.10.2014

14:30

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW  O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA


Agencja Rynku Rolnego przypomina  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne. Agencja Rynku Rolnego informuje iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.
Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty.
Liczy się data stempla pocztowego .
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji pod zakładką  EMBARGO ROSYJSKIE.
www.arr.gov.pl

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

RADOSNE ZAKOŃCZENIE OBCHODÓW DNIA EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE ZAKROCZYM

14.10.2014

13:31

W dniu 14 października – Burmistrz Gminy Zakroczym na spotkaniu z dyrekcją, pracownikami przedszkolnej oświaty oraz uroczymi dzieciakami podziękował za owocną pracę i złożył życzenia dalszych sukcesów naszym milusińskim.

czytaj więcej »
WŁADZE GMINY, DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE, RODZICE I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W EMOLINKU ZORGANIZOWALI W DNIU 14.10.2014 PIĘKNĄ UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ HELENIE GRZYBOWSKIEJ

14.10.2014

12:05

Historyczny 14.10.2014r. zapamiętamy jako wizytę wielu znakomitych gości i poświęcenie pamiątkowej tablicy ale także jako Dzień Edukacji Narodowej w którym Burmistrz Gminy Zakroczym podziękował pracownikom oświaty za całoroczną pracę i wręczył nagrody tym którzy wnieśli największy wkład w edukację dzieci i młodzieży.

 

czytaj więcej »
WYBORY SAMORZĄDOWE - PORADNIK DŹWIĘKOWY

14.10.2014

11:44

Fundacja Terebint ma przyjemność przedstawić poradnik dla osób sprawnych inaczej oraz osób powyżej 75 roku życia, na temat ułˆatwień w wykonywaniu prawa wyborczego, a ujętych w Ustawie Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.
Opracowanie obejmuje podręcznik w formie pliku do wydruku, a także plików dźwiękowych możliwych do odsˆłuchania na stronie internetowej: http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php
Opracowanie to można pobrać także na włˆasne urządzenia obsłˆugujące format MP3, a także przekazać innym osobom.

POLONUS BUS PO RAZ DRUGI W ZAKROCZYMIU !

13.10.2014

15:36

W dniu 17 października podczas akcji „Bezpieczna Podróż w Zakroczymiu” swoją obecnością – już po raz drugi na ziemi Zakroczymskiej zaszczyci nas POLONUS BUS.
Niezastąpiona grupa osób reprezentująca przewoźnika przygotowała dla dzieci zakroczymskich szkół wiele atrakcji – m.in. gry i zabawy.

czytaj więcej »
PODZIĘKOWANIE DLA NAUCZYCIELI NA ŻYWO W GIMNAZJALNA TV – CZYLI ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W ZAKROCZYMIU

13.10.2014

13:51

W dniu 13 października 2014r. uczniowie gimnazjum przygotowali dla swoich nauczycieli wyjątkową akademię połączoną z „relacją na żywo ze szkolnego korytarza”.
W swoim przedstawieniu uczniowie wcielili się w rolę reporterów telewizji „Gimnazjalna TV”.

czytaj więcej »
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W ZAKROCZYMIU

13.10.2014

11:35

Kamil

W dniu 13 października 2014r. w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej. Na akademii pojawili się zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz pracownicy samorządowi.
Burmistrz Gminy Zakroczym – Henryk Ruszczyk podziękował wszystkim nauczycielom za całoroczną pracę i wręczył nagrody pracownikom oświaty, którzy w ostatnim roku szkolnym włożyli największy wkład w edukację dzieci i młodzieży w Gminie Zakroczym.


 

czytaj więcej »
10 PAŹDZIERNIKA 2014 ODWIEDZIŁA GMINĘ ZAKROCZYM TELEWIZJA TVN24 – PROGRAM "CZARNO NA BIAŁYM"

13.10.2014

11:24

Tematem audycji „Na łańcuchu” było  pokazanie sposobu rozwiązywania problemu bezdomnych psów w kraju.
Na tle wypowiedzi przedstawicieli Fundacji Mondo Cane, Biura Ochrony Zwierząt Fundacji ARGOS i innych  – wysłuchaliśmy Henryka Ruszczyka Burmistrza Gminy Zakroczym.

Foto : TVN24 - aby obejrzeć reportaż kliknij w zdjęcie

 


 

czytaj więcej »
10 PAŹDZIERNIKA 2014 LEK. AHMED JADOU – ZASTĘPCA DYREKTORA D.S LECZNICTWA NOWODWORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO ORAZ HENRYK RUSZCZYK – BURMISTRZ GMINY ZAKROCZYM WIZYTOWALI NOWO ODEBRANY OBIEKT W JANOWIE.

13.10.2014

09:44

Kamil

Tematem spotkania było ustalenie wykazu sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia pracy Punktu Medycznego w Janowie.
Ustalono także wykaz specjalistów najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Janowa i okolicznych wsi – pilne będzie zatrudnienie lekarza internisty.


 

SŁONECZNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W WOJSZCZYCACH

10.10.2014

14:52

10 października w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach obchodzono uroczyście Święto Edukacji Narodowej połączone z pasowaniem uczniów klasy pierwszej.
Zaproszenie na tę uroczystość szkolną przyjęli Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk, Radny Stanisław Nowakowski, Seniorzy z Domu „Nestor” z Wojszczyc oraz Rodzice i bliscy naszych pierwszaków.

czytaj więcej »
„BEZPIECZNA PODRÓŻ” W ZAKROCZYMIU – 17 PAŹDZIERNIKA 2014 – BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE !

10.10.2014

13:42

Burmistrz i Rada Gminy Zakroczym wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod honorowym patronatem Radia Hobby 89.4 FM organizują w dniu 17 października 2014r. akcję „Bezpieczna Podróż” w Zakroczymiu.
Udział w akcji wezmą wszyscy uczniowie zakroczymskich szkół.
Każdy z uczestników otrzyma od Burmistrza Gminy Zakroczym – Henryka Ruszczyka zestaw odblaskowych upominków.
Przypominamy że od 1 września 2014r. na drogach poza terenem zabudowanym po zmierzchu obowiązkowo trzeba nosić elementy odblaskowe.

 

czytaj więcej »
AKCJA BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE DLA DZIECI

08.10.2014

13:20

Kamil

W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy i akcji „Grypoodporni – zawsze niezawodni” 11 października odbędzie się akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla dzieci z gmin Pomiechówek i Zakroczym. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie wśród dzieci i ich rodziców.  Właśnie dzieci stanowią jedną z grup najbardziej narażonych na powikłania pogrypowe.

 

 

czytaj więcej »
7 PAŹDZIERNIKA 2014 – DRUGA EDYCJA SPŁYWU SZLAKIEM SOLNYM „BOCHNIA – UŚCIE SOLNE – GDAŃSK” – ŁUKASZ KOWALCZYK GOŚCIEM SMOSZEWA NA ZAKROCZYMSKIM JESIENNYM BRZEGU WIŚLANYM

08.10.2014

10:45

Kamil

Jednym z istotnych elementów odtwarzanego szlaku solnego są załadowane i przewożone kostki soli z kopalni Bocheńskiej i Wielickiej – trafią one Wisłą do Gdańska a następnie drogą morską do Londynu. O randze szlaku świadczy fakt wypuszczenia przez Królewską Mennicę Brytyjską srebrnej monety przedstawiającej szlak solny biegnący z Bochni przez Zakroczym do Gdańska i drogą morską do Londynu.

 

 

 

czytaj więcej »
KONKURS NA NAZWĘ I LOGO PRZEDSZKOLA

03.10.2014

11:13

Gminne przedszkole publiczne

 Ogłaszamy konkurs dla Dzieci i Rodziców
na
nazwę i logo naszego przedszkola

Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji nazwy i jej graficznego odzwierciedlenia (logo) będącej charakterystycznym, rozpoznawalnym i łatwo identyfikowalnym określeniem dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
AKCJA “BEZPIECZNA PODRÓŻ” TRWA!

02.10.2014

09:00

Od 1 września 2014r. trwa akcja “Bezpieczna Podróż” organizowana przez Radio Hobby 89.4 FM. Do akcji włączyła się po raz drugi Gmina Zakroczym.
Mieszkańcy naszej Gminy mogą wygrać nagrody ufundowane przez Burmistrza Gminy Zakroczym – Henryka Ruszczyka.
Więcej informacji www.hobby.pl

czytaj więcej »
INFORMACJA

01.10.2014

07:58

MODERNIZACJA ŚWIETLICY W JANOWIE ZAKOŃCZONA!

30.09.2014

15:20

W dniu 30.09.2014r. Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk wraz z komisją dokonał odbiorów wykonanych prac związanych z „Adaptacją istniejącego obiektu na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Janowie”


 

czytaj więcej »
ZAKROCZYM PAMIĘTA...

29.09.2014

11:46

W dniu 28 września obchodzono 75-rocznicę bohaterskiej obrony Zakroczymia i okolic. Od wielu lat w kościele Ojców Kapucynów spotykają się żołnierze tamtych dni , przybywają żołnierze Polski Podziemnej, organizacje harcerskie, powstańcy warszawscy, AK, przedstawiciele Szarych Szeregów, więźniowie Fortu nr. 1 – mieszkańcy miasta, goście. Wszyscy w zadumie składają hołd tym co polegli za Ojczyznę i spoczęli na zawsze w Ziemi Zakroczymskiej. Gości powitał O. Gwardian – Krzysztof Groszyk. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Ks. Witolda Godlesia – proboszcza zakroczymskiego.

czytaj więcej »
DOTACJE Z PROGRAMU ERASMUS+

25.09.2014

08:33

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli

Już 1 lutego 2015 mija najbliższy termin składania wniosku z programu Erasmus + przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, jak i przedszkola na dofinansowanie w ramach akcji "Mobilność edukacyjna" i "Partnerstwa strategiczne".
 

czytaj więcej »
MAMMOGRAFIA - 19 WRZESIEŃ 2014 - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

16.09.2014

13:40

Serdecznie zapraszamy wszystkie mieszkanki Gminy Zakroczym na  BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (roczniki 1945-1964).

Mammobus zostanie ustawiony przy Ochotnicznej Straży Pożarnej w Zakroczymiu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 58 666 24 44 lub www.luxmed.pl

 

XXII DNI ZAKROCZYMIA ZA NAMI !

15.09.2014

11:44

W dniu 13 września 2014r. na zakroczymskim rynku mieszkańcy i goście ziemi zakroczymskiej świętowali XXII Dni Zakroczymia.
czytaj więcej »
ZAKROCZYM PO RAZ DRUGI Z RZĘDU ZDOBYŁ TYTUŁ HONOROWEJ STOLICY KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO

15.09.2014

11:07

W dniu 12 września 2014r. na terenie Fortu Nr 1 w Zakroczymiu odbył się III Turniej Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich.
Udział w Turnieju wzięło jedenaście miast w tym : Góra Kalwaria, Sierpc, Zakroczym, Sanniki, Maków Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka, Łomża, Czerwińsk, Bodzanów, Warka, Sochaczew
Po zaciętej walce Tytuł Honorowej Stolicy Mazowsza, po raz drugi z rzędu zdobył Zakroczym.

Relacja Pana Marka Jakuczka z III Turnieju Miast na Szlaku Książąt Mazowieckich

 


 

 

czytaj więcej »
XXII DNI ZAKROCZYMIA JUŻ W SOBOTĘ - 13 WRZEŚNIA 2014

10.09.2014

07:56

Na 3 dni przez świętem Gminy Zakroczym - XXII Dniami Zakroczymia przedstawiamy Państwu zajawkę największych hitów zespołów, które będą gościć na Ziemi Zakroczymskiej.

 

 GWIAZDA WIECZORU - IMPERIUM

czytaj więcej »
JASNA GÓRA - STAROŹREBY DOŻYNKI 2014

08.09.2014

15:39

W niedzielę, 7 września br. w porannych godzinach z Gminy Zakroczym, wyruszyły dwa autokary uczestników pielgrzymki do Częstochowy, gdzie uczestniczył  Prezydent RP  oraz Minister Rolnictwa.

czytaj więcej »
Informacja

08.09.2014

10:42

Paweł

Niniejszym informujemy, iż 15.09.2014 r. mija termin płatności III raty podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Zakroczym nr
71 8009 1062 0016 4887 2007 0001

Burmistrz Gminy Zakroczym

/-/ Henryk Ruszczyk

DODATKOWE ATRAKACJE OD POLONUS BUS NA XXII DNIACH ZAKROCZYMIA

08.09.2014

08:49

Miło nam poinformować, że na XXII Dniach Zakroczymia swoją obecnością zaszczyci nas POLONUS BUS.

Przy placu zabaw powstanie stoisko gdzie najmłodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z licznych atrakcji :

- Gry w piłkarzyki
- Malowania kolorowanek
- Zabawy w Twistera
- Wyścigów w workach

Czekają liczne nagrody w postaci gadżetów firmowych POLONUS BUS oraz waty cukrowej.

Dziękujemy POLONUS BUS za tak duże zaangażowanie w organizację święta naszej gminy.


 

POD MOTTEM POLSKICH HUSARZY – AMOR PATRIAE NOSTRA LEX : MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY NASZYM PRAWEM – PRZEBIEGAŁO ZAKROCZYMSKIE NARODOWE CZYTANIE „TRYLOGII” HENRYKA SIENKIEWICZA

08.09.2014

08:16

W dniu 6 września wszystkie szkoły w naszej gminie odwiedzili : młodzież, rodzice, pedagodzy, radni, urzędnicy samorządowi i zaproszeni goście.

czytaj więcej »
III TURNIEJ NA SZLAKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH, XXII DNI ZAKROCZYMIA, MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA TERIERÓW TYPU BULL – 12-14 WRZEŚNIA 2014r

05.09.2014

12:41

Burmistrz oraz Rada Gminy Zakroczym mają zaszczyt zaprosić na III Turniej na Szlaku Książąt Mazowieckich, XXII Dni Zakroczymia, oraz Międzynarodową Wystawę Terierów Typu Bull nad którą Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk objął Patronat Honorowy. Wszystkie powyższe imprezy odbędą się w dniach 12-14 września 2014r.


 

czytaj więcej »
GRAND PRIX ZAKROCZYM O PUCHAR BURMISTRZA – START O 9:00 – 13 WRZEŚNIA

05.09.2014

12:27

Serdecznie zapraszamy 13 września 2014r. od godziny 9:00 na teren Fortu nr 1, gdzie odbędzie się Grand Prix Zakroczym o Puchar Burmistrza.
Od godziny 13:00 pojazdy rajdowe pojawią się na zakroczymskim rynku.

Serdecznie zapraszamy !

WAŻNA INFORMACJA

04.09.2014

08:54

NATURA 2000- WAŻNE SZKOLENIE W URZĘDZIE GMINY ZAKROCZYM

03.09.2014

15:19

27 sierpnia 2014r. w Urzędzie Gminy Zakroczym odbyło się bezpłatne szkolenie dla mieszkańców i pracowników  realizowane w ramach projektu „Zwiększenie kompetencji mieszkańców obszarów Natura 2000 odnośnie prac ZLW (Zespołu Lokalnej Współpracy)w ramach przygotowania PZO (Planu Zadań Ochronnych)”.

 

czytaj więcej »
SZKOLNY ROK 2014/2015 ROZPOCZĘTY W GMINIE ZAKROCZYM

01.09.2014

13:04

Burmistrz Gminy Zakroczym oraz Radni Gminy Zakroczym wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2014/2015. Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, wysłuchaniu programowych wystąpień dyrektorów szkół – życzenia rodzicom, młodzieży szkolnej i pedagogom złożyli zaproszeni goście.
W naszej Gminie w roku bieżącym uczęszczać będzie do placówek oświatowych 687 dzieci.


 

czytaj więcej »
DRUGA EDYCJA AKCJI „BEZPIECZNA PODRÓŻ” 01.09.2014 – 15.11.2014

01.09.2014

12:44

Po raz drugi Gmina Zakroczym włączyła się do akcji „Bezpieczna Podróż” organizowanej przez Radio Hobby 89.4 FM.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach i wygrywania nagród ufundowanych przez Burmistrza Gminy Zakroczym – Pana Henryka Ruszczyka.
 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Radia Hobby

INWESTYCJE I REMONTY REALIZOWANE W SIERPNIU 2014 W NASZEJ GMINIE

07.08.2014

14:43

W dniu 07.08.2014r. odwiedziliśmy – ulicę Gałachy, gdzie modernizowana jest sieć energetyczna, drogę budowaną przez wieś Wólka Smoszewska, remontowaną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku oraz modernizowany Klub Wiejski w Janowie.

ZNANE I NIEZNANE FAKTY UPAMIĘTNIAJĄCE „RODZINĘ ZAKROCZYMSKĄ” - W MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZYJAŹNI

05.08.2014

09:58

Zbliża się 70 rocznica (11 sierpnia) deportacji przez okupanta ludności Warszawy spędzonej na Zakroczymski Fort Nr 1. Przy obozowych drutach zawiązała się przyjaźń z mieszkańcami Zakroczymia, którzy uratowali kilkanaście tysięcy ludzi od głodowej śmierci.

 

czytaj więcej »
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRZYGOTOWAŃ DO OBCHODÓW 950-LECIA ISTNIENIA ZAKROCZYMIA ZOSTAŁA PRZYJĘTA Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM

31.07.2014

15:26

Pierwsi poprosili o kontakt z Burmistrzem Gminy Zakroczym aktywni członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Nasielskiej Panowie Tadeusz Smoliński i Andrzej Zawadzki.\
Deklarację o włączeniu się do obchodów usłyszeliśmy od Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, akces współpracy zgłosił także Dyrektor ośrodka TVP Warszawa Sławomir Majcher – dziękujemy, oczekujemy na kolejne deklaracje i propozycje dotyczące obchodów tej wyjątkowej rocznicy powstania naszego miasta.

KOLONIA LETNIA UKS LIDER ZAKROCZYM - JASTRZĘBIA GÓRA

31.07.2014

08:20

W dniach 15-25.07.2014 UKS LIDER Zakroczym zorganizował kolonię letnią w Jastrzębiej Górze. Udział w niej wzięły dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego, Zakroczymia i Pomiechówka.

czytaj więcej »
DNI ZAKROCZYMIA 2014 – 13 WRZEŚNIA 2014 – ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

29.07.2014

09:47

Burmistrz Gminy Zakroczym informuje, że w dniu 13 września 2014r. na zakroczymskim rynku odbędą się XXII Dni Zakroczymia.

Możecie Państwo skorzystać z niepowtarzalnej okazji i włączyć się w tę niecodzienną inicjatywę.

Wszystkie osoby zainteresowane wystawieniem własnego stoiska handlowego lub informacyjnego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Zakroczymiu – tel. (022) 112 02 75

Ilość miejsc na stoiska handlowe ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJA

23.07.2014

14:30

Uprzejmie informujemy, że Apteka "DBAM O ZDROWIE" miesząca się przy ulicy Morawicza 2a w Nowym Dworze Mazowieckim przejęła dyżur zamkniętej apteki "Przyjazna" w dniach 21.07.2014r. - 27.07.2014r.

 

DOKTOR WŁODZIMIERZ PERŁOWSKI – 19 LIPCA 1989 ROKU ŻEGNALIŚMY ZNAKOMITEGO LEKARZA I SPOŁECZNIKA ZAKROCZYMSKIEGO

22.07.2014

08:18

Syn powstańca 1863 roku, członek Armii Krajowej, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau – od 1954 roku mieszkaniec Zakroczymia. Był z ludźmi i dla ludzi – wspólnie z mieszkańcami zbudował przy Rynku – Ośrodek Zdrowia. Wielokrotnie odznaczany. Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk w 25 rocznicę śmierci Doktora zawiesił wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową w Jego Ośrodku.

 

WYSTARTOWAŁ KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY MAZOWSZA 2014!

18.07.2014

12:48

Rozpoczął się nabór w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego. Koordynatorem konkursu jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która przyjmuje zgłoszenia produktów do 22 sierpnia br. Najlepsze mazowieckie produkty zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego etapu konkursu, w którym laureaci zostaną nagrodzeni "Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej”.

czytaj więcej »
ZAKOŃCZENIE AKCJI "LATO W MIEŚCIE" 7-18 LIPCA 2014R.

18.07.2014

12:05

Akcja „Lato w mieście” zorganizowana przez TPD w Zakroczymiu trwała od 7 do 18 lipca 2014r.
w godzinach 9:00 – 14:00 w akcji udział brało około 50 wychowanków.
Dzieci miały zapewnione bezpłatnie dwa posiłki – śniadania i obiady. Korzystaliśmy również z bezpłatnego autokaru, którym jeździliśmy na wycieczki.

czytaj więcej »
"GREGORIANIE" KONCERTOWALI W PARYŻU I DORTMUNDZIE

15.07.2014

14:12

„Gaude Mater Polonia” – tym utworem chór „Gregorianie” z Zakroczymia rozpoczynał swoje występy w Dortmundzie i Paryżu podczas wyjazdu turystyczno-kulturalnego do Francji, który odbył się w dniach 27.06.–4.07. br.

Gregorianie podczas występu w Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Paryżu

czytaj więcej »
JESZCZE NIE PRZEBRZMIAŁY ECHA MAJOWEGO KRÓLEWSKIEGO FLISU GALAREM I FANASTYCZNEGO POBYTU W SMOSZEWIE, A JUŻ GOŚCILIŚMY NA ZAKROCZYMSKICH WODACH KRÓLOWEJ POLSKICH RZEK - X FLIS WIŚLANY

15.07.2014

08:45

W poniedziałek 14 lipca pozdrawialiśmy z wysokiej zakroczymskiej skarpy galary, łodzie i żaglówki płynące z misją poznania flisackich tradycji oraz wytyczaniem wodnego szlaku turystycznego.

czytaj więcej »
KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY W GMINIE ZAKROCZYM 2014” ROZSTRZYGNIĘTY

14.07.2014

12:47

W dniu 11 lipca br. rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie Zakroczym 2014”.


 

czytaj więcej »
KRAJOWA WYSTAWA TERIERÓW TYPU BULL – BULLIADA 2014 ZAKROCZYM 13.07.2014

14.07.2014

10:12

Kamil

W modrzewiowym lesie, pięknym Wilczym Jarze, pod lipcowym słońcem odbyła się znakomicie przygotowana Krajowa Wystawa Terierów Typu Bull.

czytaj więcej »
POCZĄTEK WŁOSKIEJ PREZYDENCJI W GMINIE ZAKROCZYM – DELEGACJA NAUKOWCÓW NA SPOTKANIU Z RADNYMI, PRACOWNIKAMI SAMORZĄDOWYMI I MIESZKAŃCAMI NASZEGO MIASTA.

14.07.2014

08:39

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, ochrona praw obywateli i umocnienie pozycji Europy na arenie międzynarodowej będą priorytetami półrocznego przewodnictwa Włoch w Unii Europejskiej.
 

czytaj więcej »
WAŻNE SPOTKANIE BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM Z DYREKCJĄ PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA

10.07.2014

10:24

W dniu 08.07.2014r. Odbyła się narada Henryka Ruszczyka Burmistrza Gminy Zakroczym z Dyrektorem Tomaszem Brochockim (Departament Eksploatacji i Rozwoju)
Dyrektor PGE Dystrybucja i najbliżsi współpracownicy poinformowali o rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz o realizacji zadań wynikających z potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych terenu Gminy Zakroczym.
Burmistrz Gminy wnioskował o pilną potrzebę zapewnienia bezawaryjnego i bezpiecznego systemu dostawy energii elektrycznej dla naszej gminy.
W szczególności omówione zostały perspektywy dystrybucji energii w Zakroczymiu i okolicach lotniska.

   

 

KLUB SENIORÓW Z WOJSZCZYC NA SZLAKU ŚWIĘTYCH MIEJSC

07.07.2014

08:10

21 czerwca wczesnym rankiem Seniorzy z Klubu im. Brata Zeno w Wojszczycach wyjechali do Sokółki koło Białegostoku. Miejsce to jest znane z wydarzenia eucharystycznego, do którego doszło w Kościele pw. Św. Antoniego w Sokółce.

Klub Seniorów składa podziękowanie Burmistrzowi Gminy Zakroczym za udostępnienie autokaru i pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

BADANIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW - WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE ! TYLKO DO 30 CZERWCA

27.06.2014

15:37

Szanowni Państwo,

Do końca czerwca 2014 roku trwa badanie ankietowe dotyczące jakości życia i preferencji mieszkańców Warszawy i gmin podwarszawskich. Interesuje nas opinia o przestrzeni Państwa gminy, o jej silnych i słabych stronach w różnych aspektach życia. Wyniki posłużą do przygotowania Strategii rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy. Badanie jest częścią projektu "Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy", w którym współpracują Miasto Stołeczne Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz gminy województwa mazowieckiego. Aby ułatwić Państwu możliwość wypowiedzenia się w sprawach, które Państwa dotyczą, skorzystaliśmy z nowoczesnych technologii, m.in. z badania online i kampanii promocyjnej na Facebooku. Badanie trwa 15 minut, jest dobrowolne i w pełni anonimowe. Szczegółowe informacje i kwestionariusz znajdą Państwo pod adresem:

Kliknij tutaj

Serdecznie zapraszamy!

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZNAKOMITEGO KONKURSU – „BEZPIECZNA PODRÓŻ”

26.06.2014

08:09

25 czerwca 2014r. w Sali Widowiskowej Urzędu Miasta w Legionowie podsumowano 62 dni akcji zorganizowanej przez Radio Hobby 89.4 FM.
Partnerami akcji „Bezpieczna Podróż” byli :
Partner Główny POLONUS BUS
Partner specjalny MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ
Partner merytoryczny : INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO
Ponadto partnerzy medialni – TVP INFO i NOWODWORSKI24.PL
Wśród wielu samorządów Gmina Zakroczym swoim udziałem i nagrodą w Konkursie poparła bezpieczne zachowanie na drodze, przygotowanie do drogi kierowców( w tym pasażerów/podróżnych) i promocję trzeźwego uczestnictwa w ruchu drogowym. Z rąk Burmistrza Gminy Zakroczym Henryka Ruszczyka nagrodę otrzymała mieszkanka naszej gminy Ewa Królikowska.

czytaj więcej »
VI EDYCJA KONKURSU "PRZYJAZNA WIEŚ" - ZGŁOSZENIA DO 30 CZERWCA

25.06.2014

11:56

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Sekretariat Regionalny KSOW
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 30 czerwca 2014 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Dodatkowych informacji udziela: 

Marcin Rzońca
tel. 22 59 79 338, e-mail: marcin.rzonca@mazovia.pl
Sekretariat Regionalny KSOW w Województwie Mazowieckim

Więcej informacji - kliknij tutaj

ZAPROSZENIE

25.06.2014

11:12

KOLEJNA SOBÓTKA NA JEDNYM ZE WZGÓRZ ZAKROCZYMSKICH – ZIELONEJ DUCHOWIŹNIE NAD WISŁĄ. ŚWIĘTO OGNIA, WODY, SŁOŃCA, KSIĘŻYCA, URODZAJU, PŁODNOŚCI I MIŁOŚCI.

23.06.2014

09:45

Gdy słońce Raka zagrzewa
a słowik więcej nie śpiewa…

Pieśń Świętojańska o Sobótce
Jan Kochanowski

Anna Sobol znakomita malarka i niezwykły Tomek Kukułowicz zaprosili na symboliczną Noc Świętojańską wspaniałych artystów z Saloniku Nowej Deotymy w „Kadrze”. Z dala od zgiełku dużej i małej polityki podzielili się swoją poezją, muzyką, śpiewem i malarstwem.

czytaj więcej »
ZAKOŃCZENIE ROKU W NASZYM PRZEDSZKOLU

21.06.2014

09:46

Gminne przedszkole publiczne

18 czerwca 2014r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014. Każda grupa przygotowała z tej okazji występy artystyczne. Spotkanie było podsumowaniem całorocznej współpracy. Dzieci recytując, śpiewając i tańcząc zaprezentowały zdobyte umiejętności. Po roku nauki każdy przedszkolak wiedział już jak zachować się przed publicznością i pochwalić zdobytą wiedzą. W przerwach między wierszami maluchy zaśpiewały także piosenki oraz przedstawiły przygotowane specjalnie na tę okazję zabawy muzyczno-ruchowe. Nie brakowało łez wzruszenia u rodziców, gdy widzieli swoje występujące pociechy.

czytaj więcej »
TWÓRCZA PODRÓŻ W CZASIE „DRUŻYNY LULIE" - SZKOLNEGO ZESPOŁU TEATRALNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH

16.06.2014

13:09

Zespół młodych aktorów współpracujących z Fundacją Marka Kamińskiego zainspirowany apelem o wzięcie udziału w konkursie Małe Dzieła Sztuki udał się pod znakomita opieką w piątek 13 czerwca do Muzeum Wsi Mazowieckiej.
Złoty wehikuł czasu zawiózł także „patrzących przez czas" w pamiętny rok zdobycia obu biegunów Ziemi przez wielkiego podróżnika Marka Kamińskiego i niepełnosprawnego Jasia Melę.

Wieczór sobótkowy

Marzenie Patrycji

18 Marzeń dla Patrycji

Wręczenie ksiażki Proboszczowi przez Pana Szczerbatkę

czytaj więcej »
INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TERENU DZIAŁANIA PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa

16.06.2014

08:10

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest  przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 17.06.2014 (wtorek) dla odbiorców zamieszkałych:

1) Zakroczym (w godz. od 9 do 14)

Klasztorna do nr 3; Kożmińskiego od nr 30 do 55; Okólna do nr 30;
Rady Narodowej.

Stacja transformatorowa : 0267 Zakroczym VIIII

2) Emolinek (w godz. od 12 do 15)

Stacja transformatorowa : 1339 Emolinek

DANIEL SUKNIEWICZ – TWÓRCA SZLAKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH I MAREK JAROMSKI – DZIENNIKARZ RADIA PLUS WARSZAWA NA ZAKROCZYMSKIM SZLAKU

10.06.2014

11:22

10 czerwca 2014r. Burmistrz Henryk Ruszczyk i przedstawiciel Europejskiego Centrum Szlaków Historycznych Piotr Tofil oprowadzili naszych sympatycznych gości po najciekawszych miejscach historycznego Zakroczymia.

czytaj więcej »
XXXI SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

09.06.2014

10:33

Na dzień 18 czerwca 2014r. (środa ) o godz. 10:00 zwołuje się XXXI Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

 

W dniu 11 czerwca 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbędzie się spotkanie Stałych Komisji Rady Gminy Zakroczym.

Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym

Wanda Janczarek               

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TERENU DZIAŁANIA PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa

04.06.2014

13:51

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest  przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 06.06.2014 (piątek) dla odbiorców zamieszkałych:

Zakroczym (w godz. 9:00-14:00)

ul: Ostrzykowizna, Duchowizna, Płońska, BWTZ, Koźmińskiego,

Stacja transformatorowa
0460 Zakroczym XXVII,
0462 Zakroczym XXVIII,
0086 Zakroczym Młyn,
0740 Zakroczym XII,
0218 Zakroczym CPN,
0220 Zakroczym XVI,
0528 Zakroczym XIV,
1480 Zakroczym Oś. RM,
1033 Zakroczym INCO,
0466 Zakroczym XXV,
0221 Zakroczym XXVII,
0087 Zakroczym Tylna XXVIII,
0266 Zakroczym XIX,
1088 Zakroczym Wyszogrodzka,
0219 Zakroczym XV,
0263 Zakroczym Parowa,
0750 Zakroczym Odpadki,
0749 Zakroczym Pieczoługi, Zakroczym FPG (obca),
0379 Zakroczym Ostrzykowizna,
0834 Zakroczym Wysypisko
OBCA Zakroczym LEKAM

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW JANOWA I OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI

04.06.2014

11:45

W dniu 03.06.2014r. rozstrzygnięty został przetarg na adaptację istniejącego obiektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Janowie.
Przetarg wygrała firma P.P.H.U „Anetka” z Nowego Dworu Mazowieckiego na kwotę 147.300,00 zł.
Planowany termin wykonania zadania 30.IX.2014r.
Inwestycja ta będzie wsparta finansowo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NOMINACJA DLA URZĘDU GMINY ZAKROCZYM W OGÓLNOPOLSKIM PLEBISCYCIE

03.06.2014

11:35

Miło nam poinformować że nasz urząd otrzymał nominację w II Edycji prestiżowego Plebiscytu „:Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”, który odbywa się pod patronatem największego medium dla samorządów - Regioportal.pl. i największego producenta trofeów - firmy Tryumf. Plebiscyt ma charakter ogólnopolski i uprawnionych do startu było ponad 15 000 instytucji publicznych z 2479 gmin. Nominacji mogli urzędom udzielić dziennikarze lokalni oraz mieszkańcy.

czytaj więcej »
ZAPROSZENIE

03.06.2014

10:20

DZIEŃ DZIECKA

30.05.2014

12:30

Paweł

30 maja 2014 r.  odbył się w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

Dzień Dziecka

W programie zrealizowano

 „Spotkanie z Afryką” - zabawa muzyczna

Pokazy strażackie oraz zawody dla dzieci
 

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć :

 

czytaj więcej »
ŁOMŻA 29 MAJA 2014 – ZAKROCZYM NA POSIEDZENIU RADY PROGRAMOWEJ PROJEKTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO P.N.”SZLAK WODNY IM. KRÓLA STEFANA BATOREGO”

30.05.2014

10:43

Na posiedzeniu Rady Programowej został zrealizowany bogaty program. W szczególności duże wrażenie na członkach Rady i zaproszonych gościach zrobił referat „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego w Łomżyńskim Węźle Wodnym”
Bardzo ważnym zagadnieniem była także informacja o pracach przygotowawczych do zwołania założycielskiego Stowarzyszenia „Szlak im. Króla Stefana Batorego” i Uchwała Rady Programowej w sprawie  inicjatywy ustanowienia przez Sejm RP  roku 2017 – Rokiem Wisły.

Zdjęcie z materiałów promocyjnych Urzędu Miasta Łomża

 

czytaj więcej »
SIEDEM LAT KLUBU SENIORÓW KLUB SENIORÓW IM. BRATA ZENO W WOJSZCZYCACH

29.05.2014

10:52

W minioną sobotę 24 maja Seniorzy z Wojszczyc uroczyście obchodzili kolejną rocznicę istnienia.
Na spotkaniu obecne były władze pan Henryk Ruszczyk Burmistrz Gminy Zakroczym, pan Jan Misiun Zastępca Burmistrza Gminy Zakroczym, pani Teresa Graczyk Skarbnik Gminy Zakroczym, pani Wanda Janczarek Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym, pani Elżbieta Leszczyńska specjalista do pozyskiwania środków z UE, pani Danuta Kowalczyk Prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego, pan Marek Gozdalik Prezes OSP z Wojszczyc, pan Stanisław Łukaszewski Naczelnik OSP z Wojszczyc, pan Jacek Pasternakiewicz Gospodarz strażnicy.

czytaj więcej »
INFORMACJA

29.05.2014

08:03

„DLA CIEBIE MAMO...W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W EMOLINKU.

27.05.2014

10:50

Uczniowie kl. I – III Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku razem ze swymi    wychowawcami: p. B. Grzybowska, p. I. Filipiak, p. E. Kornatowska – Wilczyńska oraz  Radą  Rodziców przygotowali niezwykłą niespodziankę. Wszystkie mamy zostały zaproszone do szkoły, gdzie czekała na nie niespodzianka: premiera spektaklu „Calineczka”, program słowno-muzyczny
oraz życzenia i kwiaty. W przedstawieniu wzięli udział wszyscy uczniowie klas I-III. Dzieci wystąpiły w przepięknych kostiumach na tle wspaniałych dekoracji.
Uczniowie zachwycili wszystkich, także gościa specjalnego, p. K. Szczerbatko  – Kierownika Referatu Oświaty w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
ZAKROCZYMSKIE ALPAKI NA II OGÓLNOPOLSKIM POKAZIE ALPAK W KAMPUSIE SGGW W WARSZAWIE

26.05.2014

14:15

W dniach 23-24 maja 2014r. na terenie Kampusu SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159. odbył się drugi w Polsce "Pokaz Alpak" organizowany przez Polski Związek Hodowców Alpak. Na prośbę Pani Agaty Malinowskiej – mieszkanki Gminy Zakroczym, hodowcy Alpak i członka zarządu Polskiego Związku Hodowców Alpak – Burmistrz Gminy – Henryk Ruszczyk udostępnił na czas wystawy namioty promujące Gminę Zakroczym – miejsce gdzie Pani Agata posiada swoją hodowlę.


 

czytaj więcej »
250 OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI „POLSKA BIEGA” W ZAKROCZYMIU

26.05.2014

13:46

W dniu 23.05.2014r. odbyła się X edycja Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega” organizowanej przez Gminę Zakroczym.

czytaj więcej »
WIOSENNY PIKNIK RODZINNY W GMINNYM PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZAKROCZYMIU

23.05.2014

11:39

21 maja w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu odbył się festyn z okazji Święta Rodziny, który poprowadzili artyści z agencji p. Pauliny Malinowskiej Passim Music. Na piknik przybyli licznie całe rodziny oraz zaproszeni goście, m.in. Pan Burmistrz, przedstawiciele i pracownicy Gminy Zakroczym, Radni gminy.

czytaj więcej »
INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TERENU DZIAŁANIA PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa

16.05.2014

15:33

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest  przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 22.05.2014 (czwartek) dla odbiorców zamieszkałych:

Swobodnia (w godz. 8:00-15:00)

Swobodnia od strony Strubin

Stacja transformatorowa : 0162 Swobodnia 1

IX KRÓLEWSKI FLIS NA WIŚLE – CZYLI REPLIKĄ GALARU, KTÓRY BYŁ PODSTAWĄ TRANSPORTU I KOMUNIKACJI NA WIŚLE – Z KRAINY WAWELSKIEGO SMOKA DO KSIĄŻĘCEGO SMOSZEWA

16.05.2014

09:03

„Mottem tegorocznego spływu są słowa Św. Jana Pawła II wypowiedziane w Gdyni 11.06.1987r. – Wisła milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego co Polskę stanowi.”

Dzięki decyzji Jarosława Kałuży – szypra Królewskiego Flisu, uroczyście otwartego w sobotnie popołudnie 26 kwietnia 2014r. w Łączanach – (stolica galernictwa górnej Wisły) sympatyczna załoga zacumowała w Smoszewie późnym wieczorem 14 maja br.

czytaj więcej »
GŁOS PROFILAKTYKI

15.05.2014

15:54

IX EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "MAZOWSZE BLISKIE SERCU"

15.05.2014

08:16

Ruszyła IX edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 
Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy z Mazowsza. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Turystyczne Mazowsze”.
 
Nabór prac potrwa do 16 czerwca br. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie Jury wybierze nie więcej niż dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w warsztatach fotograficznych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z ASP w Warszawie. Wyjazdowe weekendowe warsztaty odbędą się we wrześniu br., w plenerach Mazowsza. W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace, a laureaci zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.
 

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl .


 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY W GMINIE ZAKROCZYM 2014

15.05.2014

08:03

Rozpoczyna się nabór do dorocznego konkursu na najładniejszy ogródek w Gminie Zakroczym.   
Celem konkursu jest promocja Gminy Zakroczym w zakresie prezentacji walorów przyrodniczych i zagospodarowania przestrzeni życiowej mieszkańców.
W ferworze codziennych spraw, często zapominamy jak istotny jest wpływ najbliższego otoczenia na jakość życia człowieka.
Udział w konkursie mobilizuje mieszkańców do większej dbałości o racjonalne urządzenie, czystość i estetykę ich posesji.
Uczestnikami konkursu w 2014r. mogą zostać mieszkańcy Gminy Zakroczym, posiadający ogródek przydomowy, którzy nie uczestniczyli w konkursie w latach ubiegłych. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń, a także poprzez zgłaszanie kandydatów przez sąsiadów, sołtysów czy radnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca miesiąca czerwca br., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu lipcu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zakroczym w pokoju 105 lub pod numerem telefonu (22) 1120274


 

czytaj więcej »
SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY ZAKROCZYM

14.05.2014

12:36

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Zakroczym odbędzie się w dniu 15 maja 2014r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zakroczym.


Proponowany porządek obrad

SPOTKANIE Z BISKUPEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOJSZCZYCACH

14.05.2014

08:40

10 maja 2014 r. z racji wizytacji Parafii Kroczewo mieliśmy zaszczyt gościć w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, Jego Ekscelencję Biskupa Płockiego Romana Marcinkowskiego. Księdzu Biskupowi towarzyszyli Proboszcz Parafii Kroczewo
ks. Henryk Szwajkowski. Obecny był Dziekan Dekanatu Zakroczymskiego ks. Andrzej Redmer, a także Proboszcz Parafii św. Barbary z Modlina Twierdzy Cezary Siemiński.
Na spotkaniu z nauczycielami i pracownikami szkoły z Biskupem obecny był także Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk, Inspektor Oświaty Kazimierz Szczerbatko, przedstawiciel Rady Gminy Zakroczym Stanisław Nowakowski, przedstawiciele Rady Rodziców: Zofia Koperska, Barbara Salwowska, Marzena Starzewska. Nasz gość
z zaciekawieniem obejrzał szkołę , izby lekcyjne, zwrócił uwagę na pomoce dydaktyczne, jego zainteresowanie przykuły gazetki szkolne, pochwalił estetykę. Podzielił się z nami uwagami na temat obecnej pracy w szkole, życzył nam wielu sukcesów, wytrwałości 
w trudnej pracy. Na pamiątkę spotkania z księdzem Biskupem wszyscy uczestnicy zostali obdarzeni obrazkami, a dyrektor szkoły otrzymał książki do biblioteki szkolnej.  
 

W tym ważnym dla Wojszczyc i naszej Gminy dniu nastąpiło uroczyste poświęcenie przez Jego Ekscelencję Biskupa Płockiego Romana Marcinkowskiego nowego Ośrodka Pomocy Społecznej „Nestor” w Wojszczycach.

INFORMACJA

13.05.2014

08:02

INFORMACJA

09.05.2014

15:30

Kamil

ZAPROSZENIE

09.05.2014

12:31

INFORMACJA

07.05.2014

09:56

Niniejszym informujemy, iż 15.05.2014r. mija płatność II raty podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Wpłat należy dokonywać na konto Gminy Zakroczym nr 71 8009 1062 0016 4887 2007 0001.

Burmistrz Gminy Zakroczym

/-/ Henryk Ruszczyk

I MIEJSCE NA FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKROCZYMIU

07.05.2014

08:06

W dniu 05.05.2014r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki o Zdrowiu – etap powiatowy. Z terenu Gminy Zakroczym udział wzięły Szkoły Podstawowe z Emolinka, Wojszczyc i Zakroczymia.
Grupa reprezentująca Szkołę Podstawową im. BOWiD w Zakroczymiu – w składzie : Michalina Dudziej, Julia Kaźmierczak i Kamil Kieszkowski zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 11 czerwca w Siedlcach.
Wszyscy uczestnicy festiwalu z terenu Gminy Zakroczym otrzymali od Burmistrza Gminy Zakroczym nagrody upominkowe, a zwycięska szkoła nagrodę rzeczową.

Gratulujemy naszej zdolnej młodzieży i życzymy dalszych sukcesów.
 

czytaj więcej »
INFORMACJA BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

30.04.2014

15:22

Informuję, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zakroczym, w Urzędzie Gminy- pok. 104, codziennie w dni robocze, w godz. 8:00-16:00 do dnia 2 maja 2014r. (włącznie), bowiem w tym dniu pracownicy zaangażowani w organizację wyborów będą pełnić dyżur w celu przyjmowania zgłoszeń.
Uprawnienie to przysługuje tylko tym komitetom, które w okręgu wyborczym nr 4 zarejestrowały listy kandydatów.
 

Wszelkich informacji na ten temat udziela Sekretarz Gminy Zakroczym,
tel: 22 785-21-45 lub 22 112-02-74 lub mail: sekretarz@zakroczym.pl.
Więcej informacji dostępnych na stronie www.bip.zakroczym.pl; zakładka „Wybory”- „2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego”.

 

NIEZWYKŁA "WIELKA PODRÓŻ LULIE" W WOJSZCZYCACH!

30.04.2014

08:13

Z okazji Święta Ziemi Szkolny Klub Ekologów "Wsłuchani w Ziemię" ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach dał premierowy występ spektaklu pt. „Wielka podróż Lulie”.

czytaj więcej »
INFORMACJA

29.04.2014

15:15

Urząd Gminy w Zakroczymiu informuje, że w dniach od 4 do 10 maja 2014r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Dworze Mazowieckim organizuje akcję "POWIATOWE DNI OTWARTYCH STRAŻNIC".

Na terenie naszej Gminy do akcji włączyła się jednostka OSP Trębki Nowe. Dnia 04.05.2014r. budynek Straży będzie otearty dla wszystkich zainteresowanych, których zapraszamy celem zapoznania się z system pracy OSP i innych zagadnień związanych z tym tematem oraz do obejrzenia sprzętu pożarniczego.

Burmistrz Gminy Zakroczym

-//-

Henryk Ruszczyk

KONCERT W OŚRODKU APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI W ZAKROCZYMIU

28.04.2014

14:49

W dniu 26 kwietnia 2014r. pomimo niesprzyjającej pogody w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu wystąpił zespół 24 godziny oraz Kuba Sienkiewicz – wokalista zespołu Elektryczne Gitary. Frekwencja dopisała – były to także ponad 2 godziny znakomitej muzyki w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
ODPRACOWANIE GODZIN

23.04.2014

14:52

W sobotę 26 kwietnia 2014r., ci pracownicy Urzędu Gminy Zakroczym, którzy skorzystali ze zwolnienia od pracy w dniach: 24.12.2013r.(3 godziny) i 31.12.2013r.
(2 godziny) będą odpracowywać te godziny uczestnicząc w wewnętrznym spotkaniu szkoleniowym. 

 

Program szkolenia:
1)    Zasady ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych
2)    Szkolenie dotyczące  obronności, w tym planowanej Akcji Kurierskiej
3)    Omówienie zasad i planów wdrażania w Urzędzie systemu ePUAP, EA i BW
4)    Zakładanie kont na Platformie Usług Elektronicznych przez pracowników ZUS dla pracowników gminy.

 

 

Burmistrz Gminy Zakroczym

     /-/Henryk Ruszczyk

RUSZYŁA AKCJA "BEZPIECZNA PODRÓŻ"

23.04.2014

09:17

22 kwietnia br. ruszyła akcja "Bezpieczna Podróż" organizowana przez Radio Hobby.

Gmina Zakroczym objęła akcję patronatem.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Zakroczym do udziału w konkursie!

 

ZAPROSZENIE - 26 KWIETNIA 2014r. - godz. 16:00 - OGRÓD OŚRODKA APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI

22.04.2014

09:54

Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Klub Poznańska 38", Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa Jana Sosnowskiego w Zakroczymiu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu (realizator projektu "Twoja przyszłość - Twój wybór" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Serdecznie zapraszają na Koncert Kuby Sienkiewicza, wokalisty zespołu "Elektryczne Gitary" w sobotę 26 kwietnia 2014 r. o godz. 16.00 w ogrodzie klasztornym oo. Kapucynów
(ul. O.H. Koźmińskiego 36)

WSTĘP WOLNY

 

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOWiD W ZAKROCZYMIU

16.04.2014

13:51

W dniu 16 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Szkoły. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Gminy Zakroczym – Henryk Ruszczyk, Proboszcz zakroczymskiej parafii -  ks. Witold Godleś, kierownik referatu oświaty – Kazimierz Szczerbatko, dyrektor zakroczymskiego Gimnazjum – Maria Kijewska, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście.
 


 

czytaj więcej »
ZADBAJ O TO CO JESZ !

10.04.2014

11:05

8 kwietnia 2014r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu odbył się wykład poświęcony „Prawidłowemu żywieniu człowieka”, który poprowadziła Pani Hanna Solińska z Instytutu Żywności i Żywienia im prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Celem szkolenia było upowszechnienie wiedzy na temat zasad prawidłowego żywienia. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności.
 

Osobom zainteresowanym zagadnieniem „Zdrowego Żywienia” polecamy informacje na stronie Instytutu Żywności i Żywienia tj. www.izz.waw.pl.


 

KONFERENCJA NAUKOWA W WYŻSZEJ SZKOLEJ GOSPODARKI EUREGIONALNEJ – TEMAT BIOETYKA

10.04.2014

09:38

W dniu 12 kwietnia 2014r. o godz. 11:30 w siedzibie WSGE im. „A.De Gasperi” w Józefowie odbędzie się konferencja polsko – włoska, której współorganizatorem będzie Urząd Gminy Zakroczym pod przewodnictwem Burmistrza Henryka Ruszczyka.
W konferencji udział wezmą Profesorowie Uniwersytetu w Genui.
 

TEATR DOBREGO SERCA W PRZEDSZKOLU

09.04.2014

14:56

Dnia 7 kwietnia 2014r. przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne
pt. „Teoś i Wielkanoc” w wykonaniu aktorów  z Teatru Dobrego Serca
z Warszawy. Tematem były zbliżające się Święta Wielkanocne. Przedstawienie powstało na podstawie autorskiego spektaklu, który w sposób radosny
i pogodny mówi o rzeczach pięknych, ważnych i mądrych.
 

LOTTO Poland Bike Marathon: kto zdobędzie Twierdzę Modlin?

09.04.2014

14:17

LOTTO Poland Bike Marathon wraca do legendarnej Twierdzy Modlin. W sobotę 12 kwietnia, cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza Wajsa, zawita szósty raz z rzędu do Nowego Dworu Mazowieckiego, oddalonego od Warszawy o zaledwie 34 km. Ta miejscowość, jako jedna z nielicznych, znajduje się na mapie Poland Bike od samego początku. Nowa będzie lokalizacja kolorowego miasteczka kolarskiego w Twierdzy Modlin. Start i meta wyścigów drugiego etapu tegorocznego LOTTO Poland Bike Marathon znajdą się w pobliżu Hotelu Royal, przy ulicy Szpitalnej 93 w Nowym Dworze Mazowieckim.

czytaj więcej »
WALNE ZEBRANIE OSP WOJSZCZYCE I TRĘBKI NOWE

07.04.2014

08:41

21 marca 2014r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach, a 5 kwietnia w Trębkach Nowych. Marek Gozdalik- Prezes OSP w Wojszczycach powitał członków OSP, przedstawicieli władz i zaproszonych gości.
   

Porządek obrad obejmował w obu jednostkach m.in.: przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie; wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków, sprawozdanie z działalności OSP za miniony okres, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, dyskusję nad sprawozdaniem i udzielnie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, uchwalenie rocznego planu działalności i budżetu OSP, podjęcie stosownych uchwał oraz zakończenie zebrania. Na zebraniach oprócz licznie zgromadzonych druhów, obecni byli przedstawiciele: władz gminy, Zarządu Gminnego OSP, lokalnych organizacji oraz zarządu Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Powiatowego OSP w Nowym Dworze Mazowieckim.
 

WALNE ZEBRANIE OSP ZAKROCZYM

01.04.2014

15:34

28 marca br. w siedzibie OSP, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Nowodworski24.pl

czytaj więcej »
SPRAWDZIAN ZAKROCZYMSKICH SZÓSTOKLASISTÓW

01.04.2014

14:36

Sześćdziesiąt dwoje szóstoklasistów ze szkół podstawowych w Emolinku, Wojszczycach i Zakroczymiu, aby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zdawało obowiązkowy test. Rozwiązując wszystkie zadania (około 20 pytań) otrzymują maksymalnie 40 punktów. Był to sprawdzian z czytania, pisania, rozumienia, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.

 

RADIO HOBBY 89.4 FM – AKCJA „BEZPIECZNA PODRÓŻ” – 22 KWIETNIA – 24 CZERWCA 2014r.

01.04.2014

10:52

Radio Hobby 89.4 FM wraz z portalem HOBBY.PL, korzystając z merytorycznego wsparcia Inspekcji Transportu Drogowego i wielkiego doświadczenia największego mazowieckiego przewoźnika – PKS POLONUS BUS oraz pod patronatem Gminy Zakroczym, 7 kwietnia rozpoczyna akcję „Bezpieczna Podróż”

Radio i Portal wykorzystując swoje możliwości i tysiące Słuchaczy i Czytelników dziennie w akcji tej będzie promować to co najważniejsze na drogach – BEZPIECZEŃSTWO – we wszystkich jego aspektach. Będziemy mówić o rzeczach ważnych, i wydałoby się, oczywistych – o rozsądku, bezpieczeństwie i wiedzy na drogach, zmierzających do ochrony tego co najważniejsze – życia.
 

czytaj więcej »
SPOTKANIE Z POLICJANTEM W PRZEDSZKOLU

27.03.2014

15:10

25 marca 2014r. Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu odwiedził sierżant sztabowy Szymon Koźniewski z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom pracy policji.

czytaj więcej »
XVII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST NADWIŚLAŃSKICH

26.03.2014

10:10

W dniu 25 marca 2014r. w Toruniu odbyło się XVII Walne Zebranie członków Związku Miast Nadwiślańskich. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk będący sekretarzem komisji rewizyjnej ZMN.

czytaj więcej »
DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE ZAKROCZYM

25.03.2014

10:04

W dniu 21 marca 2014r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Gminy Zakroczym z Sołtysami, zorganizowane z okazji „Dnia Sołtysa”. W uroczystości na zaproszenie Burmistrza udział wzięła Pani Wanda Janczarek Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pani Teresa Wyzińska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Przetwórstwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług. Porządek spotkania przewidywał:
1. Otwarcie spotkania przez Burmistrza Gminy Zakroczym i złożenie życzeń z  okazji „Dnia Sołtysa”
2. Przedstawienie propozycji szkoleń  spotkań dla rolników w roku bieżącym
3. Stan realizacji funduszu sołeckiego i omówienie najnowszych zmian zasad jego naliczania
4. Analiza bieżących potrzeb lokalnych
5. Sprawy różne- rozdanie materiałów informacyjnych
 

czytaj więcej »
25 MARCA – WIOSENNY DZIEŃ CZYTANIA TOLKIENA W SZKOLNYM ZESPOLE TEATRALNYM „DRUŻYNA LULIE” W WOJSZCZYCACH

25.03.2014

09:13

Marek Kamiński – polarnik, który dziesięć lat temu zdobył dwa bieguny na wyprawy zabierał ze sobą książkę Tolkiena.
Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina wybrała "Wiersz Bilba”

Wiodą, wiodą drogi w świat,
Wśród lesistych gór zieleni,
W mrocznych grotach znacząc ślad,
Wśród zbłąkanych mknąc strumieni.
Poprzez zimny biały śnieg,
Łąki kwietne i majowe,
Omijając skalny brzeg
I pagóry księżycowe.
Wiodą, wiodą drogi w świat,
Pod gwiazdami mkną na niebie -
Choć wędrować każdy rad,
W końcu wraca w dom, do siebie.
Oczy, które ognia dziw
Oglądały - i pieczary,
Patrzą czule w zieleń niw
I kochany domek stary.

tłum. M.Skibniewska
 

Kuba Waśniewski z V Klasy pięknie przeczytał wiersz z Hobbita!

Więcej :

Part 1. TOLKIEN READING DAY

Part 2. TOLKIEN READING DAY
 

UROCZYSTY INGRES NOWEGO PASTERZA PARAFII ZAKROCZYMSKIEJ

24.03.2014

11:59

23 marca 2014 roku w samo południe powitaliśmy nowego proboszcza ks. Witolda Godlesia w Zakroczymskim Kościele Parafialnym p.w. św. Józefa

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.nowodworski24.pl

czytaj więcej »
VI RALLY MAZOWSZE – PUCHAR BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM HENRYKA RUSZCZYKA ODJECHAŁ Z WILCZEGO JARU Z ADAMEM SZYMAJDĄ NA SUBARU IMPREZA GT

24.03.2014

09:41

Zakroczymscy i goszczący na naszej ziemi fani motoryzacji oglądali fantastyczną imprezę w niedzielę 23 marca na tysiącletnim rynku, Forcie nr 1 oraz starej cegielni w Mochtach.
Gratulujemy AK Centrum i Prezesowi Witoldowi Wojciechowi Prószyńskiemu oraz przedstawicielom wszystkich załóg organizacji i poziomu przebiegu rajdu w pięknych plenerach i wiosennej nadwiślańskiej scenerii.
 

czytaj więcej »
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W ZAKROCZYMSKICH SZKOŁACH

21.03.2014

12:24

Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk z pracownikami oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym Wanda Janczarek z radnymi przywitali cukierkami wesoły korowód dzieci rozpoczynających zakroczymską wiosnę. Pod urząd przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu oraz Publicznego Gminnego Przedszkola w Zakroczymiu. Burmistrz otrzymał od dzieci zakroczymskich szkół - kwiaty oraz marzannę.

czytaj więcej »
WIOSNA JUŻ W EMOLINKU

21.03.2014

10:57

Z samego rana powitaliśmy Wiosnę. Śpiewaliśmy na jej cześć piosenki, skandowaliśmy wesołe hasła. Nie chcieliśmy, by Wiosna czuła się osamotniona, dlatego też towarzyszył jej barwny orszak rusałek elfów – dobrych duszków opiekujących się naturą. Do stawu wrzuciliśmy kukłę przedstawiającą Marzannę – symbol zimy i śmierci. Teraz z niecierpliwością oczekujemy na przylot bocianów.

czytaj więcej »
TADEK NIEJADEK W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZAKROCZYMIU

21.03.2014

10:55

Dnia 19 marca Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu po raz kolejny odwiedził teatr Narwal z Białegostoku, który przedstawił bajkę terapeutyczną pt. „Tadek niejadek”.

XXIX SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

21.03.2014

08:37

Na dzień 28 marca 2014r. (piątek ) o godz. 13:00 zwołuje się XXIX Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

SPOTKANIE INFORMACYJNE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI W STRAŻNICY OSP W ZAKROCZYMIU

21.03.2014

08:14

W dniu 20 marca 2014r. w związku z realizacją zadań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim we współpracy z Urzędem Gminy w Zakroczymiu zorganizowano spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych z pracownikami PCPR.
Celem spotkania było rozpowszechnienie wśród osób zainteresowanych informacji na temat udzielanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowań ze środków PFRON.

czytaj więcej »
RALLY MAZOWSZE – 23 MARCA (NIEDZIELA) – ZAKROCZYMSKI RYNEK – SUPER PRÓBA O PUCHAR BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

20.03.2014

11:53

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Zakroczym do udziału w rajdzie, a fanów motoryzacji do kibicowania rajdowcom na próbach.

Start imprezy – 23 marca (niedziela) godz. 10:00 na zakroczymskim rynku.

MAREK KAMIŃSKI – POLARNIK, PODRÓŻNIK, ŻEGLARZ, AUTOR KSIĄŻEK, FOTOGRAF I PRZEDSIĘBIORCA. W 10 ROCZNICĘ WYPRAWY NA DWA BIEGUNY W JEDNYM ROKU – NA ZAPROSZENIE SZKOLNEGO ZESPOŁU TEATRALNEGO ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJSZCZYCACH IM. FRYDERYKA CHOPINA ZOSTAŁ AKTOREM ZESPOŁU TEATRALNEGO „DRUŻYNA LULIE” !

19.03.2014

11:24

W związku ze zbliżającą się rocznicą urodzin Wybitnego Podróżnika składamy serdeczne życzenia dalszych sukcesów w „wyprawach na krańce marzeń”. Przesyłamy sprawozdanie z półmetka przygotowań do realizacji spektaklu teatralnego „Wielka wyprawa Lulie”.

Dziękujemy Panie Marku za użyczenie nam wspaniałego głosu z którym nasza młodzież odbywa swoje fantastyczne podróże !

 

Głos Marka Kamińskiego użyczony dla spektaklu "Wielka Podróż Lulie"

 

Dedykujemy spektakl Patrycji, która spełnia marzenie o podróży do Japonii dzięki Fundacji Marka Kamińskiego. Życzymy Patrycji powrotu do zdrowia i wielu cudownych chwil w Kraju Kwitnącej Wiśni.

czytaj więcej »
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV DLA DZIEWCZĄT URODZONYCH W 2001 ROKU

17.03.2014

11:59

Przypominamy, że rodzice dziewcząt urodzonych w 2001 roku mogą najpóźniej do 20 marca 2014r. składać zgody na szczepienia swoich dzieci przeciwko wirusowi HPV.

Rodzice dziewcząt otrzymali materiał, w którym zawarta jest informacja oraz projekt zgody na szczepienia, którą trzeba najpóźniej do 20 marca 2014r. dostarczyć do Urzędu Gminy w Zakroczymiu ul.Warszawska 7 pok. 113 lub do Przychodni w Zakroczymiu ul. Rynek 7

Bez zgody rodziców dziecko nie będzie mogło skorzystać ze szczepienia.  
 

Rozpoczęcie szczepień planowane jest w dniach 25-26 marca 2014r.
 

W roku 2014 do szczepień mogą przystąpić dziewczęta urodzone w roku 2001 i zameldowane na terenie Gminy Zakroczym.
 

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu : 22 785 21 45 wew. 234 lub promocja@zakroczym.pl
 

Więcej informacji można uzyskać na : www.hpv.pl


 

„KLUB SENIORÓW W SMOSZEWIE IM. ŚW. IZYDORA” – ZAREJESTROWANY

17.03.2014

09:57

W dniu 17 marca 2014r. odbyło się spotkanie Prezesa „Klubu Seniorów w Smoszewie im. Św. Izydora” Grzegorza Tomczyka z Burmistrzem Gminy Zakroczym Henrykiem Ruszczykiem.
Prezes Klubu poinformował Burmistrza Gminy Zakroczym o fakcie wpisania Stworzyszenia do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod pozycją 32.
Gratulując rozpoczęcia działalności Klubu, Burmistrz Gminy Zakroczym zapewnił Prezesa Grzegorza Tomczyka i Zarząd oraz wszystkich seniorów o woli bardzo dobrej współpracy w nadchodzącej przyszłości.

ZDZISŁAW SKROK – POPULARNY AUTOR KSIĄŻEK HISTORYCZNYCH, ARCHEOLOG, ŻEGLARZ, PŁETWONUREK BYŁ GOŚCIEM KLASZTORU CENTRUM DUCHOWOŚCI „HONORATIANUM” O. KAPUCYNÓW, I FUNDACJI „PRO REBUS CONSERVANDIS”

17.03.2014

09:26

W dniu 15 marca 2014r. w Zakroczymiu w sali wykładowej Klasztoru „HONORATIANUM” spotkali się pasjonaci historii Ziemi Zakroczymskiej i Mazowsza z niecodziennym gościem…

czytaj więcej »
SZKOLNY KLUB EKOLOGICZNY „WSŁUCHANI W ZIEMIĘ” I SZKOLNY ZESPÓŁ TEATRALNY „DRUŻYNA LULIE” ZORGANIZOWALI SPOTKANIE Z KOORDYNATORKĄ POWIATOWEGO ETAPU FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU I AKTORAMI WARSZAWSKIMI

17.03.2014

08:11

W dniu 14 marca 2014r. odwiedzili Szkołę Podstawową w Wojszczycach im. Fryderyka Chopina – Alicja Jaworska wieloletnia koordynatorka Powiatowego Etapu Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz aktorzy Ryszard Adamski – Prezes Zarządu Fundacji Teatru Akademickiego w Warszawie i aktor Marian Dziekański.

czytaj więcej »
RALLY MAZOWSZE - SUPER PRÓBA O PUCHAR BURMISTRZA ZAKROCZYMIA - 23 MARCA 2014

14.03.2014

14:10

23 marca 2014r. na Zakroczymskim Rynku w godz. 10:00-15:00 odbędzie się Rally Mazowsze - Super Próba o Puchar Burmistrza Zakroczymia.

Zapraszamy załogi pragnące sprawdzić się w rywalizacji sportowej do udziału w rajdzie, a fanów motoryzacji do kibicowania rajdowcom.

 

 

ZAPROSZENIE

13.03.2014

11:10

Klasztor Centrum Duchowości "Honoratianum" o. Kapucynów

Fundacja "Pro Rebus Conservandis"

Zapraszają gorąco na spotkanie z Panem

Zdzisławem Skrokiem

Archeologiem i autorem książek, pasjonatem historii Mazowsza

w dniu 15 marca 2014r. (sobota) godz. 15:00 w Zakroczymiu

ul. O.H.Koźmińskiego 36 w Sali wykładowej Klasztoru "HONORATIANUM"

Będziemy rozmawiać o WIKINGACH, początkach Państwa Polskiego, Mazowszu i Ziemi Zakroczymskiej

Możliwość zakupu książek wyd. "ISKRY" i uzyskanie pamiątkowej dedykacji od autora Zdzisława Skroka.

 

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY !

 

Patronat prasowy : GAZETA NOWODWORSKA

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TERENU DZIAŁANIA PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa

12.03.2014

09:19

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest  przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 14.03.2014 (piątek) dla odbiorców zamieszkałych:

Zakroczym (w godz. 9:00-14:00)

Stacja transformatorowa 0179 Zakroczym II

obwód n/n w kierunku Gałachy 50, ul. Utrata

SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI HPV W GMINIE ZAKROCZYM

12.03.2014

08:55

Gmina Zakroczym po raz kolejny  dołączyła do rosnącej rzeszy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce.

W dniu 11 marca 2014r. w Strażnicy OSP w Zakroczymiu odbyło się spotkanie rodziców dziewcząt urodzonych w roku 2001 roku. Na spotkaniu został przybliżony temat występowania wirusa HPV.

Wirus HPV odpowiada za różne przed nowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety.

W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie!

Koszt tych szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu gminy.

W roku 2014 do szczepień mogą przystąpić dziewczęta urodzone w roku 2001 i zameldowane na terenie Gminy Zakroczym.

Rodzice dziewcząt otrzymali materiał, w którym zawarta jest informacja oraz projekt zgody na szczepienia, którą trzeba najpóźniej do 20 marca 2014r. dostarczyć do Urzędu Gminy w Zakroczymiu ul. Warszawska 7 pok. 113 lub do Przychodni w Zakroczymiu ul. Rynek 7

Bez zgody rodziców dziecko nie będzie mogło skorzystać ze szczepienia.  

Rozpoczęcie szczepień planowane jest w dniach 25-26 marca 2014r.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu : 22 785 21 45 wew. 234 lub promocja@zakroczym.pl

Więcej informacji można uzyskać na : www.hpv.pl

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ OD LOTNISKA MODLIN

11.03.2014

09:58

W dniu 10 marca 2014 roku w Strażnicy OSP w Zakroczymiu odbyło się bezpłatne spotkanie z prawnikami w sprawie sposobu i możliwości dochodzenia odszkodowań z uwagi na zamieszkiwanie w strefie ograniczonego użytkowania Lotniska Modlin.

Przypominamy, że termin składania wniosków upływa : 10 lipca 2014r.

Dochodzić swoich roszczeń można na podstawie Uchwały nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r.

Uchwała nr 139/12 (kliknij aby zobaczyć)

Wykaz działek leżących w strefie ograniczonego użytkowania (kliknij tutaj)

 


 

czytaj więcej »
PROJEKT dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRZEDŁUŻENIE TERMINU

03.03.2014

14:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Twoja przyszłość – Twój wybór” w 2014 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa 20 marca 2014

Ogłoszenie o naborze do projektu w roku 2014

Regulamin uczestnictwa w projekcie w roku 2014

 

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TERENU DZIAŁANIA PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa

03.03.2014

09:35

PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest  przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 07.03.2014 (piątek) dla odbiorców zamieszkałych:

1. Zakroczym (w godz. 9:00-14:00)

Stacja transformatorowa 0749 Zakroczym Pieczoługi

obwód n/n w kierunku Wójtostwa

ul. Pieczoługi

 

2. Zakroczym (w godz. 9:00-14:00)

Stacja transformatorowa 0219 Zakroczym XV, cała stacja

ul. Płońska obwody n/n w kier. Płońska i Nowego Dworu Maz

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.

NOWY PROBOSZCZ PARAFII ZAKROCZYMSKIEJ

03.03.2014

09:24

Z dniem 1 marca 2014r. Ks. Witold Godleś mianowany został proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu – dotychczas ks. Witold Godleś był proboszczem parafii św. Antoniego w Sarbiewie.
Dziekanem dekanatu zakroczymskiego został mianowany z dniem 1 marca 2014r. ks. kan. Mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim
 

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK W URZĘDZIE GMINY W ZAKROCZYMIU

03.03.2014

08:19

Z dniem 03.03.2014 roku na prośbę Pana Romana Kołeckiego rozpoczęliśmy zbiórkę plastikowych nakrętek z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie Klaudii i Michała Kołeckich.
Wszystkie osoby, które chcą wspomóc rodzinę Państwa Kołeckich ze Smoszewa zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek i wrzucania ich do pojemników ustawionych w zakroczymskim magistracie.

Bardzo atrakcyjna wizyta dzieci z opiekunami Środowiskowego Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Zakroczymia w Kampinoskim Parku Narodwym

27.02.2014

15:29

Zobacz fotogalerię

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi Jarzemu Misiakowi za niezwykłą gościnność.

RADIO HOBBY 89.4 FM GOŚCIEM W ZAKROCZYMSKIM MAGISTRACIE

25.02.2014

14:20

W dniu 25 lutego 2014 roku gościem Burmistrza Gminy Zakroczym Pana Henryka Ruszczyka był Prezes Radia Hobby 89.4 FM Pan Paweł Kubalski.
Na spotkaniu trwającym przeszło godzinę dyskutowano o podjęciu współpracy pomiędzy Gminą Zakroczym, a Radiem Hobby, mającej na celu promocję naszego miasta.

O dalszej mamy nadzieję owocnej współpracy z Radiem będziemy informować na bieżąco.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania

- Strony internetowej Radia Hobby – www.hobby.pl

- Profilu na facebooku - https://www.facebook.com/RadioHobby

- oraz do odsłuchu na 89.4 FM – Radio Hobby – Najlepsze na Mazowszu


 

DRUŻYNA LULIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJSZCZYCACH W CZASIE ZIMOWYCH FERII KONTYNUJE PRACE NAD SPEKTAKLEM „WIELKA PODRÓŻ LULIE” Z GRENLANDZKIEGO LĄDOLODU

25.02.2014

12:53

Po kolejnych zajęciach z narratorami, Pan Piotr w ramach szkolnych warsztatów malarskich prezentował sposoby komponowania dużych płaszczyzn malarskich tworzących scenografię przedstawienia. Nawet złamana ręka (na nartach!) Damiana nie była przeszkodą w lawowaniu płaszczyzny obrazu.

50 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI DLA FIRM

25.02.2014

09:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków, w ramach którego przedsiębiorcy mogą pozyskać 50 000 zł dotacji.

Artykuł - 50000 zł dotacji na firmę (kliknij tutaj)

VI EDYCJA KONKURSU "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

25.02.2014

09:05

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła VI edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

 

Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

 

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.

 

Przedsięwzięciu patronują: www.kulturaludowa.pl ; www.witrynawiejska.pl

czytaj więcej »
FERIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W EMOLINKU

24.02.2014

07:49

Program zajęć w ramach akcji FERIE W SZKOLE 2014
 

24.02 (Poniedziałek)
- Śniadanie
- Tworzenie Regulaminu Zimowiska
- Debata : Jak żyć zdrowo i bezpiecznie
- Wyjazd do Biblioteki Gminnej w Zakroczymiu
- Wizyta w pizzerii


25.02 (Wtorek)
- Śniadanie
- Wyjazd do ZOO w Płocku


26.02 (Środa)
- Śniadanie
- Wycieczka do Czerwińska


27.02 (Czwartek)
- Śniadanie
- Wyjazd do kina w Nasielsku – film w technice 3D


28.02 (Piątek)
- Śniadanie
- Wycieczka do Palmir i Puszczy Kampinoskiej
 

POMOC DLA MAJDANU

24.02.2014

07:48

Poszukiwani są wolontariusze, najlepiej osoby dwujęzyczne (polski i ukraiński; polski i rosyjski), które w najbliższych dniach mogłyby pomóc w opiece nad rannymi, którzy przyjeżdżają na leczenie do Polski.
 

Osoby chętne proszone są o pilny kontakt z :
 

Tomasz Horbowski
thorbowski@batory.org.pl
tel. 507 135 101
 

Informacja umieszczona na prośbę Pani Jadwigi Siedleckiej-Siwudy.
 

ZAPISY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY

24.02.2014

07:41

Terenowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku informuje, że przyjmuje zgłoszenia od producentów rolnych, którzy chcą ukończyć szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Wszystkich zainteresowanych ukończeniem ww. szkolenia prosimy o zgłaszanie swego uczestnictwa do TZD w Pomiechówku , ul. Ogrodnicza 6, 05-180 Pomiechówek. Telefon             kontaktowy 22 785-40-33, 517-157-512 ; e-mail tzd.pomiechowek@modr.mazowsze.pl

Termin zgłoszeń: do 28 lutego 2014.


Informujemy również, że osoby które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach, a upływa im termin ważności zaświadczenia mogą otrzymać dokument na kolejne pięć lat biorąc udział w szkoleniu jednodniowym W przypadkach kiedy producent rolny po raz pierwszy będzie uczestniczył w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrany roślin, szkolenie trwało będzie dwa dni
 

Szkolenie może zostać zorganizowane w sytuacji kiedy zgłosi się 30 osób.
 

Decyduje kolejność zgłoszeń

Planowany termin szkolenia marzec/kwiecień 2014 r.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie ustalony według cennika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

KONTYNUACJA ROZBUDOWY SIECI GAZOWEJ W GMINIE ZAKROCZYM W 2014 ROKU

24.02.2014

07:26

Na spotkaniu w dniu 20 lutego 2014 u Burmistrza Gminy Zakroczym uczestniczyli Prezesi Spółki „Gazownia Serwis”, która realizuje przedsięwzięcie związane z gazyfikacją terenów gmin Załuski, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek. Aktualnie zrealizowano około 20 kilometrów gazociągu średniego ciśnienia w oparciu o istniejące już stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia.

W bieżącym roku przewidujemy doprowadzenie gazociągu do naszego miasta tak aby na przełomie III i IV kwartału rozpocząć podłączanie naszych odbiorców do wybudowanej sieci gazowej.

OSTATNIA DROGA PROBOSZCZA ZAKROCZYMSKIEGO – KSIĄDZ JERZY BIEŃKOWSKI POCHOWANY ZOSTAŁ NA CMENTARZU W RODZINNYM MIEŚCIE MŁAWIE.

21.02.2014

09:05

W nabożeństwie i ostatniej drodze księdza Jerzego Bieńkowskiego wzięli udział reprezentujący Gminę Zakroczym – Burmistrz Gminy z pracownikami, Przewodnicząca Rady Gminy z radnymi, pedagodzy z młodzieżą szkolną oraz licznie zgromadzone społeczeństwo Gminy Zakroczym. W kościele p.w. Św. Trójcy hołd swojemu kapelanowi oddali Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
NIEPRZEBRANE TŁUMY ŻEGNAŁY KS.KAN. JERZEGO BIEŃKOWSKIEGO PROBOSZCZA PARAFII ŚW. JÓZEFA W ZAKROCZYMIU

20.02.2014

08:55

19 lutego 2014 roku na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Bp Roman Marcinkowski Eucharystię koncelebrowało ponad 50 duchownych – homilię wygłosił ks. Kan. Dr Janusz Filarski.
Naszego Proboszcza żegnały władze Gminy Zakroczym, społeczeństwo Gminy Zakroczym i niezliczone rzesze wiernych przybyłych z różnych zakątków kraju.
 

czytaj więcej »
ZIMOWE FERIE W WOJSZCZYCACH – PIERWSZY DZIEŃ WARSZTATÓW SPEKTAKLU TEATRALNEGO „WIELKA PODRÓŻ LULIE”

18.02.2014

12:35

W czasie kiedy młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach udała się na niezwykle pouczającą podróż do Muzeum Misyjnego i Parafialnego w Czerwińsku, w pozornie pustym budynku szkolnym – „się działo!”

 

czytaj więcej »
FERIE W GMINIE ZAKROCZYM – LUTY 2014

17.02.2014

12:10

Ferie „Zima w mieście 2014” 17-26 luty 2014 :

- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Zakroczymiu

- Zajęcia zimowe w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach w dniach 17-21 luty 2014r.

czytaj więcej »
13. LUTEGO 2014 r - BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKROCZYMIU

17.02.2014

11:42

Dziś po szkole szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
Przebrał dzieci, spójrzcie sami,
są Indianie z piratami
i serpentyn widać zwoje.
Są królewny, są kowboje.
Jest karnawał, dzieci tańczą,
gra muzyka przebierańcom.


czytaj więcej »
INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKROCZYMIU - PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014

14.02.2014

09:46

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie „Twoja przyszłość – Twój wybór” w 2014 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa 25 lutego 2014

Program projektu dla osób niepełnosprawnych na rok 2014 (kliknij tutaj)

Regulamin rekrutacji uczestników w roku 2014 (kliknij tutaj)

SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY ZAKROCZYM

13.02.2014

15:00

Kamil

Na wniosek Burmistrza Gminy Zakroczym zwołuje się Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Zakroczym na dzień 14 lutego 2014 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

Proponowany porządek obrad

KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA ROZBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 7 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU PŁOŃSK-CZOSNÓW

13.02.2014

14:33

W dniu 13 lutego 2014r. o godz. 12:00 odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach w którym wziął udział Burmistrz Gminy Zakroczym Pan Henryk Ruszczyk z mieszkańcami Gminy oraz Wójtowie : Czosnowa, Płońska oraz Załusk.
Było wiele pytań i wniosków od władz administracyjnych i mieszkańców – Burmistrz Gminy Zakroczym jako szczególne zagadnienie przedstawił – „aby droga służyła przede wszystkim mieszkańcom, a nie tym co budują drogę”
Wójtowie i Burmistrz poprosili o szybkie kolejne spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.


 

czytaj więcej »
ZAPISY NA SZKOLENIE Z ZAKRESU STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

13.02.2014

10:48

Terenowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Pomiechówku przyjmuje zgłoszenia od producentów rolnych, którzy chcą ukończyć szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 28 lutego br. pod numerami telefonów 22 785 40 33 oraz 517 157 512,  TZD w Pomiechówku, ul. Ogrodnicza 6, 05-180 Pomiechówek, e-mail kontaktowy: tzd.pomiechowek@modr.mazowsze.pl
Informujemy, że osoby które wcześniej uczestniczyły w szkoleniach, a upływa im termin ważności zaświadczenia, mogą otrzymać dokument na kolejne pięć lat, biorąc udział w szkoleniu jednodniowym. W przypadku, gdy producent rolny po raz pierwszy będzie uczestniczył w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin, szkolenie trwało będzie dwa dni.
Szkolenie odbędzie się jeśli zgłosi się minimum 26 chętnych. Planowany termin szkolenia to marzec/kwiecień 2014 r. 

KARNAWAŁ RIO W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZAKROCZYMIU

11.02.2014

14:42

 „Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale” .  W Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu  również odbył się bal karnawałowy. W  czwartek 6 lutego sale przedszkolne wyglądały bajecznie  i kolorowo, przystrojone serpentynami i balonami.

czytaj więcej »
NOMINA SUNT ODIOSA – PRACOWNICY SAMORZĄDOWI DOKARMIAJĄ PTAKI I INNE ZWIERZAKI W CZASIE MROZÓW I INNYCH NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH

11.02.2014

08:54

Pracownicy zakroczymskiego magistratu świadomi, iż jedną z form ochrony przyrody jest prawidłowe dokarmianie wiedzą także o tym, że powoduje to ograniczenia naturalnej selekcji, a tym samym osłabienie populacji. 

czytaj więcej »
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W ZAKROCZYMIU

06.02.2014

14:53

Dzieci z oddziałów przedszkolnych A i B bardzo uroczyście wierszem i piosenką uczciły święto Babci i Dziadka. Wspólny taniec i zabawa wnucząt z Babciami i Dziadkami wprowadziły wesoły nastrój w czasie spotkania. Życzenia skierowane do gości …. „W poniedziałki pomyślności, a we wtorki kosz radości! W środy, czwartki precz zmartwienia!
Niech i w piątki strapień nie ma! Na soboty i niedziele życzymy odpoczynku wiele! To nie koniec życzeń jeszcze. Emerytury życzymy Wam większej”, wywołały uśmiech na ustach wszystkich obecnych. Miłą niespodzianką dla Babć i Dziadków były samodzielnie wykonane laurki i serduszka. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany z pomocą rodziców.

 


 

czytaj więcej »
SZKOLENIE DLA ZAKROCZYMSKICH ROLNIKÓW

05.02.2014

15:33

5 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu odbyło się szkolenie w którym udział wzięła liczna grupa zakroczymskich rolników. Zagadnienie podatku VAT w rolnictwie przedstawiła p. Kinga Białobrzeska- Kijek z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

Zasady ubiegania się o emeryturę rolniczą, ubezpieczenia zdrowotne rolników, dofinansowanie składek dla osób opiekujących się dziećmi, BHP w rolnictwie – przedstawiła p. Małgorzata Zofińska – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podczas spotkania pracownicy KRUS przeprowadzili konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Uczestnicy, którzy wykazali się największą znajomością tematu, otrzymali praktyczne nagrody.

JESZCZE JEDEN CIĘŻKI ATAK ZIMY NA DROGACH GMINY ZAKROCZYM

31.01.2014

11:37

W piątek 31 stycznia między godziną 9:00, a 11:00 Burmistrz Gminy Pan Henryk Ruszczyk koordynował w terenie działania odśnieżania dróg gminnych i powiatowych. Odwiedził szkoły, punkty zaopatrzenia ludzi w towary oraz mieszkańców.
W związku z ciężką sytuacją na drogach na prośbę Burmistrza – Starosta, który także wizytował w dniu dzisiejszym drogi na terenie naszej gminy i wprowadził cięższy sprzęt do ich odśnieżania.


 

czytaj więcej »
DZIESIĄTA ROCZNICA WYPRAWY NA DWA BIEGUNY WIELKIEGO PODRÓŻNIKA MARKA KAMIŃSKIEGO I DZIELNEGO NASTOLATKA JASIA MELI INSPIRACJĄ SPEKTAKLU „WIELKA PODRÓŻ LULIE”. SZKOLNY ZESPÓŁ TEATRALNY „DRUŻYNA LULIE” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH CASTINGIEM I PIERWSZĄ PRÓBĄ ROZPOCZĄŁ PRZYGOTOWANIA DO HISTORYCZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

29.01.2014

08:49

Baśń „Lulie the Iceberg” napisana przez Jej Wysokość Księżnę Hisako of Takamado mówi nam o potędze przyjaźni, pięknie ludzi i zwierząt. Podróż młodej wspaniałej góry lodowej Lulie z Bieguna Północnego na Biegun Południowy to dojrzewanie i dorastanie. Czy nasi młodzi aktorzy ze szkoły w Wojszczycach sprostają temu zadaniu ?
Każdy powinien realizować swoje marzenia, każdy powinien mieć swój świat! Zobaczymy to w dzień wiosennego zrównania dnia z nocą !
 

czytaj więcej »
ZA OKNAMI MROŹNY STYCZEŃ A W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM KOLOROWO I RADOŚNIE. DZIECI ODWIEDZIŁA "KRÓLOWA ŚNIEGU" A NASTĘPNIE ODBYŁO SIĘ ŚWIĘTOWANIE DNIA BABCI I DZIADKA !

27.01.2014

13:41

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie chwile, kiedy wszystkim robi się cieplej na sercu.
22 stycznia w przedszkolu zawitała "Królowa Śniegu" w adaptacji Teatru Narwal z Białegostoku. Niezwykła historia Gerdy i Kaja dostarczyła dzieciom wielu emocjonujących przeżyć i uświadomiła siłę przyjaźni.


przedszkolaki na prośbę aktorów, aktywnie uczestniczyły w inscenizacji


A już 23 i 24 stycznia w przedszkolu odbyło się spotkanie, na które licznie przybyli szczególni goście. Pszczółki, Biedronki i Motylki świętowały Dzień Babci i Dziadka. Każda z grup przygotowała część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta. 

czytaj więcej »
"ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA"

23.01.2014

14:56

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w styczniu br. rozpocznie się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia!", której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.
Kampania stanowi istotny element działań w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych. Kierowana jest ona zarówno do środowisk medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, jak i środowisk pozamedycznych. w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.
Akcja uzyskała poparcie Narodowego instytutu Zdrowia Publicznego -- Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka", Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.
W ostatnim czasie narosło wiele mitów w obszarze szczepień ochronnych. Ruchy antyszczepionkowe podważają coraz częściej prawny obowiązek poddawania dzieci szczepieniom ochronnym. Działania te mogą wpływać negatywnie na decyzje, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, co do zasadności przeprowadzania szczepień ochronnych.
Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania i zwalczania chorób oraz łagodzenia ich przebiegu. Zapewniają to wszystko w sposób opłacalny i wydajny, z korzyścią dla rządów, rodzin, pracodawców i pojedynczych osób.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych

www.szczepienia.gis.gov.pl

www.szczepienia.pzh.gov.pl

http://albumy.net/pub/szczepienia/wirusy_1_2.html
 

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI GMINY ZAKROCZYM - AKTUALIZACJA STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWEGO DLA PRZEBUDOWY DROGI KRAJOWEJ NR 7 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU PŁOŃSK - CZOSNÓW

23.01.2014

08:24

W dniu 22 stycznia o godzinie 17 w świetlicy przy OSP Zakroczym odbyło się spotkanie którego celem była informacja o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja proponowanych wariantów przebiegu trasy oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców.
Gminę Zakroczym reprezentowali : Burmistrz Gminy Zakroczym Pan Henryk Ruszczyk, pracownicy Urzędu Gminy, radni Gminy Zakroczym i kilkudziesięciu mieszkańców zainteresowanych tematem rozbudowy drogi nr 7. Materiały informacyjne zostały przedstawione przez przedstawicieli inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektanta Lafrentz – Polska Sp. z.o.o z Poznania. W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze z lokalnych mediów.

Kliknij aby powiększyć

czytaj więcej »
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XII OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE NA BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

22.01.2014

14:33

W 2014 roku odbędzie się kolejna edycja Ogólnokrajowego konkursu "Bezpieczne gospodarstwo rolne" organizowanego przez KRUS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Pracy oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Chętnych do wzięcia udziału w tym konkursie zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU (kliknij aby otworzyć)  oraz wypełnienia ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE (kliknij aby otworzyć). Wypełnione zgłoszenia należy składać w Terenowej Placówce KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim do 14 marca 2014 r. Informacji nt konkursu udziela PT KRUS w Nowym Dworze Maz. pod nr. tel. 22 775 33 03 i 22 775 26 26.

URZĄD GMINY ZAKROCZYM ZAPRASZA NA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

22.01.2014

14:23

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Zakroczymiu, zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 5 LUTEGO 2014r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej ( pokój 106 ) Urzędu Gminy w Zakroczymiu.
Temat szkolenia:
1. Zasady ubiegania się o emeryturę rolniczą.    
Ubezpieczenia zdrowotne rolników.

Dofinansowanie składek dla osób opiekujących się dziećmi. 
BHP w rolnictwie.

temat przedstawi: p. Małgorzata Zofińska – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Podatek VAT w rolnictwie.
temat przedstawi: p. Kinga Białobrzeska- Kijek – MODR w Warszawie.

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z TERENU DZIAŁANIA PGE DYSTRYBUCJA SA Oddział Warszawa

21.01.2014

13:25

Szanowni Państwo,

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w ramach podstawowej działalności wykonuje przebudowy, rozbudowy i  modernizacje stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej, za pomocą której dostarczmy prąd do Państwa obiektów. Intensywna eksploatacja pozytywnie wpływa na stan techniczny sieci i tym samym na zmniejszenie zagrożenia awariami.
Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne czasami konieczne jest całkowite wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. W związku z tym staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.
O planowanych przerwach staramy się powiadomić z pięciodniowym wyprzedzeniem jak najszersze grono mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas w rejonie wyłączeń rozwieszaliśmy ulotki oraz systematycznie zamieszczamy aktualne informacje o planowanych wyłączeniach na naszej stronie internetowej. Z uwagi na sygnały Klientów, że rozwieszane ulotki są niepraktyczne i nie spełniają swojego zadania, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od plakatowania w terenie. W zamian zapraszamy na stronę internetową i rekomendujemy korzystanie z funkcji tzw. Newsletetra, czyli automatycznego e-maila. Uważamy, że jest to obecnie najbardziej skuteczny sposób przekazywania potrzebnych i pilnych informacji.
Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.
Zapraszamy Państwa do korzystania z informacji na stronie internetowej i zamówienia na swój adres e-mailowy informacji o planowych wyłączeniach prądu.                            
 

Z poważaniem,
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa       

 

HARMONGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA I WSI GMINY ZAKROCZYM

20.01.2014

08:27

W związku z pytaniami mieszkańców Gminy Zakroczym publikujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w terminach styczeń-czerwiec 2014.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Zakroczym

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu wsi Gminy Zakroczym

ZAKROCZYM PAMIĘTAŁ O 69 ROCZNICY WYZWOLENIA MIASTA I GMINY SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

17.01.2014

13:31

Władze administracyjne, radni, młodzież szkolna z pocztami sztandarowymi, dyrekcja i nauczyciele oraz mieszkańcy miasta zapalili znicze i złożyli kwiaty w hołdzie wyzwoleńcom miasta spod jarzma okupanta. Pan Kazimierz Szczerbatko obszernie przedstawił chronologię dnia wyzwolenia.

 

czytaj więcej »
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

16.01.2014

12:06

Niniejszym informuję, iż stosownie do art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm) osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224), właściwy organ tj. Burmistrz Gminy Zakroczym udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z bonifikaty wraz z oświadczeniem, że jest to jedyne źródło utrzymania należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Zakroczymiu pok. nr 101 najpóźniej do dnia 15.03.2014r.

Burmistrz Gminy Zakroczym
/-/ Henryk Ruszczyk

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

15.01.2014

09:29

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Zakroczym na spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania aktualizacji stadium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk - Czosnów.

Spotkanie odbędzie się 22 stycznia 2014r.  o godz.  17:00 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu - ul. Warszawska 7

Kliknij aby zobaczyć plakat informacyjny

INFORMACJA O PLANOWANEJ PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

15.01.2014

09:22

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Smołach gm. Zakroczym w dniu 24 stycznia 2014r. w godzinach od 9:00 do 14:00

KONCERT CHARYTATYWNY DLA ALICJI BORKOWSKIEJ

15.01.2014

09:18

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Koncertu Charytatywnego dla Alicji Borkowskiej serdecznie zapraszamy 26.01.2014r. o godzinie 16:00 do Hali NOSIR

Sprzedaż biletów w Nowodworskim Ośrodku Kultury i Rekreacji ul. Sportowa 66 - Nowy Dwór Mazowiecki

Cegiełki o wartości 25 zł.

FINAŁ WOŚP W ZAKROCZYMIU

13.01.2014

09:12

W dniu 12 stycznia 2014 roku po raz siedemnasty mieszkańcy Gminy Zakroczym przyłączyli się do zbiórki pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od wczesnych godzin porannych z puszkami kwestowało 20 wolontariuszy. Kwota zebrana w naszej gminie zostanie przekazana Wielkiej Orkiestrze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów.
Prace zakroczymskiego sztabu WOŚP zorganizowała Pani Elżbieta Marciniak
Jak co roku w centrum miasta o godz. 18:00 wzniosło się „Światełko do nieba”
Nad bezpieczeństwem akcji czuwali Strażacy z OSP Zakroczym oraz funkcjonariusze miejscowej Policji – którym serdecznie dziękujemy !
 

czytaj więcej »
DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W EMOLINKU

08.01.2014

13:47

8 stycznia 2014 roku to dla Społeczności Szkoły Podstawowej w Emolinku dzień szczególny - Święto Patrona - Kornela Makuszyńskiego, przypadające na dzień urodzin pisarza.

czytaj więcej »
JUBILEUSZOWE KOLĘDOWANIE

07.01.2014

15:33

Z okazji 80-lecia urodzin Stefana Krupy, dyrygenta chóru „Gregorianie”, w kościele ojców kapucynów w Zakroczymiu odprawiona została msza święta w jego intencji, a po niej odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru pod kierunkiem Jubilata i jego syna Piotra.

czytaj więcej »
12 STYCZNIA 2014 W ZAKROCZYMIU PO RAZ KOLEJNY ZAGRA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!

07.01.2014

14:54

Anna

Hasłem przewodnim tegorocznej zbiórki jest „NA RATUNEK. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Zebrane datki posłużą m.in. do zakupu wielonarządowych tomografów komputerowych z możliwością znieczulenia do badania młodszych dzieci, a także aparatów USG i radiologicznych stacji diagnostycznych RTG dla najmłodszych. Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy na doposażenie już istniejących, a także nowo otwieranych oddziałów geriatrii.
„Niech ten dzień będzie także dniem, w którym troska o dzieci i seniorów będzie na ustach wszystkich, a następnie - niech nie będzie to tylko jeden dzień, ale cały rok naszych wytrwałych starań, aby polepszyć los wnuczków oraz ich dziadków" apeluje Jurek Owsiak i Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zachęcamy wszystkich do wspierania tej wspaniałej akcji !
Więcej informacji na stronie www.wosp.org.pl

JASEŁKA W ZAKROCZYMSKIM PRZEDSZKOLU

20.12.2013

14:30

W dniach 19 i 20 grudnia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez przedszkolaków z grup „Motylki”, „Biedronki” i „Pszczółki”. Przedstawienia były wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Bożego Narodzenia. 

czytaj więcej »
PO RAZ KOLEJNY ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ ZAKROCZYMSKIE DZIECI

20.12.2013

14:00

Kamil

Następny rok z rzędu w ramach akcji świątecznej ogłoszonej przez Redaktor Naczelną „Gazety Nowodworskiej” Panią Annę Daniszewską „Piszemy list do św. Mikołaja” w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu, Święty Mikołaj wraz z Burmistrzem Gminy Henrykiem Ruszczykiem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Wandą Janczarek wręczył wszystkim dzieciom, które napisały do niego list wspaniałe, wymarzone prezenty. Magia Świąt udzieliła się zarówno dzieciom, jak i rodzicom, na których twarzach było widać szerokie uśmiechy. Po wręczeniu prezentów , każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem.

czytaj więcej »
JASEŁKA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WOJSZCZYCACH I EMOLINKU

20.12.2013

11:17

18 grudnia 2013 r. o godzinie 9.00  w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice spotkali się na Jasełkach szkolnych. Inscenizacji tej towarzyszyło przesłanie „Otwórzmy drzwi Chrystusowi”.

20 grudnia 2013 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku uczniowie przygotowali piękne Jasełka, które przypominały historię sprzed ponad 2000 lat. Tegoroczna Wigilia Szkolna była zorganizowana pod hasłem „A światłość w ciemności świeci”

KOSMICZNYCH WĘDROWCÓW – PART ONE, MIAŁA BYĆ DZIESIĄTKA...

19.12.2013

13:50

Na pierwsze klubowe spotkanie z Panią Natalią (opiekunką młodych astronomów) i Panem Piotrem  pasjonatem astronomii, malarzem, oraz twórcą logo klubowego pojawiło 27 młodych gimnazjalnych adeptów patrzenia w gwiazdy.

Za naszym oknem na nowy już Rok
coś się zapala i l błyszczy przez mrok
Gwiazdkowe dzieci u nadziei wrót
stoimy wszystkie czekając na cud

Ufni w potęgę ściszamy głos
aż za szyb kręgiem błyśnie nasz los

Zimne są ognie i biała jest noc
Pali się drzewko i truchleje moc
Gwiazdkowe dzieci swych ojców i mam
stoimy wszystkie u nadziei bram

Wierząc ze właśnie musi być tak
póki nie zgaśnie za oknem znak

Tyle jest myśli i tyle jest w nas
Gwiazdkowych dzieci spod milionów gwiazd
Stojących ciągle u nadziei bram
Gwiazdkowych dzieci swych ojców i mam

Tekst : Andrzej Mogielnicki

czytaj więcej »
XVII SPOTKANIE WIGILIJNE ŚRODOWISKOWEGO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W ZAKROCZYMIU

19.12.2013

10:03

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zakroczymiu już od 16 lat otacza opieką liczną grupę dzieci i młodzieży. Jest wśród nich wiele dzieci utalentowanych, które pod okiem opiekunów rozwijać mogą swoje zainteresowania i zdolności. W tym roku tradycyjnie podopieczni TPD wraz ze swoimi nauczycielami i Panią Prezes Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Zakroczymiu Jadwigą Ruszczyk, we współpracy z gminą oraz przy wsparciu sponsorów, przygotowali piękne spotkanie wigilijne, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
XXVI SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

17.12.2013

09:05

Na dzień 30 grudnia 2013r. (poniedziałek ) o godz. 13:00 zwołuje się XXVI Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu

Proponowany porządek obrad

Natomiast 18 grudnia 2013r. (środa) o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zakroczymiu

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN - SZKOLENIE DLA ZAKROCZYMSKICH ROLNIKÓW NA TEMAT PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

11.12.2013

08:41

10 grudnia br w Urzędzie Gminy w Zakroczymiu odbyło się szkolenie na temat integrowanej ochrony roślin. Pan Albert Jaworski – kierownik Terenowego Zespołu Doradców w Pomiechówku mówił o sposobach ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi.

czytaj więcej »
III MIKOŁAJKOWY DZIEŃ SPORTU W ZAKROCZYMIU ZORGANIZOWANY PRZEZ UKS LIDER

11.12.2013

08:31

W dniu 8.12.2013 odbył się III Mikołajkowy Dzień Sportu zorganizowany przez UKS LIDER. Za całą organizację zadbał Artur Ciecierski, Prezes UKS LIDER i nauczyciel WF Gimnazjum w Zakroczymiu. I część skierowana była do młodzieży z Gimnazjum. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy rywalizowali w międzyklasowym turnieju piłki nożnej.

czytaj więcej »
X OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI EUROPEJSKIEJ

11.12.2013

07:58

Młodzi Śpiewający przedstawiciele Gminy Zakroczym wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Europejskiej "NUTKA POLIGLOTKA" - miejscem imprezy była Warszawa-Wawer 7-8 grudnia 2013r.

POCKER THE POLISH DOGTROTTER NA ŚWIATOWYM DNIU PRAW ZWIERZĄT U PRZEDSZKOLAKÓW ZAKROCZYMSKICH

10.12.2013

15:41

Piesek podróżujący po wszystkich kontynentach zawitał u nas po powrocie z Anglii, aby opowiedzieć o adopcji zwierząt. Ta niezwykle wartościowa maskotka Pani Kasi Pisarskiej przybyła w ostatniej chwili do oczekujących ją dzieci dzięki uprzejmości Prywatnej Lini Przewozowej „RADEX”

czytaj więcej »
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW WYDAŁ OSTRZEŻENIE NR 104 O PRZEWIDYWANYM OBLODZENIU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

09.12.2013

12:20

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wydał OSTRZEŻENIE NR 104
Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.12.2013 do godz. 24:00 dnia 09.12.2013
Przebieg: W ciągu dnia nastąpi spadek temperatury powietrza i gruntu poniżej 0°C, co po opadach deszczu spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Oblodzenie pojawi się najpierw na północy województwa i stopniowo będzie obejmować obszary położone w centrum i na południu. Temperatura powietrza spadnie do około -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Oblodzenie występować będzie również po ustaniu ważności ostrzeżenia ze względu na utrzymujące się ujemne temperatury powietrza.
Dyżurny synoptyk: Katarzyna Bednarek
Godzina i data wydania: godz. 10:08 dnia 09.12.2013.

WCZK MUW
/-/ Roman Madejski

NIEZWYKŁA GRUDNIOWA SOBOTA U SENIORÓW W WOJSZCZYCACH

09.12.2013

08:27

Za oknami Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach, szarą godziną wraz z ostatnimi akordami „ksawerowego huraganu” na mroźnym powietrzu tańczą gwiazdkowe płatki śniegu...
W pięknie udekorowanej świetlicy Prezes Klubu Seniorów im. Brata Zeno Pan Stanisław Nowakowski wraz z Panią Dyrektor Bożeną Wyszyńską witają gości i klubowiczów na siódmej już świąteczno-noworocznej uroczystości – a cicha kolęda wprowadza wszystkich w wyjątkowy nastrój.
 

czytaj więcej »
FINAŁ MŁODZIEŻOWY LIGI W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM - V RUNDA

09.12.2013

08:12

To już ostatnie zmagania tego roku dzieci i młodzieży powiatu nowodworskiego w Młodzieżowej Lidze w Strzelectwie Pneumatycznym. V runda przebiegła w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze. Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie jaki wspaniały potencjał drzemie w młodzieży i jak wielka jest potrzeba organizowania tego typu zawodów.

czytaj więcej »
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W CZERWONYM STROJU Z UROCZYMI ELFAMI PRZYBYŁ OŚNIEŻONY PUNKTUALNIE NA SKRZYDŁACH WICHRÓW KSAWEREGO NA SPOTKANIE Z UCZNIAMI ZAKROCZYMSKICH KLAS IV

06.12.2013

13:56

Uczniowie pod troskliwą opieką wychowawczyń Pani Izabeli Łabędy i Pani Katarzyny Figury obejrzeli spektakl muzyczno-słowny pt. „Tajemnicze przypadki św. Mikołaja”. Po przedstawieniu, które bardzo się podobało, Św. Mikołaj z worka pełnego prezentów rozdawał upominki.

Był to także znakomity czas dekoracji piernika (dzieci zdobiły pierniki lukrem i czekoladą – rzecz oczywista zabrały te arcydzieła jako upominki).
Spotkanie w cukierni organizatorzy realizując hasło, "aby życie lepiej smakowało", kończyli pod świąteczną choinką.

Będący z niezapowiedzianą wizytą Kierownik Referatu Oświaty Pan Kazimierz Szczerbatko po fantastycznej imprezie pojechał na poszukiwanie innych radosnych chwil mikołajkowych w zakroczymskiej oświacie.

NIESPODZIEWANA WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZAKROCZYMIU

06.12.2013

13:48

Na spotkanie z Mikołajem dzieci zawsze czekają z niecierpliwością


„Jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie,
Dźwiga swój worek niezmordowanie,
I każde dziecko prezent dostanie…"


 

czytaj więcej »
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MUW WYDAŁ OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W DNIACH OD 5 DO 7 GRUDNIA BR.

05.12.2013

10:30

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 102

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 18:00 dnia 05.12.2013 do godz. 10:00 dnia 07.12.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru, południowo-zachodniego i zachodniego, o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. Maksymalne porywy wiatru spodziewane są w nocy z czwartku na piątek i w piątek, kiedy to wiatr w porywach może osiągać prędkość do 110 km/h. Od rana dnia 07.12.2013 wiatr stopniowo będzie słabł do średniej prędkości do 35 km/h, a w porywach do 80 km/h. Od nocy z czwartku na piątek występować będą przelotne opady śniegu, a silny i porywisty wiatr powodował będzie zawieje śnieżne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi:  Z uwagi na dynamiczną sytuację meteorologiczną ostrzeżenie może zostać zaktualizowane.

Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik

Godzina i data wydania: godz. 22:39 dnia 04.12.2013

 Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało prognozę pogody dla Województwa Mazowieckiego na okres od 5 do 7 grudnia br (kliknij tutaj aby przeczytać)

Postępowanie w czasie huraganu (kliknij tutaj aby przeczytać)

BURMISTRZ GMINY ZAKROCZYM WRAZ Z PRODUCENTAMI ROLNYMI Z NASZEJ GMINY NA SPOTKANIU Z WICEMINISTEREM ROLNICTWA PANEM TADEUSZEM NALEWAJKIEM

04.12.2013

12:33

W dniu 03 grudnia 2013 roku w Czerwińsku odbyło się spotkanie producentów rolnych z wiceministrem rolnictwa Panem Tadeuszem Nalewajkiem. Na zaproszenie Wójta Gminy Czerwińsk Pana Michała Walerysiaka przybyli Burmistrz Gminy Zakroczym Pan Henryk Ruszczyk wraz z producentami rolnymi z Gminy Zakroczym -  Panem Ireneuszem Kostrzewskim oraz Panem Michałem Borzyckim.

czytaj więcej »
48 ROCZNICA ŚMIERCI PIOTRA ZAPARTA

03.12.2013

12:33

WYBUDOWAŁ POMNIK TRWALSZY NIŻ ZE SPIŻU
 

Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.......Zakroczym znalazł
przyjaciela w osobie Piotra Zaparta. Wcześniej jednak to on, w dramatycznych okolicznościach, znalazł przyjaciół wśród wspaniałych zakroczymian i mieszkańców okolicznych wiosek.
Piotr Zapart, rodowity rembertowianin to urodzony społecznik. Troszczył się o tych, którzy nie potrafili bądź nie mogli zatroszczyć się o siebie. Z myślą o pomaganiu innym zorganizował Stowarzyszenie Rodzin Robotniczych. W czasie okupacji wielokrotnie narażał życie, ukrywając w swym domu ściganych przez gestapo ludzi pracujących w konspiracji.

czytaj więcej »
ZAPRASZAMY NA FINAŁY 2013 MŁODZIEŻOWEJ LIGI W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM

28.11.2013

12:45

„To już ostatnie zawody tego roku – Finały!
V runda Młodzieżowej Ligi otwiera przed klubem Szkolniak wielkie możliwości. Od następnego roku jako członkowie LOK będziemy organizatorami oraz współorganizatorami zawodów o randze nie tylko powiatowej ale całego województwa mazowieckiego. Jesteśmy jedynym klubem w powiecie nowodworskim, który stara się propagować strzelectwo pneumatyczne.” – mówi Sebastian Koczanowski, prezes klubu. Do tej pory w zawodach wzięło już udział ponad 70 osób. Liczba członków klubu oraz zainteresowanych rośnie z każdym miesiącem. Młodzież Zakroczymska do tej pory wywalczyła aż 42 medale.

Serdecznie zapraszamy.

WAŻNE SPOTKANIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

28.11.2013

09:32

Pan Henryk Ruszczyk Burmistrz Gminy Zakroczym i Pani Wanda Janczarek Przewodnicząca Rady Gminy, wzięli udział w dniu 27 listopada br w spotkaniu z Panem Jackiem Kozłowskim Wojewodą Mazowieckim, na którym omawiano sprawy dotyczące współdziałania administracji samorządowej i administracji rządowej w terenie. Hasłem przewodnim spotkania, były jakże aktualne słowa "Wojewoda to rząd bliżej społeczeństwa".

zdjęcia pochodzą ze strony www.mazowieckie.pl
i umieszczone zostały za zgodą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

czytaj więcej »
NASZE ZWIERZAKI KOCHANE - NOWY SERWIS NA STRONIE GMINY ZAKROCZYM

26.11.2013

15:29

Dzisiaj startuje nowy serwis na zakroczymskiej stronie gminnej pt. "NASZE ZWIERZAKI KOCHANE". Będzie on poświęcony naszym pupilom. Znajdą się tam działy:
- MÓJ KOCHANY ZWIERZAK
- ADOPTUJ ZWIERZAKA
- WSPOMÓŻ ZWIERZAKA
- FUTRZANE POEZJE
- WASZE LISTY
Gorąco zachęcamy mieszkańców i gości naszej gminy do współredagowania tego serwisu i nadsyłania na adres org@zakroczym.pl wszelkich ciekawych materiałów o naszych kochanych stworzeniach.

WIELKIE PLANY KLUBU SENIORÓW IM. ŚW.IZYDORA W SMOSZEWIE

25.11.2013

08:33

Z inicjatywy sołtysa wsi Smoszewo Pana Grzegorza Tomczyka, księdza proboszcza mgr Jarosława Ferenca i przy pełnym poparciu Burmistrza Gminy Zakroczym Pana Henryka Ruszczyka powstał trzeci w gminie Zakroczym – Klub Seniorów im. Św. Izydora w Smoszewie.

 

czytaj więcej »
APELOWAĆ JEST ŁATWO!

20.11.2013

15:15

Rozziew między cywilizacją a przyrodą trwa -  nie pomagają apele o ochronę stworzenia o traktowanie środowiska naturalnego w wymiarze moralnym i duchowym człowieka.

    Słowa uczą, przykłady pociągają
verba docent, exempla trahunt

czytaj więcej »
OPTYMISTYCZNA HISTORIA KUNDELKA WACUSIA Z GAŁACH

20.11.2013

14:34

Wacuś nie skończył jeszcze roku, kiedy został potrącony przez samochód – efekt ciężki uraz kręgosłupa, brak nadziei...
Właściciele pieska Państwo Kręźlewiczowie – życzliwi, uparci dali szansę pieskowi, już jedenaście lat pod troskliwą opieką piesek szaleje na dwukółce zarówno w domu jak i z czworonożnymi przyjaciółmi na podwórku.

SÓJKA XENIA – PTASI KLEJNOT NA ALBERTUSIE, ZAKROCZYMSKIM DĘBIE !

18.11.2013

11:06

Kamil

Zanim przylecą do naszych balkonów i ogrodów skrzydlaci goście z północy – gile, jemiołuszki, strzyżyki… zanim zaczniemy pomagać im w przetrwaniu zimna i głodu…

Pamiętajmy – późna jesień to czas kiedy szukają one przyszłych źródeł pokarmu, czas zaproszenia do nas wesołych, rozćwierkanych przyjaciół. Pan Paweł okiem kamery obserwował grubszą z dnia na dzień sójkę Xenię dokarmiającą się znakomitym przysmakiem – żołędziami. Ostatnie liście dębu opadają, sójka czeka na pierwszych zwiadowców, aby wskazać im adresy ptasich stołówek

SPOTKANIE Z RADCĄ PRAWNYM W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ODSZKODOWAŃ ZA ZAMIESZKIWANIE W STREFIE OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA LOTNISKA MODLIN

15.11.2013

08:24

W dniu 14.11.2013 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców naszej Gminy z Radcą Prawnym z Kancelarii Radców Prawnych „BHS”.

czytaj więcej »
TO BYŁY MAŁE KROKI ZAKROCZYMSKICH GIMNAZJALISTÓW I SŁOWA PANA PIOTRA KIM JESTEŚMY NA TEJ BŁĘKITNEJ PLANECIE W OTOCZENIU NIEZLICZONYCH GWIAZD

14.11.2013

11:24

Z inicjatywy jednego z inicjatorów powstającego Stowarzyszenia Europejskie Centrum Szlaków Historycznych Pana Piotra Tofila i dyrektora zakroczymskiego gimnazjum Pani Marii Kijewskiej odbyło się sympatyczne spotkanie z młodzieżą zachęcające do powołania Szkolnego Klubu Astronomicznego.

czytaj więcej »
NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII

13.11.2013

11:55

Niedawno obchodziliśmy Święto Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji zaprosiliśmy do naszego przedszkola specjalnego gościa, Pana Macieja Kostrzewskiego. Pan Maciej zaprezentował się dzieciom w żołnierskim mundurze z czasów I wojny światowej. Przedstawił historię święta, które obchodzimy 11 listopada oraz losy bohatera XX w., rotmistrza Józefa Piłsudskiego.

czytaj więcej »
"TWIERDZA ZDOBYTA !"

12.11.2013

10:29

10 listopada 2013 r. na hali sportowej przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbyły się I Mistrzostwa Europy w Szermierce Tradycyjnej. Będą one bardzo mile wspominane przez dzieci i młodzież UKS Szkolniak Zakroczym. To podczas nich, w zawodach równoległych rangi powiatowej, nasi wspaniali zawodnicy wywalczyli 10 medali.

czytaj więcej »
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W 95 ROCZNICĘ ODZYSKANIA SUWERENNOŚCI - KWIATY I ZNICZE PRZY ZAKROCZYMSKICH MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ

12.11.2013

08:48

Burmistrz Gminy Zakroczym Pan Henryk Ruszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wanda Janczarek i Radny Pan Maciej Kostrzewski oddali hołd żołnierzom, politykom i dyplomatom którym zawdzięczamy, że po 123 latach niewoli odrodziła się Rzeczypospolita.

czytaj więcej »
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH

08.11.2013

15:01

08.11.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach odbyło się przedstawienie z okazji Odzyskania Niepodległości.  Podczas trwania uroczystości przypomniano drogę, jaką przeszedł nasz kraj. Odświętnie ubrani uczniowie, z biało - czerwonymi flagami, recytowali wiersze i teksty o tematyce niepodległościowej, śpiewali pieśni. Oddano hołd i pamięć tym wszystkim, którzy walczyli o  wolność Polski. Uroczystość była okazją do poznania historii, skłoniła do refleksji i zadumy. Akademię organizował Ks. Henryk Szwajkowski. Brali w niej udział uczniowie klasy V i VI. Pan Sławomir Skowyrski przygotował oprawę muzyczną.

czytaj więcej »
UROCZYSTE PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ, POŁĄCZONE Z AKADEMIĄ Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

08.11.2013

13:59

Pani Dyrektor Maria Kijewska serdecznie witając władze Gminy, pedagogów i zaproszonych gości  mówiła o pasowaniu i przyrzeczeniu jako o dwóch ważnych aktach po których „staniecie się pełnoprawnymi uczniami Gimnazjum Nr 1 im. Św. Stanisława Kostki”
 

czytaj więcej »
ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO – MŁODZIEŻ SZKÓŁ ZAKROCZYMSKICH W 95 ROCZNICĘ PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ

08.11.2013

13:31

Uroczystość Święta Odzyskania Niepodległości to znakomicie przygotowana akademia w dniu 8 listopada 2013 przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W EMOLINKU

08.11.2013

12:04

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku udziałem w uroczystej akademii uczciła Święto Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Barwy mojej Ojczyzny”

czytaj więcej »
BURMISTRZ GMINY ZAKROCZYM OGŁASZA NABÓR DO PRACY NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ (PODATEK VAT) W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

08.11.2013

11:14

Urząd Gminy Zakroczym poszukuje kandydatów do pracy na zastępstwo na stanowisku ds. VAT w Referacie Księgowości Budżetowej.
Do zadań stanowiska należy: aktualizacja zgłoszonych danych NIP; analiza i kontrola poprawności dokumentów podlegających rozliczeniu VAT; sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT; składanie miesięcznych deklaracji VAT; obliczanie podatku do zwrotu oraz sporządzanie odpowiednich wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu; wystawianie faktur VAT; współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku VAT.
Wymagane: znajomość w/w zagadnień, wykształcenie średnie; dobra organizacja pracy.
Oferujemy: umowę na zastępstwo; wynagrodzenie zgodne z tabelą wynagrodzeń w administracji. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego i dokumentów potwierdzających doświadczenie, na adres Urzędu Gminy Zakroczym, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym z dopiskiem „stanowisko ds. VAT” w terminie do 27.11.2013 r.
Wszystkie informacje dotyczące pracy na zastępstwo na stanowisku j.w., zamieszczone zostały na stronie
www.bip.zakroczym.pl w zakładce „Nabór pracowników”.

ULICA GDAŃSKA W ZAKROCZYMIU ODDANA DO EKSPLOTACJI !

07.11.2013

12:19

W dniu 7 listopada 2013 dokonano odbioru końcowego prac związanych z modernizacją ulicy Gdańskiej w Zakroczymiu.

czytaj więcej »
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PAN ADAM STRUZIK GOŚCIEM GMINY ZAKROCZYM W TRAKCIE VII MAZOWIECKIEGO KONGRESU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

07.11.2013

08:37

Na zaproszenie Pana Henryka Ruszczyka – Burmistrza Gminy Zakroczym i Pani Wandy Janczarek – Przewodniczącej Rady Gminy Zakroczym odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego z Radnymi naszej gminy w dniu 6 listopada 2013 roku.

czytaj więcej »
PODRÓŻ W NIEZNANE...ZACHWYT DZIECKA W MAGICZNYM PATRZENIU NA ŚWIAT

06.11.2013

13:32

Po ogromnym sukcesie malowania zakroczymskiego dębu, Pszczółki z Gminnego Przedszkola zapraszają do nowego projektu "Odkrywamy mazowieckie wierzby" Dokąd tym razem pojedzie dziecięcy obraz naszej wierzby aby promować piękno ziemi zakroczymskiej??

LISTOPADOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTROŚMIECI, ZUŻYTYCH OPON I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

05.11.2013

14:45

Urząd Gminy w Zakroczymiu informuje, że w drugiej połowie listopada br. w dniach oznaczonych w harmonogramie wywozu ciemniejszym kolorem  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych.

Terminy odbioru w/w odpadów dla poszczególnych miejscowości (kliknij aby przeczytać)


Odpady wielkogabarytowe to: zużyte meble (szafy, kanapy, wersalki itp.)

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to:
- Sprzęt AGD – lodówki, pralki, kuchenki, żelazka, odkurzacze, lokówki, suszarki itp.
-
Sprzęt RTV - telewizory, radia, magnetowidy, dvd itp.
-
Sprzęt komputerowy – komputery, monitory, drukarki, skanery, myszki itp.
Odpady niebezpieczne to:
- Odpady oświetleniowe – linowe i kompaktowe lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne źródła światła stosowane w gospodarstwach domowych,
- Puszki po farbach, olejach, silikonach, opakowania po aerozolach itp.
- Baterie i akumulatory
Zużyte opony

W/w odpady należy wystawić w miejscu umożliwiającym ich odbiór do godz.7:00 w dni wyznaczone w powyższym harmonogramie.

ZAKROCZYMSKIE MIEJSCA DNIA ZMARŁYCH - HOŁDU, MODLITWY I WSPOMNIEŃ

04.11.2013

08:03

Od pokoleń odwiedzamy cmentarz Zakroczymski, zapalamy znicze, składamy kwiaty, modlimy się i wspominamy... Zachowując tradycję wędrujemy, wędrujemy, wędrujemy...

PAMIĘTAMY, NIE ZAPOMINAMY – ZAPALAMY LAMPKI PAMIĘCI DLA ZAKROCZYMSKICH STRAŻAKÓW , BOHATERÓW LAT TRZYDZIESTYCH…

30.10.2013

14:41

Dzięki uprzejmości Państwa Grzmilów prezentujemy dwa jakże symboliczne zdjęcia naszych zakroczymskich strażaków w przeddzień Święta Zmarłych.

Dziękujemy Radnemu Panu Maciejowi Kostrzewskiemu za piękną inicjatywę przypomnienia Tych którzy przeszli na strażacką wieczną służbę.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W EMOLINKU RATUJĄ KASZTANOWCE

30.10.2013

14:39

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku wraz z opiekunami świetlicy oraz pedagogiem odpowiedzieli na apel o ratowanie kasztanowców poprzez grabienie i niszczenie liści z drzew zarażonych szrotówkiem kasztanowiaczkiem.

czytaj więcej »
ZAKROCZYMSCY PIERWSZOKLASIŚCI NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA

30.10.2013

13:52

W dniu 30 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów.

czytaj więcej »
25 PAŹDZIERNIKA 2013 R. ODBYŁO SIĘ UROCZYSTE OTWARCIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAKROCZYMIU, POŁĄCZONE Z PASOWANIEM NA PRZEDSZKOLAKA

25.10.2013

13:46

Przed budynkiem przedszkola zgromadzili się rada pedagogiczna,  wychowawcy, przedstawiciele samorządu, radni, dyrektorzy zakroczymskich szkół, rodzice i liczni goście.

czytaj więcej »
ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W WOJSZCZYCACH. UROCZYSTOŚĆ POD PIĘKNYM SYMBOLEM WIERZBY – MAZOWIECKIEGO DRZEWA MĄDROŚCI I SOWY SYMBOLU WIEDZY

25.10.2013

07:57

Odśpiewanie hymnu narodowego i serdeczne powitanie wszystkich zebranych przez dyrektora szkoły Panią Bożenę Wyszyńską rozpoczęło to ważne święto szkoły.

czytaj więcej »
IV RUNDA ZAWODÓW MŁODZIEŻOWEJ LIGI W STRZELECTWIE SPORTOWYM

24.10.2013

15:49

W zawodach 19 października 2013 r dzieci oraz młodzież Powiatu Nowodworskiego po raz czwarty stanęli w szranki o tytuł najlepszego strzelca 2013 r. Organizatorem zawodów jest gminny klub UKS Szkolniak, a nad sprawnym ich przebiegiem czuwał pan Sebastian Koczanowski, instruktor oraz prezes klubu. Zawody Młodzieżowej Ligi w Strzelectwie Sportowym odbywają się pod patronatem Burmistrza Gminy Zakroczym. 

 

czytaj więcej »
OGÓLNOKRAJOWE ĆWICZENIA TAKTYCZNO - SPECJALNE Z REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

23.10.2013

15:50

W dniu dzisiejszym w wybranych miastach całego kraju zawyły syreny. Tak zaczęły się ogólnokrajowe ćwiczenia taktyczno - specjalne z reagowania kryzysowego. W trakcie ćwiczeń zostały wyemitowane dwa sygnały alarmowe obowiązujące na obszarze kraju, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadomienia o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Tymczasem badania społeczne wykazały, że większość Polaków nie wie jakie są rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych.
Tabela sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych (kliknij aby otworzyć) 

CENTRALNY ZLOT MŁODZIEŻY PTTK „PALMIRY 2013” DLA UCZCZENIA 150 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZYNIOWEGO I 95 ROCZNICY ODRODZENIA PAŃSTWA POLSKIEGO

22.10.2013

08:11

Trasa nr 3 imienia Ojca Mariana Pińskiego bohatera zakroczymskiego – to trzydniowy odcinek Zakroczym-Pociecha. Pierwszego dnia młodzież z opiekunami przeszła szlakiem Powstania Styczniowego Kępą Galaską i Zakroczymiem.

czytaj więcej »
ZAPRASZAMY NA KONCERT UTALENTOWANEJ ZAKROCZYMIANKI

21.10.2013

12:05

Zapraszamy na wieczór muzyczny w cyklu
„Alicja Kabacińska przedstawia młodych utalentowanych wokalistów”.
26 października 2013 r. o godz. 17.00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury przy ul. I. Paderewskiego 1A
wystąpią Paulina Serwatka oraz Paweł Ziółkowski.
Wstęp wolny.

WIELKA UROCZYSTOŚĆ W PAŁACU PREZYDENCKIM Z OKAZJI 20-LECIA AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA”

16.10.2013

09:53

W dniu 15 października 2013 roku(wtorek) o godz. 12:00 rozpoczęła się uroczystość z okazji 20-lecia programu społecznego „Sprzątanie Świata-Polska”.

Gośćmi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i Pierwszej Damy Anny Komorowskiej wśród ogromnej rzeszy wybitnych postaci zaproszonych na wyjątkową galę były zakroczymskie władze administracyjne i dwie sympatyczne mieszkanki Zakroczymia.

 

Więcej informacji na stronach :

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Fundacji "Nasza Ziemia"

Retransmisja z Gali 20-lecia "Sprzątania Świata-Polska" - Kliknij tutaj !

ZREALIZOWANE MARZENIA 4-LETNIEJ OLI Z ZAKROCZYMIA ! NAJMŁODSZA WOLONTARIUSZKA NA GALI Z OKAZJI 20-LECIA AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA”

16.10.2013

09:42

Pewnego słonecznego, jesiennego dnia Pani Mira, gość naszego nowego gminnego przedszkola odebrała swój portret od jednej z „pszczółek”, na pracy Oli odnaleźliśmy także gorące serduszka naszych przedszkolaków. Pani Mira w zamian za miły prezent obiecała sympatycznej dziewczynce dużą niespodziankę !

Tą niespodzianką o czym dowiedzieliśmy się kilka dni później było zaproszenie Oli z mamą na wyjątkową uroczystość do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie

czytaj więcej »
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZAKROCZYMSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W EMOLINKU ORAZ UROCZYSTE OTWARCIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE W EMOLINKU

11.10.2013

13:36

W dniach 10-11 października 2013 w Szkołach Podstawowych w Emolinku, Wojszczycach oraz Zakroczymiu, w Gimnazjum nr 1 im. Świętego Stanisława Kostki, oraz w Gminnym Przedszkolu  w Zakroczymiu uroczyście świętowano Dzień Edukacji Narodowej.

Fotorelacja z Dnia Edukacji Narodowej - kliknij tutaj

czytaj więcej »
DOROCZNE SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE W ROLNICTWIE

11.10.2013

10:07

Burmistrz Gminy Zakroczym Pan Henryk Ruszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wanda Janczarek oraz Sekretarz Gminy Pani Krystyna Kaczor, powitali sołtysów, rolników i gości na spotkaniu podsumowującym rok 2013 w rolnictwie. Pierwszym punktem programu było wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom dorocznego konkursu na „Najładniejszy Ogródek w Gminie Zakroczym” w 2012 i 2013 roku.

czytaj więcej »
PRZYJECHALI PATRZEĆ PRZEZ CZAS NA PROWADZONYCH NA STRACENIE I ROZSTRZELIWANIE ZAKROCZYMSKICH ROMÓW

10.10.2013

08:41

9 października 2013 na rok przed 70 rocznicą Zagłady Zakroczymskich Romów – Burmistrz Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy, Starosta Powiatu Nowodworskiego, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy i sympatycy tej ciekawej i różnorodnej mniejszości narodowej – powitali niezwykłych gości.

Na czele przybyszów Henryk Nudziu Kozłowski – Król Romów oraz Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy. Wcześniej odwiedził nas Ryszard Ulicki – Honorowy Wójt Cygański.

Towarzyszyło im liczne grono przedstawicieli stowarzyszeń i związków Romów w Polsce.

Fotorelacja Marka Jakuczka - (kliknij tutaj)

czytaj więcej »
SEMINARIUM INTERESARIUSZY BEZDOMNOŚCI W OŚRODKU „ANTIDOTUM” W JANOWIE

04.10.2013

13:27

W dniu 4 października 2013 w Ośrodku „Antidotum” w Janowie odbyło się Seminarium Interesariuszy Bezdomności. Spotkanie poprowadziła mgr Agata Pietras dyrektor Domu Terapii i Readaptacji Społecznej. W seminarium udział wzięli także Burmistrz Gminy Zakroczym Henryk Ruszczyk, Jacek Gereluk Sekretarz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Henryk Mędrecki Vice Starosta Powiatu Nowodworskiego, Zuzanna Grabusińska Radca Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Marcin Wodziński starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Julia Wygnańska specjalistka ds. badań oraz Adriana Porowska dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

czytaj więcej »
"RAZEM BEZPIECZNIE" - DEBATA W ZAKROCZYMIU

04.10.2013

09:33

25 września br. w Zakroczymiu odbyła się  debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu nowodworskiego. Przy prezydialnym stole, w kierunku którego padały pytania z dziedziny bezpieczeństwa zasiedli: Burmistrz Gminy Zakroczym Pan Henryk Ruszczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wanda Janczarek, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim nadkom. Marek Ujazda, Kierownik Posterunku Policji w Zakroczymiu mł. asp. Piotr Barcikowski oraz inni współpracownicy Policji.  

czytaj więcej »
„POLONEZ” Z MŁODZIEŻĄ ZAKROCZYMSKĄ – JUBLIEUSZ 10-LECIA POLONIJNEGO CHÓRU Z BIAŁORUSI W NASZYM MIEŚCIE

01.10.2013

14:09

Przyjechali do nas z piękną polską pieśnią i polską kulturą, która jest dla nich świętością.
Chór bierze udział w uroczystościach o charakterze religijnym, patriotycznym i okolicznościowym – koncertował w Polsce, Rosji, Ukrainie i na Litwie.
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem owoców prób i pracy wszystkich śpiewaków i instrumentalistów pod kierunkiem dyrygenta Janiny Bryczkowskiej, głównego akompaniatora Ireny Zawjałowej i kierującej sprawami organizacyjnymi Olgi Jabłońskiej.
 

czytaj więcej »
OJCZYZNY MIŁOŚĆ – JEST COŚ CO NAS WSZYSTKICH ŁĄCZY…

30.09.2013

12:45

W dniu 29 września obchodzono 74-rocznicę bohaterskiej obrony Zakroczymia i okolic. Od 40 lat w kościele Ojców Kapucynów spotykają się żołnierze tamtych dni , przybywają żołnierze Polski Podziemnej, organizacje harcerskie, powstańcy warszawscy, AK, więźniowie Fortu nr. 1 – mieszkańcy miasta, goście. Wszyscy w zadumie składają hołd tym co polegli za Ojczyznę i spoczęli na zawsze w Ziemi Zakroczymskiej. Uroczystość rozpoczyna Msza Święta celebrowana przez O. Jana Karczewskiego – dyrektora OAT.


Homilię patriotyczną wygłosił ks. prof. Michał Grzybowski – delegat biskupa Płockiego. Następnie procesjonalnie duchowieństwo, delegacje i społeczeństwo przeszli do kwatery wojskowej – tutaj odbyło się uroczyste poświęcenie nowego krzyża przez ks. dziekan Jerzego Bieńkowskiego – proboszcza parafii Zakroczym, a dalsze modlitwy prowadził O. Krzysztof Groszyk – gwardian Klasztoru Zakroczymskiego. Wysłuchaliśmy patriotycznego wystąpienia Pani Jadwigi Zakrzewskiej – Poseł RP. Następnie 2 Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu uświetnił uroczystość  - kpt. Agnieszka Królak prowadziła apel poległych, kompania honorowa salwą oddała hołd poległym oraz odegrano „Śpij kolego” w rytm werbla składano kwiaty. Zebrani przybyli do szkoły, gdzie odbyła się akademia przygotowana przez młodzież Gimnazjum, Szkołę Podstawową i chór „Gregorianie”. Całość przygotowały p. Alicja Kabacińska i p. Jadwiga Policińska, a dekorację wykonały p. Anna Dudziej i p. Joanna Zych- Śliwka. Goście i mieszkańcy nagrodzili wykonawców długo trwającymi brawami. Burmistrz Gminy Pan Henryk Ruszczyk podziękował wszystkim zaprosił gości na wspólny posiłek.

FOTO GALERIA
- kliknij tu by zobaczyć więcej zdjeć

SUKCES NASZEJ ZAKROCZYMSKIEJ OCHOTNICZNEJ STRAŻY POŻARNEJ W POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻYCH POŻARNYCH

30.09.2013

10:17

W dniu 29.09.2013r. w zorganizowanych przez Powiatowy Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w zawodach w sporcie pożarniczym na terenie stadionu WKS Fala Kazuń w Kazuniu Nowym, okupionych kontuzją i potem po morderczej walce Ochotnicza Straż pożarna w Zakroczymiu zwyciężyła zajmując I miejsce w klasyfikacji generalnej.
OSP Zakroczym startowała jako 3 drużyna w sztafecie po otrzymaniu punktów karnych za strącenie płotka zajmowała po pierwszej konkurencji IV miejsce, startując w ćwiczeniu bojowym i przykładając w to wszystkie siły zwyciężyła precyzja i doświadczenie co dało nadrobić czas stracony w pierwszej konkurencji i wprowadzić drużynę na najwyższe podium. Nagrodą jest reprezentowanie w przyszłym roku powiatu nowodworskiego na szczeblu wojewódzkim zawodów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst : www.zakroczym.osp.org.pl

ODDAJ KREW DLA RAFAŁA

25.09.2013

12:48

LEGENDARNA ZAŁOŻYCIELKA FUNDACJI „NASZA ZIEMIA” I INICJATORKA KAMPANII „CLEAN UP THE WORLD” W POLSCE – GOŚCIEM BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY ZAKROCZYM PO WEEKENDZIE SPRZĄTANIA ŚWIATA !

25.09.2013

09:01

Pani Mira Stanisławska-Meysztowicz mieszkająca w Melburne w Australii odwiedzająca polskie  miasta i wsie oraz sadząca Drzewa Dwudziestolecia Akcji znalazła czas, aby dowiedzieć się - „ What's new in Zakroczym?” Odpowiedź na pytanie „Co nowego w Zakroczymiu?” otrzymała w trakcie realizacji bogatego programu pobytu w naszym mieście...

czytaj więcej »
XXIV SESJA RADY GMINY ZAKROCZYM

24.09.2013

10:54

Na dzień 30 wrzesień 2013r. (poniedziałek) o godz. 13:00 zwołuje się XXIV Sesję Rady Gminy Zakroczym, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakroczymiu

 

Proponowany porządek obrad

 

Natomiast 25 września 2013r. (środa) o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zakroczymiu

23 WRZEŚNIA W PIERWSZY DZIEŃ JESIENI, NA I WSPÓLNYM PIKNIKU RODZINNYM „POŻEGNANIE LATA” FANTASTYCZNE PRZEDSZKOLAKI Z DYREKTOREM I PRACOWNIKAMI GMINNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ BURMISTRZEM Z WIKLINOWYM KOSZEM PEŁNYM ŁAKOCI – POWITALI KOCHANYCH RODZICÓW !

24.09.2013

08:59

Jesienne chmury znów pędzi wiatr... M.G.

Na dzieci czekało wiele atrakcji, a pomysł aby spędzić w gronie najbliższych i na łonie natury cudowny czas okazał się rewelacyjny.

czytaj więcej »
SŁONECZNE, UDANE „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2013” W GMINIE ZAKROCZYM

20.09.2013

12:49

Burmistrz i Rada Gminy Zakroczym dziękują dyrekcji, pedagogom i młodzieży szkolnej za aktywny udział w sprzątaniu Gminy w dniu 20 września 2013. Dziękują także wszystkim zaangażowanym w naszą akcję, to oni przyczynili się do tego, że pola, lasy i miejscowości zmieniły swoje oblicze.
Pamiętajmy o tym, że największym naszym sukcesem będzie czas, kiedy nie będzie co zbierać !!

czytaj więcej »
PRZEDSZKOLAKI ZAPRASZAJĄ RODZICÓW NA PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI "POŻEGNANIA LATA"

19.09.2013

14:34

Za oknami aura coraz bardziej jesienna - czas na pożegnanie lata... Z tej okazji 23.09.2013 r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu odbędzie się pierwszy rodzinny piknik, na który przedszkolaki zapraszają rodziców i opiekunów (pełna treść zaproszenia - kliknij tutaj)

PRZEBUDOWA ULICY GDAŃSKIEJ NA PÓŁMETKU ! ZAKOŃCZENIE I ETAPU BUDOWY PRZEPUSTU NA ULICY WARSZAWSKIEJ

19.09.2013

09:18

W dniu 19.09.2013 wykonawca przebudowy ulicy Gdańskiej w Zakroczymiu poinformował nas o przekroczeniu połowy prac budowlanych.
Remont przebiega zgodnie z harmonogramem, pracujemy pomimo niesprzyjającej pogody, aby zakończyć pracę do 30 października 2013 – mówi wykonawca.


 

czytaj więcej »
ZAKROCZYMSKIE POMNIKI PRZYRODY – DĄB SZYPUŁKOWY „KASZTELAN ALBERTUS” CZYLI WOJCIECH …

18.09.2013

09:50

Do tego pięknego drzewa należy około 200 gatunków – nasz długowieczny i okazały będący ozdobą magistratu jest pupilkiem pracowników Urzędu Gminy. Sprawia nie tylko duże wrażenie, jest symbolem siły, szlachetności i sławy(kasztelan zakroczymski Albertus – 1254 r. !)

Od lat jego żołędzie są pokarmem ptaków i zwierząt w szczególności sójek i dzików z naszych lasów.

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Wierzbieńca

czytaj więcej »
XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17.09.2013

15:31

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zapraszaosoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W załączeniu: 

×          Regulamin konkursu (kliknij)
Uroczyste wręczenie nagród finalistom tegorocznej XIII edycji konkursu odbyło się w czerwcu br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Finaliści otrzymali listy gratulacyjne od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomy i statuetki od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszyscy laureaci i wyróżnieni XIII edycji konkursu otrzymali też nagrody rzeczowe w postaci tabletów. Ponadto laureaci XIII edycji konkursu wezmą udział w nieodpłatnym wyjeździe studyjnym. Szczegółowe zasady udziału w konkursie - regulamin wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa, a także dodatkowe informacje na temat konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: www.cdr.gov.pl
Zgłoszenia do XIV edycji konkursu można nadsyłać do 15 października 2013 r.
Konkurs nie ma charakteru komercyjnego. Zgłaszający się do udziału nie ponoszą żadnych opłat. Realizowany jest w ramach zadań statutowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami i organizacjami; przedstawicielami mediów TVP Program 1 oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Informacji udzielają pod nr tel. 022/729 66 34-38 wew. 116 i 140 Iwona Studniarek i Agnieszka Woszczek.
czytaj więcej »
WEŹ UDZIAŁ W SPRZĄTANIU ŚWIATA 2013 W DNIACH 20,21,22 WRZEŚNIA

17.09.2013

14:36

Burmistrz i  Rada Gminy Zakroczym zwracają się z gorącym apelem do dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy o przystąpienie do akcji Sprzątanie świata 2013.
W tym roku jest to już jubileuszowa 20 akcja sprzatanie świata, która przebiega pod hasłem – ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ!


 

czytaj więcej »
GMINA ZAKROCZYM UHONOROWANA PRZEZ OGÓLNOPOLSKI DWUTYGODNIK BUDOWLANY „PROFILE” CERTYFIKATEM LIDERA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

12.09.2013

13:18

W dniu 12 września 2013 podczas Targów Build Warsaw w Warszawie Burmistrz Gminy-  Henryk Ruszczyk odebrał Certyfikat od dwutygodnika realizującego wiele cennych inicjatyw integrujących szeroko pojęte środowisko działające na rynku budowlanym i organizujące m.in. konkurs ekologiczny „Przetargi dla najlepszych” – Lider Eko Inwestycji powstały z inicjatywy gmin, Festiwal Filmów o Budownictwie czy Ogólnopolski Mundial Budowlany.

czytaj więcej »
ZAKROCZYM HONOROWĄ STOLICĄ KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO – ZNAKOMITE ZWYCIĘSTWO NASZEGO ZESPOŁU – SIŁA, WIEDZA HISTORYCZNA I IDEALNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA ZADECYDOWAŁY O SUKCESIE W RYWALIZACJI MIAST MAZOWIECKICH.

09.09.2013

09:14

6 września 2013r. w pięknym parku przy XVIII wiecznym pałacu pamiętającym wizytę Fryderyka Chopina w Sannikach, rekonstruktorzy historyczni w strojach średniowiecznych opowiadali o epoce i czuwali nad rywalizacją zespołów z miejscowości leżących na Szlaku Książąt Mazowieckich.

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Marcina Kowalika (Gość Łowicki)

 

 

Szczegółowe sprawozdanie umieszczamy dzięki uprzejmości Pana Daniela Sukniewicza

Sprawozdanie z II Turnieju Szlaku Książąt Mazowieckich

czytaj więcej »